woolash reviews
در برقی اتوماتیک و کرکره
ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
خرید توتون توتون
تشک طبی

944247_1397-02-31-13-02-58-82.jpg

تحقيقات و پژوهش
گروه تحقیقات
موضوعات
    موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
    نام کاربری :
    پسورد :

عضویت در سایت
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۳۹:۲۷

بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي

بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي

فرمت فايل : docx

حجم : 263

صفحات : 104

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني (M.A)

بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي

 

مقدمه

در كودكان ( به ويژه كودكان پيش دبستاني) فعال بودن، پر انرژي و با نشاط بودن، پريدن از يك فعاليت به فعاليت ديگر هنگامي كه محيط خود را كاوش مي كنند، عمل كردن بدون احتياط؛ پاسخ دادن به طور تكانه اي به رويدادهايي كه در اطراف آنها رخ مي دهد و واكنش هاي هيجاني سريع امري عادي است. اما كودكاني كه ويژگي هاي توصيف شده در بالا را به ميزاني دارند كه با سن آنها تناسب ندارد

و نقايصي را در فعاليت هاي عمده زندگي آنها ايجاد مي كنند در حال حاضر به عنوان كودكاني كه اختلال بيش فعالي- نقص توجه دارند تشخيص داده مي شود. (انجمن روان پزشكي آمريكا كاكاوند،1385). اين بيماري سال هاست كه شناخته شده و عوامل متعددي در ايجاد آن نقش دارند به نظر مي رسد به نقص در تكامل سيستم اعصاب مربوط باشد.انسان مجموعه اي از ساختمان هاي پيچيده است

و مغز اوج اين پيچيدگي است از سويي ارتباطات وسيعي بين اين ساختمان هاي پيچيده با رهبري واحد مغز وجود دارد(محمدي كيا،1391).سه بخش عمده مغز كه به دنبال هم و در طول ساقه مغز قرار مي گيرند عبارتند از:

1.      مغز Hآپسين

2.      مغز مياني

3.      مغز پيشين (مهري نژاد،1389)

در طي تكامل مغز لب پيشاني جديدترين بخش شكل گرفته است و بزرگ ترين ساختار را دارد. (همان منبع ص 18).عملكرد قشرفرونتال پيچيده و چند عاملي است.و در واقع صدمه به لوب فرونتال معمولا كاركردهاي اجرايي از جمله: حركتي،تكلم ،انگيزش، بازداري، قضاوت اجتماعي و رديف بندي اعمال را تخريب مي كند. (سادوك و سادوك، 2002؛ به نقل از محمدي كيا،1391). علاوه بر اين مي توان گفت

كه كرتكس پره فرونتال در انتزاع، حل مسئله، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي رفتار نقش مهمي دارد (عليلو و همكاران،1389) اين تخريب و اختلال ها باعث مي شود كه فرد (كودك) در عملكردهاي خود دچار مشكل شود. از اين روي، هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال بر روي كودكان بيش فعال و كودكان بهنجار و عادي است.

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه     1

بيان مسئله            2

اهميت و ضرورت تحقيق     6

اهداف پژوهش      7

هدف كلي 7

اهداف جزئي         7

سوالات پژوهش     7

فرضيه هاي پژوهش           7

تعريف مفهومي (نظري) و عملياتي متغيرها       8

خطاي درجاماندگي  8

توجه انتخابي        8

توانايي تغيير توجه 9

تفكر انتزاعي        9

فصل دوم

پيشينه نظري        12

تاريخچه شناخت  اختلال       12

اختلال بيش فعالي- كمبود توجه          15

نوع بي توجهي غالب          16

نوع بيش فعالي ـ تكانشگري غالب       17

نوع مركب           17

ويژگي هاي باليني  18

شناخت    18

عواطف  18

رفتاري   18

سازگاري ميان فردي           19

سبب شناسي         21

علل زيست شناختي 21

عامل ژنتيك         22

نظريه ساز و كار برانگيختگي            23

نظريه ساختار عصبي          23

علت رفتاري و خانوادگي      24

عوامل مادرزادي و محيطي   24

ملاك هاي تشخيص            27

بيش فعالي- تكانشگري         27

تشخيص اختلال     28

زمان تشخيص اختلال          28

همه گير شناسي     30

خلاصه اي از علائم و وضعيت كودكان            30

خلاصه اي از عوارض وجود اختلال   31

تشخيص ها ي افتراقي         32

مشكلات سلوكي و اختلال هاي ضد اجتماعي      32

سير و پيش آگهي    36

درمان     36

آموزش والدين     37

آموزش معلمين      37

استفاده از كلاس هاي مخصوص، گروه هاي مهارت اجتماعي و فردي            37

درمان هاي روان شناختي (روان درماني، تغذيه درماني و ...)          37

درمان دارويي       37

انواع كاركرد اجرايي           42

كاركرد اجرايي به دو بخش تقسيم مي شود          42

لوب فرونتال         43

عملكرد لوب فرونتال          44

نوروآناتومي كرتكس فرونتال            45

ناحيه پشتي- جانبي 46

ناحيه تحتاني         46

ناحيه مياني          46

كاركردهاي لوب فرونتال      47

اختلالات لوب فرونتال         50

پيشينه پژوهش      52

پيشينه داخلي         52

پيشينه خارجي       59

خلاصه نتايج مباحث و پژوهش هاي پيشين        60

فصل سوم

روش پژوهش       64

جامعه آماري         64

نمونه و روش نمونه گيري    64

اجراي پژوهش      65

ابزار پژوهش        65

آزمون بندر گشتالت 65

آزمون استروپ     67

آزمون ويسكانسين  68

آزمون وكسلر        71

خرده آزمون شباهت ها         72

فصل چهارم

روش تجزيه و تحليل داده ها  73

الف-ويژگي هاي جمعيت شناختي        74

ب-يافته هاي توصيفي          76

ج-يافته هاي استنباطي          77

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري            83

محدوديت هاي پژوهش        85

پيشنهادات پژوهشي 85

منابع      86

منابع فارسي         86

منابع خارجي        89

 

فهرست جداول

جدول 1 – 2 ويژگي هاي باليني اختلال بيش فعالي – نقص توجه     19

جدول   2ـ 2 خلاصه مشكلات همراه با كودكان   20

جدول 3-2 ويژگي هاي كليدي باليني    25

جدول 4-2 شيوع نشانه ها در كودكان و نوجوانان  و بهنجار به خوبي نشان مي دهد       29

جدول 5 ـ2   خلاصه اي از نقايص احتمالي مرتبط با        34

جدول4-1: توزيع فراواني سن در نمونه مورد مطالعه       73

جدول4-2: توزيع فراواني تحصيلات پدر در نمونه مورد مطالعه      74

جدول4-3: توزيع فراواني تحصيلات مادر  در نمونه مورد مطالعه    74

جدول 4-4 ميانگين و انحراف معيار آزمون هاي بندر گشتالت ،استروپ،وكسلر و ويسكانسين در دو گروه كودكان بيش فعال و عادي        75

جدول 4-5 تي استيودنت براي دو گروه مستقل    76

جدول 4-6 تي استيودنت براي دو گروه مستقل    77

جدول 4-7 تي استيودنت براي دو گروه مستقل    77

جدول 4-8 تي استيودنت براي دو گروه مستقل    78

جدول 4-9- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين    79

جدول 4-10 خرده مقياس هاي آزمون در افراد عادي و بيش فعال      80

 

بيان مسئله

اختلال كمبود توجه بيش فعال كه بي توجهي، بيش فعالي و تكانشگري مشخصه اصلي آن به شمار مي رود يكي از بحث برانگيزترين اختلال هاي كودكي و نوجواني است كه در چند دهه اخير مطالعات متعددي را به خود اختصاص داده است. (باركلي  2003به نقل از نصرت آباد و همكاران1389)..بيش فعال از شايع ترين اختلال هاي رواني است كه در كودكان تشخيص داده مي شود؛

اين اختلال 30 تا 40 درصد تمام موارد ارجاعي به كلينيك هاي راهنمايي كودك را شامل مي شود. (ميرنسب1389) طبق برخي شواهد بيماران دچار آسيب مغزي قطعه پيشاني به سبب گرايش به پاسخ دهي تكانشي و بدون بررسي كلي مسأله در اين خرده مقياس (توانايي تغيير و فهم رفتارهاي غير كلامي ديگران) عملكرد ضعيف دارند. (والش 1987به نقل از محمدي كيا،1391).

 

قيمت محصول : 75000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني (MA) بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي دانلود مقاله دانلود تحقيق دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پايان نامه كارشناسي دانلود پايان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پاياني دانلود پروپوزال دانلود گزارش كار آموزي دانل

موضوع:
برچسب‌ها: بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي فرمت فايل : docx حجم : 263 صفحات : 104 گروه : روانشناسي و علوم تربيتي توضيحات محصول : پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني (M.A) بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي مقدمه در كودكان ( به ويژه كودكان پيش دبستاني) فعال بودن، پر انرژي و با نشاط بودن، پريدن از يك فعاليت به فعاليت ديگر هنگامي كه محيط خود را كاوش مي كنند، عمل كردن بدون احتياط؛ پاسخ دادن به طور تكانه اي به رويدادهايي كه در اطراف آنها رخ مي دهد و واكنش هاي هيجاني سريع امري عادي است. اما كودكاني كه ويژگي هاي توصيف شده در بالا را به ميزاني دارند كه با سن آنها تناسب ندارد و نقايصي را در فعاليت هاي عمده زندگي آنها ايجاد مي كنند در حال حاضر به عنوان كودكاني كه اختلال بيش فعالي- نقص توجه دارند تشخيص داده مي شود. (انجمن روان پزشكي آمريكا كاكاوند،1385). اين بيماري سال هاست كه شناخته شده و عوامل متعددي در ايجاد آن نقش دارند به نظر مي رسد به نقص در تكامل سيستم اعصاب مربوط باشد.انسان مجموعه اي از ساختمان هاي پيچيده است و مغز اوج اين پيچيدگي است از سويي ارتباطات وسيعي بين اين ساختمان هاي پيچيده با رهبري واحد مغز وجود دارد(محمدي كيا،1391).سه بخش عمده مغز كه به دنبال هم و در طول ساقه مغز قرار مي گيرند عبارتند از: 1. مغز Hآپسين 2. مغز مياني 3. مغز پيشين (مهري نژاد،1389) در طي تكامل مغز لب پيشاني جديدترين بخش شكل گرفته است و بزرگ ترين ساختار را دارد. (همان منبع ص 18).عملكرد قشرفرونتال پيچيده و چند عاملي است.و در واقع صدمه به لوب فرونتال معمولا كاركردهاي اجرايي از جمله: حركتي،تكلم ،انگيزش، بازداري، قضاوت اجتماعي و رديف بندي اعمال را تخريب مي كند. (سادوك و سادوك، 2002؛ به نقل از محمدي كيا،1391). علاوه بر اين مي توان گفت كه كرتكس پره فرونتال در انتزاع، حل مسئله، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي رفتار نقش مهمي دارد (عليلو و همكاران،1389) اين تخريب و اختلال ها باعث مي شود كه فرد (كودك) در عملكردهاي خود دچار مشكل شود. از اين روي، هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال بر روي كودكان بيش فعال و كودكان بهنجار و عادي است. فهرست مطالب فصل اول مقدمه 1 بيان مسئله 2 اهميت و ضرورت تحقيق 6 اهداف پژوهش 7 هدف كلي 7 اهداف جزئي 7 سوالات پژوهش 7 فرضيه هاي پژوهش 7 تعريف مفهومي (نظري) و عملياتي متغيرها 8 خطاي درجاماندگي 8 توجه انتخابي 8 توانايي تغيير توجه 9 تفكر انتزاعي 9 فصل دوم پيشينه نظري 12 تاريخچه شناخت اختلال 12 اختلال بيش فعالي- كمبود توجه 15 نوع بي توجهي غالب 16 نوع بيش فعالي ـ تكانشگري غالب 17 نوع مركب 17 ويژگي هاي باليني 18 شناخت 18 عواطف 18 رفتاري 18 سازگاري ميان فردي 19 سبب شناسي 21 علل زيست شناختي 21 عامل ژنتيك 22 نظريه ساز و كار برانگيختگي 23 نظريه ساختار عصبي 23 علت رفتاري و خانوادگي 24 عوامل مادرزادي و محيطي 24 ملاك هاي تشخيص 27 بيش فعالي- تكانشگري 27 تشخيص اختلال 28 زمان تشخيص اختلال 28 همه گير شناسي 30 خلاصه اي از علائم و وضعيت كودكان 30 خلاصه اي از عوارض وجود اختلال 31 تشخيص ها ي افتراقي 32 مشكلات سلوكي و اختلال هاي ضد اجتماعي 32 سير و پيش آگهي 36 درمان 36 آموزش والدين 37 آموزش معلمين 37 استفاده از كلاس هاي مخصوص، گروه هاي مهارت اجتماعي و فردي 37 درمان هاي روان شناختي (روان درماني، تغذيه درماني و ...) 37 درمان دارويي 37 انواع كاركرد اجرايي 42 كاركرد اجرايي به دو بخش تقسيم مي شود 42 لوب فرونتال 43 عملكرد لوب فرونتال 44 نوروآناتومي كرتكس فرونتال 45 ناحيه پشتي- جانبي 46 ناحيه تحتاني 46 ناحيه مياني 46 كاركردهاي لوب فرونتال 47 اختلالات لوب فرونتال 50 پيشينه پژوهش 52 پيشينه داخلي 52 پيشينه خارجي 59 خلاصه نتايج مباحث و پژوهش هاي پيشين 60 فصل سوم روش پژوهش 64 جامعه آماري 64 نمونه و روش نمونه گيري 64 اجراي پژوهش 65 ابزار پژوهش 65 آزمون بندر گشتالت 65 آزمون استروپ 67 آزمون ويسكانسين 68 آزمون وكسلر 71 خرده آزمون شباهت ها 72 فصل چهارم روش تجزيه و تحليل داده ها 73 الف-ويژگي هاي جمعيت شناختي 74 ب-يافته هاي توصيفي 76 ج-يافته هاي استنباطي 77 فصل پنجم بحث و نتيجه گيري 83 محدوديت هاي پژوهش 85 پيشنهادات پژوهشي 85 منابع 86 منابع فارسي 86 منابع خارجي 89   فهرست جداول جدول 1 – 2 ويژگي هاي باليني اختلال بيش فعالي – نقص توجه 19 جدول 2ـ 2 خلاصه مشكلات همراه با كودكان 20 جدول 3-2 ويژگي هاي كليدي باليني 25 جدول 4-2 شيوع نشانه ها در كودكان و نوجوانان و بهنجار به خوبي نشان مي دهد 29 جدول 5 ـ2 خلاصه اي از نقايص احتمالي مرتبط با 34 جدول4-1: توزيع فراواني سن در نمونه مورد مطالعه 73 جدول4-2: توزيع فراواني تحصيلات پدر در نمونه مورد مطالعه 74 جدول4-3: توزيع فراواني تحصيلات مادر در نمونه مورد مطالعه 74 جدول 4-4 ميانگين و انحراف معيار آزمون هاي بندر گشتالت ،استروپ،وكسلر و ويسكانسين در دو گروه كودكان بيش فعال و عادي 75 جدول 4-5 تي استيودنت براي دو گروه مستقل 76 جدول 4-6 تي استيودنت براي دو گروه مستقل 77 جدول 4-7 تي استيودنت براي دو گروه مستقل 77 جدول 4-8 تي استيودنت براي دو گروه مستقل 78 جدول 4-9- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين 79 جدول 4-10 خرده مقياس هاي آزمون در افراد عادي و بيش فعال 80 بيان مسئله اختلال كمبود توجه بيش فعال كه بي توجهي، بيش فعالي و تكانشگري مشخصه اصلي آن به شمار مي رود يكي از بحث برانگيزترين اختلال هاي كودكي و نوجواني است كه در چند دهه اخير مطالعات متعددي را به خود اختصاص داده است. (باركلي 2003به نقل از نصرت آباد و همكاران1389)..بيش فعال از شايع ترين اختلال هاي رواني است كه در كودكان تشخيص داده مي شود؛ اين اختلال 30 تا 40 درصد تمام موارد ارجاعي به كلينيك هاي راهنمايي كودك را شامل مي شود. (ميرنسب1389) طبق برخي شواهد بيماران دچار آسيب مغزي قطعه پيشاني به سبب گرايش به پاسخ دهي تكانشي و بدون بررسي كلي مسأله در اين خرده مقياس (توانايي تغيير و فهم رفتارهاي غير كلامي ديگران) عملكرد ضعيف دارند. (والش 1987به نقل از محمدي كيا،1391). قيمت محصول : 75000 تومان دانلود برچسب پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني (MA) بررسي كاركردهاي اجرايي لوب فرونتال در كودكان دچاراختلال ADHD در مقايسه با كودكان عادي دانلود مقاله دانلود تحقيق دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پايان نامه كارشناسي دانلود پايان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پاياني دانلود پروپوزال دانلود گزارش كار آموزي دانل،

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۲۵:۵۱

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

فرمت فايل : doc

حجم : 697

صفحات : 117

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي   ارشدحسابداري 

فهرست مطالب


فصل اول: كليات تحقيق

 

1-1-   مقدمه

1-2- بيان مسئله

1-3-فرضيه هاي پژوهش

1-4-  تعريف  مفاهيم و  متغير هاي مورد مطالعه

1-4-1-  هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها 

1-4-2- مديريت سود از اقلام فعاليت هاي واقعي

1-4-3- مديريت سود اقلام تعهدي 

1-4-3-1- اقلام تعهدي اختياري 

1-4-3-2- اقلام تعهدي غير اختياري 

1-5- ساختار مقاله 

فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشنيه تحقيق

2-1مقدمه. 

2-2مديريت سود. 

2 - 3رويكردهاي مديريت سود 

 2-3-1 اقلام تعهدي 

2-3-2 فعاليت واقعي 

2-4  ارتباط  مديريت سود وهزينه هاي سرمايه 

2-4-1- مفهوم هزينه سرمايه چيست؟. 

2-4-2- هزينه سرمايه 

2-4-3- اهرم هاي سرمايه 

2-4-4- هزينه سرمايه واقعي   

2-4-5- تفسير هزينه سرمايه 

2-4-6- ميانگين موزون هزينه سرمايه. 

2-4-7- چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه. 

2-4-8- تعريف ديگري از مفهوم سرمايه 

2-4-9- هزينه بدهي وساختار سرمايه 

2-4-10- روش هاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه   

 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدي با هزينه وسرمايه   

2 – 6 شدت مديريت سود 

 2- 7 شدت هزينه سرمايه 

2- 8 مديريت سود چه تاثيري بر هزينه سرمايه دارد 

2- 9 پيشينه  خارجي.. 

2-10 پيشنيه داخلي.. 

فصل سوم :روش اجراي تحقيق

3-1- مقدمه 

3-2-  بيان مسئله 

3-3-فرضيه هاي تحقيق

3-4-روش اجراي تحقيق 

3-5-جامعه و نمونه آماري 

3-5-1- جامعه آماري.. 

3-5-2-نمونه آماري 

3-6- قلمرو تحقيق.. 

3-6- 1-قلمرو موضوعي.. 

3-6-2-  قلمرو مكاني 

3-6-3- قلمرو زماني.. 

3-7- متغيرهاي تحقيق.. 

3-7-1-متغيرهاي وابسته. 

3-7-2- متغيرهاي مستقل 

 3-8-معرفي مدل تحقيق  

3-9-نوع محاسبه متغيرهايي در جدول آورده شده است 

3-10- ابزارهاي تجزيه و تحليل.. 

3-11- آزمون هاي آماري مورداستفاده 

3-11-1 آزمون كلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 

3-11-2-آزمونها ايستايي (ساكن پذيري )   

3-11-3- آزمون  F ليمر. 

3-11-4- آزمون هاسمن.. 

3-11-5- آزمون دوربين واتسون.. 

3-12- خلاصه فصل 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده آماري

4-1-  مقدمه. 

4-2-1- آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 

4-2- نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 

4-3- نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش 

4-4- نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش 

4-5- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) 

4-6- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 

4-7- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 

4-8- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

4-9- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (8) 

4-10- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول.. 

4-10-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه اول 

4-11- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم. 

4-11-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه دوم 

4-12- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 

4-12-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه سوم 

فصل پنجم :خلاصه و نتيجه گيري

5-1- مقدمه 

5-2- خلاصه موضوع و روش 

5-3- خلاصه يافته ها 

5-3-1- نتايج حاصل از آزمون ايستايي يا پايايي متغيرها 

5-3-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش 

5-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش 

5-3-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 

5-4- تطبيق يافته ها با نتايج تحقيقات ديگران 

5-5-بحث و نيتجه گيري 

5-6-محدوديت ها 

5-7-پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي

منابع و ماخذ 

منابع فارسي

منابع خارجي.

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با مديريت سود 

جدول2-2خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با مديريت سود 

جدول شماره 1: تعريف  متغير هاي تحقيق

جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي مدل مديريت سود فعاليت واقعي

جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش

جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش

جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش

جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت صنعت خودرو-مدل (4)

جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي جزيي مديريت سود فعاليت هاي واقعي مدل(4) براي شش صنعت ديگر

جدول4-7: نتايج حاصل از بررسي كلي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) براي شش صعنت ديگر

جدول 4-8: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 

جدول 4-9: ضرايب برآورد مدل(5) براي شش صنعت ديگر. 

جدول4-10: نتايج حاصل از بررسي كلي براي مديريت سود فعاليت هاي وافعي مدل(5)براي شش صنعت ديگر

جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 

جدول 4-12: ضرايب برآوردجزيي  مدل(6) براي شش صنعت ديگر. 

جدول4-13: بررسي كلي مدل (6)براي  شش صنعت ديگر

جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

جدول 4-15: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

جدول 4-16: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه اول.. 

جدول 4-17: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه دوم. 

جدول 4-18: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه سوم. 

 

..

..

 

چكيده

 هدف اين تحقيق بررسي تاثير مديريت سود فعاليت هاي واقعي بر هزينه سرمايه سهام عادي شركت‌ها مي‌باشد. براي درك اينكه  هزينه سرمايه ارتباط مثبتي با ميزان  مديريت سود از طريق دستكاري فعاليت هاي واقعي پس از كنترل اثر مديريت سود اقلام تعهدي  اين پژوهش انجام شده است . دستكاري مديريت سود فعاليت  هاي واقعي رو از سه روش  دستكاري مخارج و هزينه هاي اختياري، دستكاري فروش دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري ها(بلند مدت ) ، دستكاري توليد، موجودي و فروش  بررسي شده است .

 بدين منظور اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي گزارش شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه  سال‌هاي 1382 الي 1391 براي تعداد 10سال مورد تحليل قرارگرفته است .

نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد  كه بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سرمايه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد . سطح معناداري متغيرهاي كنترلي نشان دهنده اين است كه  تاثير مثبت ومعناداري  بر هزينه سرمايه دارند ، ونتايج براي كليه متغيرهاي تحقيق ، در سطح معناداري بود كه نشان‌دهنده اين است كه شركت‌هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نمي‌شود.

كليد واژه : مديريت سود فعاليت هاي واقعي ، مديريت سود اقلام تعهدي ، هزينه سرمايه ، كيفيت سود

 

 

1-1-مقدمه

نقش  اصلي گزارشگري مالي ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است . چنانچه مديران براي گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، از طريق اعمال اختيارات خود در زمينة گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد (نوروش و حسيني، 1388 ) . به طور كلي سود دوره جاري را مي توان به دو روش مديريت كرد. در روش اول، مديران مي توانند سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري دستكاري نمايند. در روش دوم، مديران از طريق فعاليت هاي واقعي اقدام به دستكاري سود مي نمايند. بويژه آنها مي توانند زمان و ميزان فعاليت هاي واقعي مثل توليد، فروش، سرمايه گذاري و فعاليت هاي تامين مالي را تغيير دهند تا به هدف سود مورد نظر دست يابند. براي مثال، سود گزارش شده مي تواند بطور موقت از طريق توليد اضافي، حذف هزينه هاي اختياري و يا به تاخير انداختن آنها و نيز كاهش قيمت ها در پايان سال به منظور انتقال فروش سال مالي آتي به سال جاري افزايش يابد.اين دستكاري فعاليت هاي واقعي اشاره به مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي دارد كيم وشان(2008).اين تحقيق با هدف بررسي رابطه مديريت سود فعاليت هاي  واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها انجام گرفته و در نظر دارد كه اين رابطه ميان اين دو متغير را مورد بررسي قرار دهد.

 

1-2- بيان مسئله    

شواهدي نظري و تجربي نشان مي دهد نگراني مديران درباره عملكرد جاري شركت به آنها انگيزه مي دهد تا سود دوره جاري را به قيمت كاهش سودهاي آتي دستكاري نمايند . (ستين[1]،1989، فودبرگ و تيرول[2]:1995، پاول و همكاران[3]،2004،گراهام وهمكاران[4]،2005) آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورت هاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روش هاي برتر براي تغيير اطلاعات مالي هدايت مي كند، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گروه سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روش هاي برتر تفسير اطلاعات ، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است ( فرديناند 1999 ) ماهيت فرصت هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذار اجازه مي دهد از منابع خود بازده اي كسب كنند. سرمايه گذاران تمايل دارند كه بازده آنها تا جايي كه امكان دارد زياد شود ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قراردارد و هر چه سرمايه گذاري بازده بيشتري داشته باشد ريسك آن نيز بيشتر خواهد شد .

 

      در  پژوهش انجام شده توسط  كيم وشان (2013) صنعت معدن  مورد  بررسي قرار داده  و از 4 متغير 1- نسبت در آمد  به قيمت سهام 2- نسبت ارزش بازاري  دارايي ها به ارزش دفتري دارايي ها 3- نسبت ارزش بازاري سهام به ارزش دفتري سهام 4- نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال ، ماشين آلات و تجهيزات استفاده كرده است . نتايج حاصل از پژوهش  كيم و شان  نشان داد  بين چهار متغير ياد شده و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط وجود دارد ولي درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به اين نتيجه رسيدند كه نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري آنها از ارتباط محكم تري برخوردار  بوده و قادر است بالاترين محتواي اطلاعات را در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت منعكس كند و بين نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال و ماشين آلات و تجهيزات و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط مثبت و ضعيفي وجود دارد  به گونه اي كه نمي تواند نماينده خوبي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت ها باشد.

در طول سه دهه اخير بحث مديريت سود مورد توجه خاص پژوهشگران  قرار گرفته و تلاش بر اين بوده است كه با دست يافتن به يك روش منطقي و معتبر ، مديريت سود مورد ارزيابي قرار گرفته و عوامل  تاثيرگذار بر آن شناسايي شود (دساي و همكاران ، 2009).

    مديريت سود زماني مطرح مي شود كه تحليل گران مالي تعيين كنند ، تا چه ميزان سود گزارش شده ، منعكس كننده ي سود واقعي است . برداشت عموم سرمايه گذاران از مفهوم سود واقعي ،  سود حاصل از عمليات عادي است كه قابل تكرار در سال هاي مالي آينده و ايجاد كننده جريان هاي نقدي است . مفهوم مديريت سود به دو ويژگي سودمندي در تصميم گيري و ارتباط بين مديريت سود و سود اقتصادي اشاره مي كند . رابطه بين توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي  و جريان­ هاي  نقدي و كيفيت سودها  بررسي مي­شود .  به طور اخص اين تحقيق از مطالعات پيشينياني همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پيش‌بيني سودهاي آتي از طريق سودهاي فعلي فراتر رفته و به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا دقت اجزاي سودها در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سودها مي‌انجامد و مي‌تواند پايداري سودها و رابطة سودها و جريان­هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري تحقيق فرض مي­گيرد كه توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان­هاي نقدي، ارتباط مثبت دارد.

برقراري تعادل ميان مديريت سود و بازده از جمله كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. مديريت سود و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده كه در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود . هزينه  سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري ،  نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي كه بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه كمتر باشد ارزش واحد اقتصادي كاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش كند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند ، در اين ميان كليد موفقيت كاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،1381). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفياني، 1384) شركت ها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با كيفيت توان پيش بيني جريان هاي نقد آتي را افزايش و مديريت سود اطلاعاتي را كاهش دهند (اردستاني، 1386).

هزينه سرمايه برابر ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، طبق يك رابطه برحسب فروش و نرخ بهره  محاسبه مي شود . بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام  عادي شركت ها به رويكرد مقايسه اي شركت هاي با كيفيت سود بالا و شركت هاي با كيفيت سود پايين مورد آزمون تجربي قرار دهد .سؤال اصلي كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد:

آيا بين مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام  عادي شركت ها رابطه  وجود دارد؟

 


[1] Stein

[2] Fudeberg and Tirole

[3] Pauwels et  al

[4] Graham et al

[5] - Sloan

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي   ارشدحسابداري 

قيمت محصول : 75000 تومان

برچسب

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

موضوع:
برچسب‌ها: مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها فرمت فايل : doc حجم : 697 صفحات : 117 گروه : حسابداري توضيحات محصول : مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدحسابداري فهرست مطالب فصل اول: كليات تحقيق 1-1- مقدمه 1-2- بيان مسئله 1-3-فرضيه هاي پژوهش 1-4- تعريف مفاهيم و متغير هاي مورد مطالعه 1-4-1- هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها 1-4-2- مديريت سود از اقلام فعاليت هاي واقعي 1-4-3- مديريت سود اقلام تعهدي 1-4-3-1- اقلام تعهدي اختياري 1-4-3-2- اقلام تعهدي غير اختياري 1-5- ساختار مقاله فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشنيه تحقيق 2-1مقدمه. 2-2مديريت سود. 2 - 3رويكردهاي مديريت سود 2-3-1 اقلام تعهدي 2-3-2 فعاليت واقعي 2-4 ارتباط مديريت سود وهزينه هاي سرمايه 2-4-1- مفهوم هزينه سرمايه چيست؟. 2-4-2- هزينه سرمايه 2-4-3- اهرم هاي سرمايه 2-4-4- هزينه سرمايه واقعي 2-4-5- تفسير هزينه سرمايه 2-4-6- ميانگين موزون هزينه سرمايه. 2-4-7- چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه. 2-4-8- تعريف ديگري از مفهوم سرمايه 2-4-9- هزينه بدهي وساختار سرمايه 2-4-10- روش هاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدي با هزينه وسرمايه 2 – 6 شدت مديريت سود 2- 7 شدت هزينه سرمايه 2- 8 مديريت سود چه تاثيري بر هزينه سرمايه دارد 2- 9 پيشينه خارجي.. 2-10 پيشنيه داخلي.. فصل سوم :روش اجراي تحقيق 3-1- مقدمه 3-2- بيان مسئله 3-3-فرضيه هاي تحقيق 3-4-روش اجراي تحقيق 3-5-جامعه و نمونه آماري 3-5-1- جامعه آماري.. 3-5-2-نمونه آماري 3-6- قلمرو تحقيق.. 3-6- 1-قلمرو موضوعي.. 3-6-2- قلمرو مكاني 3-6-3- قلمرو زماني.. 3-7- متغيرهاي تحقيق.. 3-7-1-متغيرهاي وابسته. 3-7-2- متغيرهاي مستقل 3-8-معرفي مدل تحقيق 3-9-نوع محاسبه متغيرهايي در جدول آورده شده است 3-10- ابزارهاي تجزيه و تحليل.. 3-11- آزمون هاي آماري مورداستفاده 3-11-1 آزمون كلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 3-11-2-آزمونها ايستايي (ساكن پذيري ) 3-11-3- آزمون F ليمر. 3-11-4- آزمون هاسمن.. 3-11-5- آزمون دوربين واتسون.. 3-12- خلاصه فصل فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده آماري 4-1- مقدمه. 4-2-1- آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 4-2- نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 4-3- نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش 4-4- نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش 4-5- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) 4-6- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 4-7- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 4-8- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 4-9- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (8) 4-10- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول.. 4-10-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه اول 4-11- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم. 4-11-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه دوم 4-12- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 4-12-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه سوم فصل پنجم :خلاصه و نتيجه گيري 5-1- مقدمه 5-2- خلاصه موضوع و روش 5-3- خلاصه يافته ها 5-3-1- نتايج حاصل از آزمون ايستايي يا پايايي متغيرها 5-3-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش 5-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش 5-3-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 5-4- تطبيق يافته ها با نتايج تحقيقات ديگران 5-5-بحث و نيتجه گيري 5-6-محدوديت ها 5-7-پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي منابع و ماخذ منابع فارسي منابع خارجي. فهرست جداول جدول 2-1 خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با مديريت سود جدول2-2خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با مديريت سود جدول شماره 1: تعريف متغير هاي تحقيق جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي مدل مديريت سود فعاليت واقعي جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت صنعت خودرو-مدل (4) جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي جزيي مديريت سود فعاليت هاي واقعي مدل(4) براي شش صنعت ديگر جدول4-7: نتايج حاصل از بررسي كلي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) براي شش صعنت ديگر جدول 4-8: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) جدول 4-9: ضرايب برآورد مدل(5) براي شش صنعت ديگر. جدول4-10: نتايج حاصل از بررسي كلي براي مديريت سود فعاليت هاي وافعي مدل(5)براي شش صنعت ديگر جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) جدول 4-12: ضرايب برآوردجزيي مدل(6) براي شش صنعت ديگر. جدول4-13: بررسي كلي مدل (6)براي شش صنعت ديگر جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) جدول 4-15: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) جدول 4-16: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه اول.. جدول 4-17: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه دوم. جدول 4-18: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه سوم. .. .. چكيده هدف اين تحقيق بررسي تاثير مديريت سود فعاليت هاي واقعي بر هزينه سرمايه سهام عادي شركت‌ها مي‌باشد. براي درك اينكه هزينه سرمايه ارتباط مثبتي با ميزان مديريت سود از طريق دستكاري فعاليت هاي واقعي پس از كنترل اثر مديريت سود اقلام تعهدي اين پژوهش انجام شده است . دستكاري مديريت سود فعاليت هاي واقعي رو از سه روش دستكاري مخارج و هزينه هاي اختياري، دستكاري فروش دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري ها(بلند مدت ) ، دستكاري توليد، موجودي و فروش بررسي شده است . بدين منظور اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي گزارش شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه سال‌هاي 1382 الي 1391 براي تعداد 10سال مورد تحليل قرارگرفته است . نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد كه بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سرمايه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد . سطح معناداري متغيرهاي كنترلي نشان دهنده اين است كه تاثير مثبت ومعناداري بر هزينه سرمايه دارند ، ونتايج براي كليه متغيرهاي تحقيق ، در سطح معناداري بود كه نشان‌دهنده اين است كه شركت‌هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نمي‌شود. كليد واژه : مديريت سود فعاليت هاي واقعي ، مديريت سود اقلام تعهدي ، هزينه سرمايه ، كيفيت سود 1-1-مقدمه نقش اصلي گزارشگري مالي ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است . چنانچه مديران براي گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، از طريق اعمال اختيارات خود در زمينة گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد (نوروش و حسيني، 1388 ) . به طور كلي سود دوره جاري را مي توان به دو روش مديريت كرد. در روش اول، مديران مي توانند سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري دستكاري نمايند. در روش دوم، مديران از طريق فعاليت هاي واقعي اقدام به دستكاري سود مي نمايند. بويژه آنها مي توانند زمان و ميزان فعاليت هاي واقعي مثل توليد، فروش، سرمايه گذاري و فعاليت هاي تامين مالي را تغيير دهند تا به هدف سود مورد نظر دست يابند. براي مثال، سود گزارش شده مي تواند بطور موقت از طريق توليد اضافي، حذف هزينه هاي اختياري و يا به تاخير انداختن آنها و نيز كاهش قيمت ها در پايان سال به منظور انتقال فروش سال مالي آتي به سال جاري افزايش يابد.اين دستكاري فعاليت هاي واقعي اشاره به مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي دارد كيم وشان(2008).اين تحقيق با هدف بررسي رابطه مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها انجام گرفته و در نظر دارد كه اين رابطه ميان اين دو متغير را مورد بررسي قرار دهد. 1-2- بيان مسئله شواهدي نظري و تجربي نشان مي دهد نگراني مديران درباره عملكرد جاري شركت به آنها انگيزه مي دهد تا سود دوره جاري را به قيمت كاهش سودهاي آتي دستكاري نمايند . (ستين[1]،1989، فودبرگ و تيرول[2]:1995، پاول و همكاران[3]،2004،گراهام وهمكاران[4]،2005) آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورت هاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روش هاي برتر براي تغيير اطلاعات مالي هدايت مي كند، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گروه سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روش هاي برتر تفسير اطلاعات ، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است ( فرديناند 1999 ) ماهيت فرصت هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذار اجازه مي دهد از منابع خود بازده اي كسب كنند. سرمايه گذاران تمايل دارند كه بازده آنها تا جايي كه امكان دارد زياد شود ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قراردارد و هر چه سرمايه گذاري بازده بيشتري داشته باشد ريسك آن نيز بيشتر خواهد شد . در پژوهش انجام شده توسط كيم وشان (2013) صنعت معدن مورد بررسي قرار داده و از 4 متغير 1- نسبت در آمد به قيمت سهام 2- نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري دارايي ها 3- نسبت ارزش بازاري سهام به ارزش دفتري سهام 4- نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال ، ماشين آلات و تجهيزات استفاده كرده است . نتايج حاصل از پژوهش كيم و شان نشان داد بين چهار متغير ياد شده و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط وجود دارد ولي درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به اين نتيجه رسيدند كه نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري آنها از ارتباط محكم تري برخوردار بوده و قادر است بالاترين محتواي اطلاعات را در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت منعكس كند و بين نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال و ماشين آلات و تجهيزات و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط مثبت و ضعيفي وجود دارد به گونه اي كه نمي تواند نماينده خوبي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت ها باشد. در طول سه دهه اخير بحث مديريت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر اين بوده است كه با دست يافتن به يك روش منطقي و معتبر ، مديريت سود مورد ارزيابي قرار گرفته و عوامل تاثيرگذار بر آن شناسايي شود (دساي و همكاران ، 2009). مديريت سود زماني مطرح مي شود كه تحليل گران مالي تعيين كنند ، تا چه ميزان سود گزارش شده ، منعكس كننده ي سود واقعي است . برداشت عموم سرمايه گذاران از مفهوم سود واقعي ، سود حاصل از عمليات عادي است كه قابل تكرار در سال هاي مالي آينده و ايجاد كننده جريان هاي نقدي است . مفهوم مديريت سود به دو ويژگي سودمندي در تصميم گيري و ارتباط بين مديريت سود و سود اقتصادي اشاره مي كند . رابطه بين توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­ هاي نقدي و كيفيت سودها بررسي مي­شود . به طور اخص اين تحقيق از مطالعات پيشينياني همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پيش‌بيني سودهاي آتي از طريق سودهاي فعلي فراتر رفته و به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا دقت اجزاي سودها در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سودها مي‌انجامد و مي‌تواند پايداري سودها و رابطة سودها و جريان­هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري تحقيق فرض مي­گيرد كه توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان­هاي نقدي، ارتباط مثبت دارد. برقراري تعادل ميان مديريت سود و بازده از جمله كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. مديريت سود و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده كه در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود . هزينه سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري ، نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي كه بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه كمتر باشد ارزش واحد اقتصادي كاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش كند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند ، در اين ميان كليد موفقيت كاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،1381). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفياني، 1384) شركت ها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با كيفيت توان پيش بيني جريان هاي نقد آتي را افزايش و مديريت سود اطلاعاتي را كاهش دهند (اردستاني، 1386). هزينه سرمايه برابر ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، طبق يك رابطه برحسب فروش و نرخ بهره محاسبه مي شود . بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها به رويكرد مقايسه اي شركت هاي با كيفيت سود بالا و شركت هاي با كيفيت سود پايين مورد آزمون تجربي قرار دهد .سؤال اصلي كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد: آيا بين مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها رابطه وجود دارد؟ [1] Stein [2] Fudeberg and Tirole [3] Pauwels et al [4] Graham et al [5] - Sloan پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدحسابداري قيمت محصول : 75000 تومان دانلود برچسب مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها،

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۲:۱۳:۵۵

آزمون هوشي ريون

آزمون هوشي ريون

فرمت فايل : doc

حجم : 12586

صفحات : 50

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

آزمون هوشي ريون

مجموعه كامل آزمون هوشي ريون با پرسشنامه.تفسير.نمره گذاري ( word ) و تصاوير كامل آزمون

اين مجموعه به معرفي يكي از آزمون هاي پركاربرد روانشناسي يعني آزمون هوشي ريون پرداخته شده است. در اين مجموعه هم ريون كودكان همراه با تصاوير قرار داده شده هم ريون بزرگسالان. گفتني است تصاوير هم در فايل jpg قرار داده شده و هم در فايل word  به ترتيب تنظيم شده است همچنين راهنماي آزمون و تفسير.نمره گذاري آن نيز در قالب آفيس word تهيه شده است.

اين مجموعه شامل سه قسمت : 

آزمون ريون پيش رونده بين سنين 9 تا 18 سال

راهنماي اجراي ماتريس هاي پيشرونده ريون

تصاوير ازمون بصورت فايل تصويري jpg 

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود
برچسب

آزمون هوشي ريون

موضوع:
برچسب‌ها: آزمون هوشي ريون،

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۴۱:۰۹

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

فرمت فايل : doc

حجم : 697

صفحات : 117

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي   ارشدحسابداري 

فهرست مطالب


فصل اول: كليات تحقيق

 

1-1-   مقدمه

1-2- بيان مسئله

1-3-فرضيه هاي پژوهش

1-4-  تعريف  مفاهيم و  متغير هاي مورد مطالعه

1-4-1-  هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها 

1-4-2- مديريت سود از اقلام فعاليت هاي واقعي

1-4-3- مديريت سود اقلام تعهدي 

1-4-3-1- اقلام تعهدي اختياري 

1-4-3-2- اقلام تعهدي غير اختياري 

1-5- ساختار مقاله 

فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشنيه تحقيق

2-1مقدمه. 

2-2مديريت سود. 

2 - 3رويكردهاي مديريت سود 

 2-3-1 اقلام تعهدي 

2-3-2 فعاليت واقعي 

2-4  ارتباط  مديريت سود وهزينه هاي سرمايه 

2-4-1- مفهوم هزينه سرمايه چيست؟. 

2-4-2- هزينه سرمايه 

2-4-3- اهرم هاي سرمايه 

2-4-4- هزينه سرمايه واقعي   

2-4-5- تفسير هزينه سرمايه 

2-4-6- ميانگين موزون هزينه سرمايه. 

2-4-7- چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه. 

2-4-8- تعريف ديگري از مفهوم سرمايه 

2-4-9- هزينه بدهي وساختار سرمايه 

2-4-10- روش هاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه   

 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدي با هزينه وسرمايه   

2 – 6 شدت مديريت سود 

 2- 7 شدت هزينه سرمايه 

2- 8 مديريت سود چه تاثيري بر هزينه سرمايه دارد 

2- 9 پيشينه  خارجي.. 

2-10 پيشنيه داخلي.. 

فصل سوم :روش اجراي تحقيق

3-1- مقدمه 

3-2-  بيان مسئله 

3-3-فرضيه هاي تحقيق

3-4-روش اجراي تحقيق 

3-5-جامعه و نمونه آماري 

3-5-1- جامعه آماري.. 

3-5-2-نمونه آماري 

3-6- قلمرو تحقيق.. 

3-6- 1-قلمرو موضوعي.. 

3-6-2-  قلمرو مكاني 

3-6-3- قلمرو زماني.. 

3-7- متغيرهاي تحقيق.. 

3-7-1-متغيرهاي وابسته. 

3-7-2- متغيرهاي مستقل 

 3-8-معرفي مدل تحقيق  

3-9-نوع محاسبه متغيرهايي در جدول آورده شده است 

3-10- ابزارهاي تجزيه و تحليل.. 

3-11- آزمون هاي آماري مورداستفاده 

3-11-1 آزمون كلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 

3-11-2-آزمونها ايستايي (ساكن پذيري )   

3-11-3- آزمون  F ليمر. 

3-11-4- آزمون هاسمن.. 

3-11-5- آزمون دوربين واتسون.. 

3-12- خلاصه فصل 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده آماري

4-1-  مقدمه. 

4-2-1- آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 

4-2- نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 

4-3- نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش 

4-4- نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش 

4-5- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) 

4-6- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 

4-7- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 

4-8- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

4-9- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (8) 

4-10- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول.. 

4-10-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه اول 

4-11- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم. 

4-11-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه دوم 

4-12- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 

4-12-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه سوم 

فصل پنجم :خلاصه و نتيجه گيري

5-1- مقدمه 

5-2- خلاصه موضوع و روش 

5-3- خلاصه يافته ها 

5-3-1- نتايج حاصل از آزمون ايستايي يا پايايي متغيرها 

5-3-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش 

5-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش 

5-3-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 

5-4- تطبيق يافته ها با نتايج تحقيقات ديگران 

5-5-بحث و نيتجه گيري 

5-6-محدوديت ها 

5-7-پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي

منابع و ماخذ 

منابع فارسي

منابع خارجي.

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با مديريت سود 

جدول2-2خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با مديريت سود 

جدول شماره 1: تعريف  متغير هاي تحقيق

جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي مدل مديريت سود فعاليت واقعي

جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش

جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش

جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش

جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت صنعت خودرو-مدل (4)

جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي جزيي مديريت سود فعاليت هاي واقعي مدل(4) براي شش صنعت ديگر

جدول4-7: نتايج حاصل از بررسي كلي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) براي شش صعنت ديگر

جدول 4-8: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 

جدول 4-9: ضرايب برآورد مدل(5) براي شش صنعت ديگر. 

جدول4-10: نتايج حاصل از بررسي كلي براي مديريت سود فعاليت هاي وافعي مدل(5)براي شش صنعت ديگر

جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 

جدول 4-12: ضرايب برآوردجزيي  مدل(6) براي شش صنعت ديگر. 

جدول4-13: بررسي كلي مدل (6)براي  شش صنعت ديگر

جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

جدول 4-15: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

جدول 4-16: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه اول.. 

جدول 4-17: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه دوم. 

جدول 4-18: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه سوم. 

 

..

..

 

چكيده

 هدف اين تحقيق بررسي تاثير مديريت سود فعاليت هاي واقعي بر هزينه سرمايه سهام عادي شركت‌ها مي‌باشد. براي درك اينكه  هزينه سرمايه ارتباط مثبتي با ميزان  مديريت سود از طريق دستكاري فعاليت هاي واقعي پس از كنترل اثر مديريت سود اقلام تعهدي  اين پژوهش انجام شده است . دستكاري مديريت سود فعاليت  هاي واقعي رو از سه روش  دستكاري مخارج و هزينه هاي اختياري، دستكاري فروش دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري ها(بلند مدت ) ، دستكاري توليد، موجودي و فروش  بررسي شده است .

 بدين منظور اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي گزارش شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه  سال‌هاي 1382 الي 1391 براي تعداد 10سال مورد تحليل قرارگرفته است .

نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد  كه بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سرمايه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد . سطح معناداري متغيرهاي كنترلي نشان دهنده اين است كه  تاثير مثبت ومعناداري  بر هزينه سرمايه دارند ، ونتايج براي كليه متغيرهاي تحقيق ، در سطح معناداري بود كه نشان‌دهنده اين است كه شركت‌هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نمي‌شود.

كليد واژه : مديريت سود فعاليت هاي واقعي ، مديريت سود اقلام تعهدي ، هزينه سرمايه ، كيفيت سود

 

 

1-1-مقدمه

نقش  اصلي گزارشگري مالي ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است . چنانچه مديران براي گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، از طريق اعمال اختيارات خود در زمينة گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد (نوروش و حسيني، 1388 ) . به طور كلي سود دوره جاري را مي توان به دو روش مديريت كرد. در روش اول، مديران مي توانند سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري دستكاري نمايند. در روش دوم، مديران از طريق فعاليت هاي واقعي اقدام به دستكاري سود مي نمايند. بويژه آنها مي توانند زمان و ميزان فعاليت هاي واقعي مثل توليد، فروش، سرمايه گذاري و فعاليت هاي تامين مالي را تغيير دهند تا به هدف سود مورد نظر دست يابند. براي مثال، سود گزارش شده مي تواند بطور موقت از طريق توليد اضافي، حذف هزينه هاي اختياري و يا به تاخير انداختن آنها و نيز كاهش قيمت ها در پايان سال به منظور انتقال فروش سال مالي آتي به سال جاري افزايش يابد.اين دستكاري فعاليت هاي واقعي اشاره به مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي دارد كيم وشان(2008).اين تحقيق با هدف بررسي رابطه مديريت سود فعاليت هاي  واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها انجام گرفته و در نظر دارد كه اين رابطه ميان اين دو متغير را مورد بررسي قرار دهد.

 

1-2- بيان مسئله    

شواهدي نظري و تجربي نشان مي دهد نگراني مديران درباره عملكرد جاري شركت به آنها انگيزه مي دهد تا سود دوره جاري را به قيمت كاهش سودهاي آتي دستكاري نمايند . (ستين[1]،1989، فودبرگ و تيرول[2]:1995، پاول و همكاران[3]،2004،گراهام وهمكاران[4]،2005) آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورت هاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روش هاي برتر براي تغيير اطلاعات مالي هدايت مي كند، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گروه سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روش هاي برتر تفسير اطلاعات ، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است ( فرديناند 1999 ) ماهيت فرصت هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذار اجازه مي دهد از منابع خود بازده اي كسب كنند. سرمايه گذاران تمايل دارند كه بازده آنها تا جايي كه امكان دارد زياد شود ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قراردارد و هر چه سرمايه گذاري بازده بيشتري داشته باشد ريسك آن نيز بيشتر خواهد شد .

 

      در  پژوهش انجام شده توسط  كيم وشان (2013) صنعت معدن  مورد  بررسي قرار داده  و از 4 متغير 1- نسبت در آمد  به قيمت سهام 2- نسبت ارزش بازاري  دارايي ها به ارزش دفتري دارايي ها 3- نسبت ارزش بازاري سهام به ارزش دفتري سهام 4- نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال ، ماشين آلات و تجهيزات استفاده كرده است . نتايج حاصل از پژوهش  كيم و شان  نشان داد  بين چهار متغير ياد شده و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط وجود دارد ولي درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به اين نتيجه رسيدند كه نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري آنها از ارتباط محكم تري برخوردار  بوده و قادر است بالاترين محتواي اطلاعات را در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت منعكس كند و بين نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال و ماشين آلات و تجهيزات و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط مثبت و ضعيفي وجود دارد  به گونه اي كه نمي تواند نماينده خوبي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت ها باشد.

در طول سه دهه اخير بحث مديريت سود مورد توجه خاص پژوهشگران  قرار گرفته و تلاش بر اين بوده است كه با دست يافتن به يك روش منطقي و معتبر ، مديريت سود مورد ارزيابي قرار گرفته و عوامل  تاثيرگذار بر آن شناسايي شود (دساي و همكاران ، 2009).

    مديريت سود زماني مطرح مي شود كه تحليل گران مالي تعيين كنند ، تا چه ميزان سود گزارش شده ، منعكس كننده ي سود واقعي است . برداشت عموم سرمايه گذاران از مفهوم سود واقعي ،  سود حاصل از عمليات عادي است كه قابل تكرار در سال هاي مالي آينده و ايجاد كننده جريان هاي نقدي است . مفهوم مديريت سود به دو ويژگي سودمندي در تصميم گيري و ارتباط بين مديريت سود و سود اقتصادي اشاره مي كند . رابطه بين توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي  و جريان­ هاي  نقدي و كيفيت سودها  بررسي مي­شود .  به طور اخص اين تحقيق از مطالعات پيشينياني همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پيش‌بيني سودهاي آتي از طريق سودهاي فعلي فراتر رفته و به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا دقت اجزاي سودها در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سودها مي‌انجامد و مي‌تواند پايداري سودها و رابطة سودها و جريان­هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري تحقيق فرض مي­گيرد كه توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان­هاي نقدي، ارتباط مثبت دارد.

برقراري تعادل ميان مديريت سود و بازده از جمله كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. مديريت سود و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده كه در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود . هزينه  سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري ،  نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي كه بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه كمتر باشد ارزش واحد اقتصادي كاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش كند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند ، در اين ميان كليد موفقيت كاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،1381). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفياني، 1384) شركت ها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با كيفيت توان پيش بيني جريان هاي نقد آتي را افزايش و مديريت سود اطلاعاتي را كاهش دهند (اردستاني، 1386).

هزينه سرمايه برابر ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، طبق يك رابطه برحسب فروش و نرخ بهره  محاسبه مي شود . بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام  عادي شركت ها به رويكرد مقايسه اي شركت هاي با كيفيت سود بالا و شركت هاي با كيفيت سود پايين مورد آزمون تجربي قرار دهد .سؤال اصلي كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد:

آيا بين مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام  عادي شركت ها رابطه  وجود دارد؟

 


[1] Stein

[2] Fudeberg and Tirole

[3] Pauwels et  al

[4] Graham et al

[5] - Sloan

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي   ارشدحسابداري 

قيمت محصول : 75000 تومان

برچسب

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

موضوع:
برچسب‌ها: مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها فرمت فايل : doc حجم : 697 صفحات : 117 گروه : حسابداري توضيحات محصول : مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدحسابداري فهرست مطالب فصل اول: كليات تحقيق 1-1- مقدمه 1-2- بيان مسئله 1-3-فرضيه هاي پژوهش 1-4- تعريف مفاهيم و متغير هاي مورد مطالعه 1-4-1- هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها 1-4-2- مديريت سود از اقلام فعاليت هاي واقعي 1-4-3- مديريت سود اقلام تعهدي 1-4-3-1- اقلام تعهدي اختياري 1-4-3-2- اقلام تعهدي غير اختياري 1-5- ساختار مقاله فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشنيه تحقيق 2-1مقدمه. 2-2مديريت سود. 2 - 3رويكردهاي مديريت سود 2-3-1 اقلام تعهدي 2-3-2 فعاليت واقعي 2-4 ارتباط مديريت سود وهزينه هاي سرمايه 2-4-1- مفهوم هزينه سرمايه چيست؟. 2-4-2- هزينه سرمايه 2-4-3- اهرم هاي سرمايه 2-4-4- هزينه سرمايه واقعي 2-4-5- تفسير هزينه سرمايه 2-4-6- ميانگين موزون هزينه سرمايه. 2-4-7- چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه. 2-4-8- تعريف ديگري از مفهوم سرمايه 2-4-9- هزينه بدهي وساختار سرمايه 2-4-10- روش هاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدي با هزينه وسرمايه 2 – 6 شدت مديريت سود 2- 7 شدت هزينه سرمايه 2- 8 مديريت سود چه تاثيري بر هزينه سرمايه دارد 2- 9 پيشينه خارجي.. 2-10 پيشنيه داخلي.. فصل سوم :روش اجراي تحقيق 3-1- مقدمه 3-2- بيان مسئله 3-3-فرضيه هاي تحقيق 3-4-روش اجراي تحقيق 3-5-جامعه و نمونه آماري 3-5-1- جامعه آماري.. 3-5-2-نمونه آماري 3-6- قلمرو تحقيق.. 3-6- 1-قلمرو موضوعي.. 3-6-2- قلمرو مكاني 3-6-3- قلمرو زماني.. 3-7- متغيرهاي تحقيق.. 3-7-1-متغيرهاي وابسته. 3-7-2- متغيرهاي مستقل 3-8-معرفي مدل تحقيق 3-9-نوع محاسبه متغيرهايي در جدول آورده شده است 3-10- ابزارهاي تجزيه و تحليل.. 3-11- آزمون هاي آماري مورداستفاده 3-11-1 آزمون كلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 3-11-2-آزمونها ايستايي (ساكن پذيري ) 3-11-3- آزمون F ليمر. 3-11-4- آزمون هاسمن.. 3-11-5- آزمون دوربين واتسون.. 3-12- خلاصه فصل فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده آماري 4-1- مقدمه. 4-2-1- آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 4-2- نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 4-3- نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش 4-4- نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش 4-5- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) 4-6- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 4-7- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 4-8- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 4-9- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (8) 4-10- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول.. 4-10-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه اول 4-11- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم. 4-11-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه دوم 4-12- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 4-12-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه سوم فصل پنجم :خلاصه و نتيجه گيري 5-1- مقدمه 5-2- خلاصه موضوع و روش 5-3- خلاصه يافته ها 5-3-1- نتايج حاصل از آزمون ايستايي يا پايايي متغيرها 5-3-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش 5-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش 5-3-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 5-4- تطبيق يافته ها با نتايج تحقيقات ديگران 5-5-بحث و نيتجه گيري 5-6-محدوديت ها 5-7-پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي منابع و ماخذ منابع فارسي منابع خارجي. فهرست جداول جدول 2-1 خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با مديريت سود جدول2-2خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با مديريت سود جدول شماره 1: تعريف متغير هاي تحقيق جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي مدل مديريت سود فعاليت واقعي جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت صنعت خودرو-مدل (4) جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي جزيي مديريت سود فعاليت هاي واقعي مدل(4) براي شش صنعت ديگر جدول4-7: نتايج حاصل از بررسي كلي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) براي شش صعنت ديگر جدول 4-8: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) جدول 4-9: ضرايب برآورد مدل(5) براي شش صنعت ديگر. جدول4-10: نتايج حاصل از بررسي كلي براي مديريت سود فعاليت هاي وافعي مدل(5)براي شش صنعت ديگر جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) جدول 4-12: ضرايب برآوردجزيي مدل(6) براي شش صنعت ديگر. جدول4-13: بررسي كلي مدل (6)براي شش صنعت ديگر جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) جدول 4-15: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) جدول 4-16: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه اول.. جدول 4-17: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه دوم. جدول 4-18: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه سوم. .. .. چكيده هدف اين تحقيق بررسي تاثير مديريت سود فعاليت هاي واقعي بر هزينه سرمايه سهام عادي شركت‌ها مي‌باشد. براي درك اينكه هزينه سرمايه ارتباط مثبتي با ميزان مديريت سود از طريق دستكاري فعاليت هاي واقعي پس از كنترل اثر مديريت سود اقلام تعهدي اين پژوهش انجام شده است . دستكاري مديريت سود فعاليت هاي واقعي رو از سه روش دستكاري مخارج و هزينه هاي اختياري، دستكاري فروش دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري ها(بلند مدت ) ، دستكاري توليد، موجودي و فروش بررسي شده است . بدين منظور اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي گزارش شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه سال‌هاي 1382 الي 1391 براي تعداد 10سال مورد تحليل قرارگرفته است . نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد كه بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سرمايه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد . سطح معناداري متغيرهاي كنترلي نشان دهنده اين است كه تاثير مثبت ومعناداري بر هزينه سرمايه دارند ، ونتايج براي كليه متغيرهاي تحقيق ، در سطح معناداري بود كه نشان‌دهنده اين است كه شركت‌هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نمي‌شود. كليد واژه : مديريت سود فعاليت هاي واقعي ، مديريت سود اقلام تعهدي ، هزينه سرمايه ، كيفيت سود 1-1-مقدمه نقش اصلي گزارشگري مالي ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است . چنانچه مديران براي گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، از طريق اعمال اختيارات خود در زمينة گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد (نوروش و حسيني، 1388 ) . به طور كلي سود دوره جاري را مي توان به دو روش مديريت كرد. در روش اول، مديران مي توانند سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري دستكاري نمايند. در روش دوم، مديران از طريق فعاليت هاي واقعي اقدام به دستكاري سود مي نمايند. بويژه آنها مي توانند زمان و ميزان فعاليت هاي واقعي مثل توليد، فروش، سرمايه گذاري و فعاليت هاي تامين مالي را تغيير دهند تا به هدف سود مورد نظر دست يابند. براي مثال، سود گزارش شده مي تواند بطور موقت از طريق توليد اضافي، حذف هزينه هاي اختياري و يا به تاخير انداختن آنها و نيز كاهش قيمت ها در پايان سال به منظور انتقال فروش سال مالي آتي به سال جاري افزايش يابد.اين دستكاري فعاليت هاي واقعي اشاره به مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي دارد كيم وشان(2008).اين تحقيق با هدف بررسي رابطه مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها انجام گرفته و در نظر دارد كه اين رابطه ميان اين دو متغير را مورد بررسي قرار دهد. 1-2- بيان مسئله شواهدي نظري و تجربي نشان مي دهد نگراني مديران درباره عملكرد جاري شركت به آنها انگيزه مي دهد تا سود دوره جاري را به قيمت كاهش سودهاي آتي دستكاري نمايند . (ستين[1]،1989، فودبرگ و تيرول[2]:1995، پاول و همكاران[3]،2004،گراهام وهمكاران[4]،2005) آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورت هاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روش هاي برتر براي تغيير اطلاعات مالي هدايت مي كند، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گروه سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روش هاي برتر تفسير اطلاعات ، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است ( فرديناند 1999 ) ماهيت فرصت هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذار اجازه مي دهد از منابع خود بازده اي كسب كنند. سرمايه گذاران تمايل دارند كه بازده آنها تا جايي كه امكان دارد زياد شود ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قراردارد و هر چه سرمايه گذاري بازده بيشتري داشته باشد ريسك آن نيز بيشتر خواهد شد . در پژوهش انجام شده توسط كيم وشان (2013) صنعت معدن مورد بررسي قرار داده و از 4 متغير 1- نسبت در آمد به قيمت سهام 2- نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري دارايي ها 3- نسبت ارزش بازاري سهام به ارزش دفتري سهام 4- نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال ، ماشين آلات و تجهيزات استفاده كرده است . نتايج حاصل از پژوهش كيم و شان نشان داد بين چهار متغير ياد شده و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط وجود دارد ولي درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به اين نتيجه رسيدند كه نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري آنها از ارتباط محكم تري برخوردار بوده و قادر است بالاترين محتواي اطلاعات را در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت منعكس كند و بين نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال و ماشين آلات و تجهيزات و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط مثبت و ضعيفي وجود دارد به گونه اي كه نمي تواند نماينده خوبي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت ها باشد. در طول سه دهه اخير بحث مديريت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر اين بوده است كه با دست يافتن به يك روش منطقي و معتبر ، مديريت سود مورد ارزيابي قرار گرفته و عوامل تاثيرگذار بر آن شناسايي شود (دساي و همكاران ، 2009). مديريت سود زماني مطرح مي شود كه تحليل گران مالي تعيين كنند ، تا چه ميزان سود گزارش شده ، منعكس كننده ي سود واقعي است . برداشت عموم سرمايه گذاران از مفهوم سود واقعي ، سود حاصل از عمليات عادي است كه قابل تكرار در سال هاي مالي آينده و ايجاد كننده جريان هاي نقدي است . مفهوم مديريت سود به دو ويژگي سودمندي در تصميم گيري و ارتباط بين مديريت سود و سود اقتصادي اشاره مي كند . رابطه بين توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­ هاي نقدي و كيفيت سودها بررسي مي­شود . به طور اخص اين تحقيق از مطالعات پيشينياني همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پيش‌بيني سودهاي آتي از طريق سودهاي فعلي فراتر رفته و به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا دقت اجزاي سودها در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سودها مي‌انجامد و مي‌تواند پايداري سودها و رابطة سودها و جريان­هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري تحقيق فرض مي­گيرد كه توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان­هاي نقدي، ارتباط مثبت دارد. برقراري تعادل ميان مديريت سود و بازده از جمله كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. مديريت سود و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده كه در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود . هزينه سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري ، نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي كه بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه كمتر باشد ارزش واحد اقتصادي كاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش كند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند ، در اين ميان كليد موفقيت كاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،1381). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفياني، 1384) شركت ها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با كيفيت توان پيش بيني جريان هاي نقد آتي را افزايش و مديريت سود اطلاعاتي را كاهش دهند (اردستاني، 1386). هزينه سرمايه برابر ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، طبق يك رابطه برحسب فروش و نرخ بهره محاسبه مي شود . بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها به رويكرد مقايسه اي شركت هاي با كيفيت سود بالا و شركت هاي با كيفيت سود پايين مورد آزمون تجربي قرار دهد .سؤال اصلي كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد: آيا بين مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها رابطه وجود دارد؟ [1] Stein [2] Fudeberg and Tirole [3] Pauwels et al [4] Graham et al [5] - Sloan پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدحسابداري قيمت محصول : 75000 تومان دانلود برچسب مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها،

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۴۹:۳۱
Ggg
موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۴۶:۳۷

مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

فرمت فايل : docx

حجم : 68

صفحات : 87

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

پيشگيري از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسي است . مفهوم پيشگيري از جرم زير عنوان جرمشناسي پيشگيري مطرح مي شود . اين شاخه از علم جرمشناسي جزء شاخه هاي عملي و اجرايي جرم شناسي است .

.....................

مبحث اول : مفهوم و انواع پيشگيري

   در اين مبحث سعي بر آن است كه با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پيشگيري به بررسي در خصوص اين موضوع بپردازيم:

گفتار اول : مفهوم پيشگيري

واژه پيشگيري در فرهنگ لغات به معناي " جلوگيري كردن ، مانع شدن ، مانع سرايت شدن و پيش بندي كردن آمده است "[1] .پيشگيري يك مفهوم كلي است و به مجموعه اقدام هايي گفته مي شود كه براي پيشگيري و جلوگيري از فعل و انفعالات زيان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل مي آيد مانند پيشگيري از حوادث كار ، پيشگيري از بزهكاري جوانان و پيشگيري از تصادفات در جاده ها و ...

..................

گفتار دوم:انواع پيشگيري  

دانشمندان حوزه هاي علوم اجتماعي و جرم شناسي پيشگيري از جرم را به انواع مختلفي تقسيم كرده اند ولي با وجود اختلاف نظر ها در تقسيم بندي پيشگيري از جرم به پيشگيري كيفري و غير كيفري اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پيرامون هر كدام از آنها مي پردازيم.

الف)پيشگيري كيفري

...........

 

1-پيشگيري اجتماعي

پيشگيري اجتماعي از بزهكاري شامل مجموعه اقدام هاي پيشگيرنده است كه به دنبال حذف يا خنثي كردن آن دسته از عواملي است كه در تكوين جرم موثر بوده اند [2]. در پيشگيري اجتماعي سعي مي شود بر شخصيت افراد جامعه از طريق نهادهاي اجتماعي تأثير گذاشته شود تا افراد جامعه طوري تربيت شوند كه از ارتكاب هر نوع جرمي اجتناب كنند. در اين پيشگيري تمركز بر سالم سازي محيط اجتماعي است.

..........

پيشگيري وضعي

در پيشگيري وضعي با حمايت از آماج هاي جرم، بزه ديدگان بالقوه و اعمال تدابير فني در صدد جلوگيري از بزه ديدگي افراد و آماج ها دربرابر بزهكاران هستند.كه در نهايت و به طور غير مستقيم كاهش.....

........

مبحث دوم:جايگاه قانوني پيشگيري از جرم در حقوق ايران

نظام جمهوري اسلامي ايران  با تكيه بر اينكه "اصلاح و درمان بهتر از كيفر، و پيشگيري بهتر از درمان است"در وضع قانون‌ها بر پيشگيري از جرم ها توجه بيشتري كرده و جايگاه خاصي در وضع قوانين براي آن در نظر گرفته است. لذا به بحث و مطالعه و بررسي قوانين مربوطه مي پردازيم.

........

گفتار اول:قانون اساسي

در اين قانون در اصل 156 بطور صريح و در اصل 8بطور غيرمستقيم پيشگيري از جرم مطمح نظر قرار گرفته است. در اصل 156چنين آمده است.

..........

مبحث سوم : مصاديق حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

در اين مبحث به بررسي اصول و موازيني مي پردازيم كه پليس در حين انجام وظيفه به منظور پيشگيري از جرم ، بايد رعايت كند ، در اين خصوص ضمن مراجعه به دستورالعمل و بخشنامه هاي داخلي

..........

گفتار دوم:حفظ حقوق شهروندي در ورود به حريم خصوصي

حريم خصوصي از جمله موضوعات و مصاديق بسيار مهمي است كه گاهاً مورد مداخله و يا تعرض قواي عمومي دولتي از جمله پليس قرار مي گيرد. البته حفظ و صيانت از حريم خصوصي در جوامع مختلف، داراي معيار هاي متفاوتي است و از جمله اين معيار ها، كه حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعيين مي شود،قانون لازم الاجراي كشور است.

...............

.............

مبحث اول: الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله كشف جرم

مرحله كشف جرم كه مي توان آن را بعد از وقوع جرم، اولين مرحله از مراحل  دادرسي كيفري دانست،مرحله اي است كه رفتار ناقض قانون كيفري(فعل،ترك فعل و . . .) ارتكابي از سوي بزهكار كشف مي شود.در اين مرحله است كه اقدامات بعدي از جمله اطلاع به مقامات تعقيب براي حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار و اختفاء و

............

................

گفتار دوم : الزامات ايجابي

در اين گفتار به بررسي الزامات ايجابي پليس در مرحله كشف جرم كه اولين مرحله از مراحل دادرسي كيفري بعد از وقوع جرم مي‌باشد مي‌پردازيم و به صورت اختصار توضيح داده مي‌شوند:

الف : قبول شكايت متضرر از جرم

اگر شهروندي مورد تعدي و تجاوز يا ظلم و ستم قرار گرفت، بايد بتواند آزادانه و بدون هيچ مانعي به دادگاه صالح مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد. بموجب اصل 34 قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد تشخيص داده شده است :

..............

.................

گفتار اول: الزامات سلبي

در اين گفتار به بررسي الزامات سلبي پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله تحقيقات مي‌پردازيم و بصورت جداگانه هر يك از موارد را مورد بحث قرار مي‌دهيم:

الف ) پرهيز از بازجويي بدون وجود دلايل كافي

.............

.............

گفتار اول: الزامات سلبي

در اين گفتار به بررسي الزامات سلبي پليس در حفظ حقوق شهروندي بزه‌ديده شاهد و مطلع مي‌پردازيم:

الف)نداشتن رفتار تحقير آميز با بزه ديده

.............

گفتار دوم: الزامات ايجابي

در اين گفتار به بررسي الزامات  ايجابي در خصوص تضمين امنيت بزه‌ديده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جويي مي‌پردازيم:

الف)تضمين امنيت بزه ديده در برابر انتقام جويي

..........

منابع و مآخذ

الف)منابع فارسي

1)كتاب ها

(1)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد پنجم،انتشارات مجد،1384 .

(2)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد چهارم،چاپ دوم، انتشارات مجد،1384 .

(3)آشوري، محمد، عدالت كيفري، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، 1376.

(4)آقايي،بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1377.

................

..................

 

 


1-   معين ، محمد ، فرهنگ فارسي ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر 1363 ، ص 933 .

1- نجفي ابرند آبادي، علي حسين،  پيش گيري از بزهكاري و پليس محلي (قسمت دوم) ، نشريه امنيت ، وزارت كشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بيستم ، 1379 ص 19 . 

قيمت محصول : 27000 تومان

دانلود
برچسب

مباني نظري نقش پليس حفظ حقوق شهروندي مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

موضوع:
برچسب‌ها: مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم فرمت فايل : docx حجم : 68 صفحات : 87 گروه : مباني و پيشينه نظري توضيحات محصول : مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم مشخصات محصول: توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش) همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه توضيحات نظري كامل در مورد متغير رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA) خلاصه اي از كار: نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم پيشگيري از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسي است . مفهوم پيشگيري از جرم زير عنوان جرمشناسي پيشگيري مطرح مي شود . اين شاخه از علم جرمشناسي جزء شاخه هاي عملي و اجرايي جرم شناسي است . ..................... مبحث اول : مفهوم و انواع پيشگيري در اين مبحث سعي بر آن است كه با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پيشگيري به بررسي در خصوص اين موضوع بپردازيم: گفتار اول : مفهوم پيشگيري واژه پيشگيري در فرهنگ لغات به معناي " جلوگيري كردن ، مانع شدن ، مانع سرايت شدن و پيش بندي كردن آمده است "[1] .پيشگيري يك مفهوم كلي است و به مجموعه اقدام هايي گفته مي شود كه براي پيشگيري و جلوگيري از فعل و انفعالات زيان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل مي آيد مانند پيشگيري از حوادث كار ، پيشگيري از بزهكاري جوانان و پيشگيري از تصادفات در جاده ها و ... .................. گفتار دوم:انواع پيشگيري دانشمندان حوزه هاي علوم اجتماعي و جرم شناسي پيشگيري از جرم را به انواع مختلفي تقسيم كرده اند ولي با وجود اختلاف نظر ها در تقسيم بندي پيشگيري از جرم به پيشگيري كيفري و غير كيفري اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پيرامون هر كدام از آنها مي پردازيم. الف)پيشگيري كيفري ........... 1-پيشگيري اجتماعي پيشگيري اجتماعي از بزهكاري شامل مجموعه اقدام هاي پيشگيرنده است كه به دنبال حذف يا خنثي كردن آن دسته از عواملي است كه در تكوين جرم موثر بوده اند [2]. در پيشگيري اجتماعي سعي مي شود بر شخصيت افراد جامعه از طريق نهادهاي اجتماعي تأثير گذاشته شود تا افراد جامعه طوري تربيت شوند كه از ارتكاب هر نوع جرمي اجتناب كنند. در اين پيشگيري تمركز بر سالم سازي محيط اجتماعي است. .......... پيشگيري وضعي در پيشگيري وضعي با حمايت از آماج هاي جرم، بزه ديدگان بالقوه و اعمال تدابير فني در صدد جلوگيري از بزه ديدگي افراد و آماج ها دربرابر بزهكاران هستند.كه در نهايت و به طور غير مستقيم كاهش..... ........ مبحث دوم:جايگاه قانوني پيشگيري از جرم در حقوق ايران نظام جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر اينكه "اصلاح و درمان بهتر از كيفر، و پيشگيري بهتر از درمان است"در وضع قانون‌ها بر پيشگيري از جرم ها توجه بيشتري كرده و جايگاه خاصي در وضع قوانين براي آن در نظر گرفته است. لذا به بحث و مطالعه و بررسي قوانين مربوطه مي پردازيم. ........ گفتار اول:قانون اساسي در اين قانون در اصل 156 بطور صريح و در اصل 8بطور غيرمستقيم پيشگيري از جرم مطمح نظر قرار گرفته است. در اصل 156چنين آمده است. .......... مبحث سوم : مصاديق حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم در اين مبحث به بررسي اصول و موازيني مي پردازيم كه پليس در حين انجام وظيفه به منظور پيشگيري از جرم ، بايد رعايت كند ، در اين خصوص ضمن مراجعه به دستورالعمل و بخشنامه هاي داخلي .......... گفتار دوم:حفظ حقوق شهروندي در ورود به حريم خصوصي حريم خصوصي از جمله موضوعات و مصاديق بسيار مهمي است كه گاهاً مورد مداخله و يا تعرض قواي عمومي دولتي از جمله پليس قرار مي گيرد. البته حفظ و صيانت از حريم خصوصي در جوامع مختلف، داراي معيار هاي متفاوتي است و از جمله اين معيار ها، كه حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعيين مي شود،قانون لازم الاجراي كشور است. ............... ............. مبحث اول: الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله كشف جرم مرحله كشف جرم كه مي توان آن را بعد از وقوع جرم، اولين مرحله از مراحل دادرسي كيفري دانست،مرحله اي است كه رفتار ناقض قانون كيفري(فعل،ترك فعل و . . .) ارتكابي از سوي بزهكار كشف مي شود.در اين مرحله است كه اقدامات بعدي از جمله اطلاع به مقامات تعقيب براي حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار و اختفاء و ............ ................ گفتار دوم : الزامات ايجابي در اين گفتار به بررسي الزامات ايجابي پليس در مرحله كشف جرم كه اولين مرحله از مراحل دادرسي كيفري بعد از وقوع جرم مي‌باشد مي‌پردازيم و به صورت اختصار توضيح داده مي‌شوند: الف : قبول شكايت متضرر از جرم اگر شهروندي مورد تعدي و تجاوز يا ظلم و ستم قرار گرفت، بايد بتواند آزادانه و بدون هيچ مانعي به دادگاه صالح مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد. بموجب اصل 34 قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد تشخيص داده شده است : .............. ................. گفتار اول: الزامات سلبي در اين گفتار به بررسي الزامات سلبي پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله تحقيقات مي‌پردازيم و بصورت جداگانه هر يك از موارد را مورد بحث قرار مي‌دهيم: الف ) پرهيز از بازجويي بدون وجود دلايل كافي ............. ............. گفتار اول: الزامات سلبي در اين گفتار به بررسي الزامات سلبي پليس در حفظ حقوق شهروندي بزه‌ديده شاهد و مطلع مي‌پردازيم: الف)نداشتن رفتار تحقير آميز با بزه ديده ............. گفتار دوم: الزامات ايجابي در اين گفتار به بررسي الزامات ايجابي در خصوص تضمين امنيت بزه‌ديده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جويي مي‌پردازيم: الف)تضمين امنيت بزه ديده در برابر انتقام جويي .......... منابع و مآخذ الف)منابع فارسي 1)كتاب ها (1)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد پنجم،انتشارات مجد،1384 . (2)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد چهارم،چاپ دوم، انتشارات مجد،1384 . (3)آشوري، محمد، عدالت كيفري، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، 1376. (4)آقايي،بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1377. ................ .................. 1- معين ، محمد ، فرهنگ فارسي ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر 1363 ، ص 933 . 1- نجفي ابرند آبادي، علي حسين، پيش گيري از بزهكاري و پليس محلي (قسمت دوم) ، نشريه امنيت ، وزارت كشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بيستم ، 1379 ص 19 . قيمت محصول : 27000 تومان دانلود برچسب مباني نظري نقش پليس حفظ حقوق شهروندي مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم،

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۴۰:۲۵

پايان نامه بررسي اهميت و تأثير توسعه ي صنعت كامپيوتر بر اشتغال

پايان نامه بررسي اهميت و تأثير توسعه ي صنعت كامپيوتر بر اشتغال

فرمت فايل : docx

حجم : 1468

صفحات : 94

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

 بررسي عوامل موثر بر توسعه صنعت كامپيوتر ( نرم افزار و سخت افزار ) بر اشتغال و اشتغال زايي در كشور

فهرست مطالب

 

فصل اول

1-1- مقدمه

1-2- تعريف موضوع

3-1- اهميت و ضرورت

4-1- اهداف تحقيق

5-1- فرضيات تحقيق

6-1- محدوديت تحقيق

7-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات

 

فصل دوم

1-2 مقدمه

تعريف فناوري اطلاعات و ارتباطات

2-1-2- مزاياي فناوري اطلاعات و ارتباطات

3-1-2- فعاليت ها و صنايع وابسته با فناوري اطلاعات

4-1-2- برخي سرويسهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-4-1-2- يادگيري الكترونيكي و دور آموزش

2-4-1-2- تجارت الكترونيكي

3-4-1-2- بانكداري الكترونيكي و اينترنتي

5-1-2- موقعيت فعلي فناوري اطلاعات

جدول شاخص هاي توسعه فناوري اطلاعات ايران د مقايسه با متوسط وضعيت جهان

6-1-2- عوامل موثر بر فناوري اطلاعات

1-6-1-2- عوامل محيط داخلي و قابل كنترل

2-6-1-2- عوامل محيط خارجي و غير قابل كنترل

7-1-2- مشكلات توسعه فناوري اطلاعات در كشور

1-2-2- اشتغال

2-2-2- اهرمهاي موثر در رشد جوامع و اشتغال آفريني

3-2-2- ارتباط فناوري اطلاعات و ارتباطات و اشتغال

1-3-2-2- اشتغال مستقيم 

1-1-3-2-2- مشاغلي كه تكنولوژي اطلاعات ايجاد مي كند

2-3-2-2- اشتغال غيرمستقيم

4-2-2- نظريه هاي رشد اقتصاد و اشتغال

1-4-2-2- تئوري رشد برون زا

2-4-1-2- تغيير تكنولوژي در تئوري رشد برون زا

3-4-1-2- تئوري رشد درون زا

4-4-1-2- اثر رشد بر سطح بيكاري

5-2-2- اثر تكنولوژي اطلاعات بر مدلهاي توسعه و اشتغال

نمودار 2-2 سه سناريو بعد از ورود يكي تكنولوژي

 

فصل سول

1-3- مقدمه

2-3- روش تحقيق

3-3- جامعه آماري

4-3- شيوه گردآوري اطلاعات

5-3- روايي و اعتبار پرسشنامه

7-3- روش اندازه گيري متغيرها

8-3- روش تجزيه و تحليل داده ها و تكنيك آماري مورد استفاده

1-8-3- آزمون t تك متغيره

2-8-3- تحليل رابطه آماري متغيرها

9-3- خلاصه و جمع آوري مطالب

قيمت محصول : 9900 تومان

دانلود
برچسب

بررسي عوامل موثر بر توسعه صنعت كامپيوتر دانلود بررسي عوامل موثر بر توسعه صنعت كامپيوتر ( نرم افزار و سخت افزار ) بر اشتغال و اشتغال زايي در كشور كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود كتاب دانلود نمونه سوالات دانلود گزارش كارآمو

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۲:۴۴:۱۸

تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي

تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي

فرمت فايل : doc

حجم : 109

صفحات : 44

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي

1مقدمه

 

امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان يك  پديده اجتماعي  جزء  لاينفك  زندگي اجتماعي به شمار ميرود هرچند ساختار و عملكرد و ويژه گيهاي آن در جوامع مختلف متفاوت است  ولي  وجوه مشترك بسياري در ميان  نظامهاي آموزشي  يافت مي شود وپيدايي وگسترش اين نظامها حاكي از ضرورت واهميت روزافزون  آموزش وپرورش در جهان كنوني است.

 

ضرورت واهميت مديريت آموزشي در عصري كه از سويي تقاضا براي آموزش وپرورش رشد بي سابقه اي پيدا كرده واز سويي ضرورت تغيير در تصميم گيري وسياست گذاري،بهبود كيفي وايجاد فرصتهاي برابر آموزشي براي همگان نقش خطير مديريت نظام آموزشي را به وظيفه سنگين وپر مسئوليت مبدل ساخته تا با برنامه ريزي آگاهانه و سازماندهي هوشمندانه محيط سالم وجو سازماني مطلوب وكارامد؛اثربخش ورضايت بخش را فراهم آورد.چون فراگرد آموزش وپرورش با انسان سرو كار دارد وچون انسان موجودي پيچيده است در نتيجه نيازبه تربيت مديران شايسته واثربخش در سطوح مختلف آموزشي مورد تأكيد است.

 

لازمه چنين مديريتي محيط آموزشي آن است كه شخص مدير از هدفها وفراگردهاي آموزشي وپرورشي مطلع باشد، سازمان آموزشي وروابط رسمي وغير رسمي آن رابه درستي بشناسد و جو سازماني مساعد براي انجام وظايف و فعاليتهاي كاركنان بوجود آورد واز نيروهاي انساني ومادي موجود با اين مقتضي استفاده كند،وحدت وهماهنگي لازم را ميان اجزا وعناصر سازمان ايجاد كند وهمكاران و زير دستان را به كار و فعاليت موثر بر انگيزد وموجبات رفتار اخلاقي و روحيه آنان را فراهم آورد  تا محيطي موثر،كارامد،اثر بخش وپويا وفعال و...بوجود آورد(اديبي،1381)   

 

درك وآگاهي مديران ازمفهوم جو درتحليل وعملكرد مديريت بسيارمهم تلقي مي شود چرا كه جو مدارس بر رفتار و روحيه معلمين و دانش آموزان تأثير مي گذارد،جو سازماني علاوه بر تأثيرات زيادي كه در رفتاراخلاقي و روحيه معلمان دارد شديدأ بر شكل گيري خودانگاري دانش آموزان،نگرش آنان به تحصيل و كارها وبرقراري روابط متقابل مطلوب با ديگران نقش اساسي دارد(شيرازي،1373،ص156)

 

سازمان ها از جو يكساني برخوردار نيستند، همانگونه كه اعضا متفاوتند، جو نيز از سازمان به سازمان ديگر متفاوت است ،جو موجب تمايز سازمانها از يكديگر ميگردد و در نتيجه نتايج كارها وفعاليت هاي سازمان را تحت تاثير قرار داده  و مي تواند موجب افزايش روحيه و انگيزش كاركنان گردد و در رفتار و اعمال اعضاء تاثيرگذار باشد.

جو سازماني به منزله يك پل عمل ميكند،در يك طرف پل جنبه هاي عيني و محسوس سازمان از قبيل ساختار، مقررات و شيوهاي رهبري قرار دارندو در طرف ديگر روحيه و رفتار كاركنان واقع شده است...

جو سازماني را مي توان نتيجه رهبري مدير دانست. مدير مؤثر مهارت بسزايي در برانگيختن كاركنان با برآورده ساختن نيازهاي رواني كاركنان دارد. تمامي اين عوامل موجب بهره وري و اثربخشي كاركنان و در نهايت افزايش بهره وري و اثربخشي سازمان مي‌شود به طور مثال، تحقيقات نشان مي دهد جو سازماني رابطه مستقيم با توانايي مدير در برانگيختن كاركنان با برآورده ساختن نيازهاي رواني آنها همچون توفيق طلبي، قدرت و.. دارد.

(محبت خواه،2011)

شايان ذكر است رفتارتنها تابعي از شيوه هاي رهبري يا ساختار سازماني نيست، بلكه هركس از دريچه هايي كه به رنگ ارزشها،نيازها،و شخصيت خودش است به سازمان مي نگرد و اين همان اداراكاتي است كه در طرز تفكر و رفتارش تاثير مي گذارد.

(دسلر،1378)

تحقيقات چهل ساله هي گروپ نشان مي دهد جو سازماني تأثير بسزايي بر رفتار كاركنان و عملكرد سازماني دارد. اين بررسيها بيانگرآن است جو متعالي سازمان از يك طرف هزينه‌هاي جابه جايي كاركنان و مقاومت آنان در برابر تغيير را كاهش مي دهد و از سوي ديگر موجب بهبود كيفيت كالا، نو آوري و ريسك پذيري مي شود كه نتيجه نهايي اين تأثيرات افزايش سود آوري و وفاداري مشتريان است.
                                                                 (محبت خواه،2011)

سازمان ها نظام هاي اجتماعي هستندكه حيات و پايداري آن ها وابسته به وجود پيوندهاي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آنها است . كارآيي و بهره وري هر سازماني تا حد بسيار زيادي درگرو عملكرد مناسب و صحيح كاركنان سازمان ها است. ازجمله عوامل مهم در ارتقاء عملكرد كاركنان در سازمانها اخلاق حرفه اي آنهاست . آموزش و پرورش مهم ترين سازمان علمي وآموزشي جوامع محسوب شده،كه متولي امورتعليم وتربيت انسان ها مي باشند و به همين دليل ماهيت و زير بناي فعاليت هاي آموزشي را اخلاق ذكرمي كند. با توجه به اينكه اخلاق ، به انگيزه هاي زيربنايي رفتارها مي پردازد و رفتارهاي درست و غلط انسان رامورد بحث قرار مي دهد، در عملكرد معلمان،جايگاه بنيادي دارد، رفتار آدمي به گونه اي نامشهود تاثير شگرفي بر معادلات گوناگون سازماني و ملي و در گستره اي وسيع تر جهاني گذاشته و بشر امروزي معيارهاي اخلاقي متفاوتري نسبت به گذشته برگزيده و رفتارهاي ويژه اي به حسب آن از خود بروز ميدهد(مظاهري،1390)

در شرايط كنوني رعايت نشدن برخي معيارهاي اخلاقي، نگرانيهاي زيادي را در بخشهاي مختلف جامعه به وجود آورده است. سقوط معيارهاي رفتاري در بخش آموزش، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده تا بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم سازند. لذا يكي از عمده ترين دغدغه هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب بـراي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسايل در جامعه و حرفه خود به كار بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند. اولين گام در دستيابي به اين اهداف درك صحيح از مفهوم اخلاق و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي كاركنان در سازمان مي باشد تا در گام هاي بعدي بر روي اين عوامل دقت لازم صورت پذيرد.

ودرنهايت موثر بودن افراد در به ثمررساندن اهداف سازماني بستگي مستقيم به چگونگي روحيه آنها دارد. از اين روست كه توجه به بالا بردن سطح روحيه كاركنان سازماني جاي پرارج و پر اهميتي را در اداره امور سازمانهاي اجتماعي به خود اختصاص داده است. كلمه روحيه نظير كلمات حالت مزاجي به تنهايي معني مشخص و يا خوب و بد ندارد. همان طور كه اطلاع بر حالت مزاجي انسان كه نماينده احوال عمومي بدن است مهم است دانستن روحيه نيز حائز اهميت است زيرا نماينده وضع كلي روابط انساني در يك سازمان است. (شيركوند،1390)

به طور خلاصه جو سازماني همانند هواي موجود در يك اتاق است، ما نمي توانيم جو سازماني را ببينيم يا لمس كنيم، اما آن ما را احاطه كرده است و هر چه كه اتفاق مي افتد را تحت تاثير قرار مي دهد و خود نيز از آنچه كه در سازمان مي گذرد، تاثير مي پذيرد وكاركرد مدير،معلم،دانش آموز وميزان پيشرفت ويادگيري دانش آموزان وهمچنين روحيه وسلامت اخلاقي ورواني معلمان را كاملا تحت تأثير قرار ميدهد.(بررسي مفهوم جو سازماني،محبت خواه،حسين،2011)

از آنجايي كه معلم در جريان آموزش يك ركن بنيادي محسوب مي شود،نقش كليدي معلم در جريان ياددهي موجب شده است كه متخصصان و صاحب نظران امر آموزش بهبود كيفيت نظام آموزشي جوامع رابه ميزان بسيار مديون بهبود كيفيت عملكرد معلمان بدانند بنابراين آماده سازي معلمان كارآزموده وبا رفتار اخلاقي وبا روحيه از جمله مسائل مهمي است كه بايد برنامه ريزان نظام آموزش وپرورش طريقي را برگزينند كه بتوانند جوي را در مدرسه فراهم آورند تا يادگيرندگان را قادر سازند كه در يادگيري وعملكرد موثر كاراتر باشند0(ارجمند،1383،)

بنابراين در اين تحقيق با توجه به اهميتي كه جو سازماني مدرسه در ايجاد اخلاق و روحيه قوي در معلمان مي تواند داشته باشد به برسي رابطه آنها و ارايه راههايي براي بهبود جو سازماني مدارس وبالا بردن رفتار اخلاقي و روحيه معلمان پرداخته خواهد شد.

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود
برچسب

تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران

موضوع:
برچسب‌ها: تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي فرمت فايل : doc حجم : 109 صفحات : 44 گروه : روانشناسي و علوم تربيتي توضيحات محصول : تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي 1مقدمه امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان يك پديده اجتماعي جزء لاينفك زندگي اجتماعي به شمار ميرود هرچند ساختار و عملكرد و ويژه گيهاي آن در جوامع مختلف متفاوت است ولي وجوه مشترك بسياري در ميان نظامهاي آموزشي يافت مي شود وپيدايي وگسترش اين نظامها حاكي از ضرورت واهميت روزافزون آموزش وپرورش در جهان كنوني است. ضرورت واهميت مديريت آموزشي در عصري كه از سويي تقاضا براي آموزش وپرورش رشد بي سابقه اي پيدا كرده واز سويي ضرورت تغيير در تصميم گيري وسياست گذاري،بهبود كيفي وايجاد فرصتهاي برابر آموزشي براي همگان نقش خطير مديريت نظام آموزشي را به وظيفه سنگين وپر مسئوليت مبدل ساخته تا با برنامه ريزي آگاهانه و سازماندهي هوشمندانه محيط سالم وجو سازماني مطلوب وكارامد؛اثربخش ورضايت بخش را فراهم آورد.چون فراگرد آموزش وپرورش با انسان سرو كار دارد وچون انسان موجودي پيچيده است در نتيجه نيازبه تربيت مديران شايسته واثربخش در سطوح مختلف آموزشي مورد تأكيد است. لازمه چنين مديريتي محيط آموزشي آن است كه شخص مدير از هدفها وفراگردهاي آموزشي وپرورشي مطلع باشد، سازمان آموزشي وروابط رسمي وغير رسمي آن رابه درستي بشناسد و جو سازماني مساعد براي انجام وظايف و فعاليتهاي كاركنان بوجود آورد واز نيروهاي انساني ومادي موجود با اين مقتضي استفاده كند،وحدت وهماهنگي لازم را ميان اجزا وعناصر سازمان ايجاد كند وهمكاران و زير دستان را به كار و فعاليت موثر بر انگيزد وموجبات رفتار اخلاقي و روحيه آنان را فراهم آورد تا محيطي موثر،كارامد،اثر بخش وپويا وفعال و...بوجود آورد(اديبي،1381) درك وآگاهي مديران ازمفهوم جو درتحليل وعملكرد مديريت بسيارمهم تلقي مي شود چرا كه جو مدارس بر رفتار و روحيه معلمين و دانش آموزان تأثير مي گذارد،جو سازماني علاوه بر تأثيرات زيادي كه در رفتاراخلاقي و روحيه معلمان دارد شديدأ بر شكل گيري خودانگاري دانش آموزان،نگرش آنان به تحصيل و كارها وبرقراري روابط متقابل مطلوب با ديگران نقش اساسي دارد(شيرازي،1373،ص156) سازمان ها از جو يكساني برخوردار نيستند، همانگونه كه اعضا متفاوتند، جو نيز از سازمان به سازمان ديگر متفاوت است ،جو موجب تمايز سازمانها از يكديگر ميگردد و در نتيجه نتايج كارها وفعاليت هاي سازمان را تحت تاثير قرار داده و مي تواند موجب افزايش روحيه و انگيزش كاركنان گردد و در رفتار و اعمال اعضاء تاثيرگذار باشد. جو سازماني به منزله يك پل عمل ميكند،در يك طرف پل جنبه هاي عيني و محسوس سازمان از قبيل ساختار، مقررات و شيوهاي رهبري قرار دارندو در طرف ديگر روحيه و رفتار كاركنان واقع شده است... جو سازماني را مي توان نتيجه رهبري مدير دانست. مدير مؤثر مهارت بسزايي در برانگيختن كاركنان با برآورده ساختن نيازهاي رواني كاركنان دارد. تمامي اين عوامل موجب بهره وري و اثربخشي كاركنان و در نهايت افزايش بهره وري و اثربخشي سازمان مي‌شود به طور مثال، تحقيقات نشان مي دهد جو سازماني رابطه مستقيم با توانايي مدير در برانگيختن كاركنان با برآورده ساختن نيازهاي رواني آنها همچون توفيق طلبي، قدرت و.. دارد. (محبت خواه،2011) شايان ذكر است رفتارتنها تابعي از شيوه هاي رهبري يا ساختار سازماني نيست، بلكه هركس از دريچه هايي كه به رنگ ارزشها،نيازها،و شخصيت خودش است به سازمان مي نگرد و اين همان اداراكاتي است كه در طرز تفكر و رفتارش تاثير مي گذارد. (دسلر،1378) تحقيقات چهل ساله هي گروپ نشان مي دهد جو سازماني تأثير بسزايي بر رفتار كاركنان و عملكرد سازماني دارد. اين بررسيها بيانگرآن است جو متعالي سازمان از يك طرف هزينه‌هاي جابه جايي كاركنان و مقاومت آنان در برابر تغيير را كاهش مي دهد و از سوي ديگر موجب بهبود كيفيت كالا، نو آوري و ريسك پذيري مي شود كه نتيجه نهايي اين تأثيرات افزايش سود آوري و وفاداري مشتريان است. (محبت خواه،2011) سازمان ها نظام هاي اجتماعي هستندكه حيات و پايداري آن ها وابسته به وجود پيوندهاي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آنها است . كارآيي و بهره وري هر سازماني تا حد بسيار زيادي درگرو عملكرد مناسب و صحيح كاركنان سازمان ها است. ازجمله عوامل مهم در ارتقاء عملكرد كاركنان در سازمانها اخلاق حرفه اي آنهاست . آموزش و پرورش مهم ترين سازمان علمي وآموزشي جوامع محسوب شده،كه متولي امورتعليم وتربيت انسان ها مي باشند و به همين دليل ماهيت و زير بناي فعاليت هاي آموزشي را اخلاق ذكرمي كند. با توجه به اينكه اخلاق ، به انگيزه هاي زيربنايي رفتارها مي پردازد و رفتارهاي درست و غلط انسان رامورد بحث قرار مي دهد، در عملكرد معلمان،جايگاه بنيادي دارد، رفتار آدمي به گونه اي نامشهود تاثير شگرفي بر معادلات گوناگون سازماني و ملي و در گستره اي وسيع تر جهاني گذاشته و بشر امروزي معيارهاي اخلاقي متفاوتري نسبت به گذشته برگزيده و رفتارهاي ويژه اي به حسب آن از خود بروز ميدهد(مظاهري،1390) در شرايط كنوني رعايت نشدن برخي معيارهاي اخلاقي، نگرانيهاي زيادي را در بخشهاي مختلف جامعه به وجود آورده است. سقوط معيارهاي رفتاري در بخش آموزش، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده تا بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم سازند. لذا يكي از عمده ترين دغدغه هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب بـراي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسايل در جامعه و حرفه خود به كار بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند. اولين گام در دستيابي به اين اهداف درك صحيح از مفهوم اخلاق و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي كاركنان در سازمان مي باشد تا در گام هاي بعدي بر روي اين عوامل دقت لازم صورت پذيرد. ودرنهايت موثر بودن افراد در به ثمررساندن اهداف سازماني بستگي مستقيم به چگونگي روحيه آنها دارد. از اين روست كه توجه به بالا بردن سطح روحيه كاركنان سازماني جاي پرارج و پر اهميتي را در اداره امور سازمانهاي اجتماعي به خود اختصاص داده است. كلمه روحيه نظير كلمات حالت مزاجي به تنهايي معني مشخص و يا خوب و بد ندارد. همان طور كه اطلاع بر حالت مزاجي انسان كه نماينده احوال عمومي بدن است مهم است دانستن روحيه نيز حائز اهميت است زيرا نماينده وضع كلي روابط انساني در يك سازمان است. (شيركوند،1390) به طور خلاصه جو سازماني همانند هواي موجود در يك اتاق است، ما نمي توانيم جو سازماني را ببينيم يا لمس كنيم، اما آن ما را احاطه كرده است و هر چه كه اتفاق مي افتد را تحت تاثير قرار مي دهد و خود نيز از آنچه كه در سازمان مي گذرد، تاثير مي پذيرد وكاركرد مدير،معلم،دانش آموز وميزان پيشرفت ويادگيري دانش آموزان وهمچنين روحيه وسلامت اخلاقي ورواني معلمان را كاملا تحت تأثير قرار ميدهد.(بررسي مفهوم جو سازماني،محبت خواه،حسين،2011) از آنجايي كه معلم در جريان آموزش يك ركن بنيادي محسوب مي شود،نقش كليدي معلم در جريان ياددهي موجب شده است كه متخصصان و صاحب نظران امر آموزش بهبود كيفيت نظام آموزشي جوامع رابه ميزان بسيار مديون بهبود كيفيت عملكرد معلمان بدانند بنابراين آماده سازي معلمان كارآزموده وبا رفتار اخلاقي وبا روحيه از جمله مسائل مهمي است كه بايد برنامه ريزان نظام آموزش وپرورش طريقي را برگزينند كه بتوانند جوي را در مدرسه فراهم آورند تا يادگيرندگان را قادر سازند كه در يادگيري وعملكرد موثر كاراتر باشند0(ارجمند،1383،) بنابراين در اين تحقيق با توجه به اهميتي كه جو سازماني مدرسه در ايجاد اخلاق و روحيه قوي در معلمان مي تواند داشته باشد به برسي رابطه آنها و ارايه راههايي براي بهبود جو سازماني مدارس وبالا بردن رفتار اخلاقي و روحيه معلمان پرداخته خواهد شد. قيمت محصول : 25000 تومان دانلود برچسب تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران،

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۳۵:۲۶

گزارش كاراموزي كارخانه آسفالت نيشابور

گزارش كاراموزي كارخانه آسفالت نيشابور

فرمت فايل : docx

حجم : 355

صفحات : 47

گروه : عمران

توضيحات محصول :

دانلود گزارش كاراموزي كارخانه آسفالت

 

فهرست مطالب

مقدمه و آشنايي بامحل كارآموزي

كارخانه آسفالت نيشابور 

توليد آسفالت   

مصالح سنگي   

قير  

تهيه آسفالت  

آسفالت راه و جاده 

اجراي لايه هاي آسفالت  

پخش آسفالت  

كوبيدن لايه هاي آسفالت  

انبار مركزي شهرداري  

طرز تهيه بتن   

ويبره كردن بتن  

روند اجرايي كارهاي ساختماني 

فونداسيون 

كفراژبندي  

آرماتور بندي 

اندود ديوار ( خاك گچ يا كاه گل )  

فلسفه وجود كاه در خاك گچ    

اندود گچ ( سفيد كاري )  

كاشي كاري 

كيفيت كاشي   

  نحوه سراميك كاري  

شيب بندي پشت بام  

مقاطع تيپ و جزئيات اجرايي كانيو و كانال  

واحد عمران شهرداري نيشابور 

 متره و ريز متره يك متر از كانال هاي جمع آوري آبهاي سطحي نيشابور 

قيمت محصول : 20000 تومان

دانلود
برچسب

گزارش كاراموزي كارخانه آسفالت نيشابور كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۳۴:۴۲

گزارش تحقيق آزمايش هاي آب و فاضلاب

گزارش تحقيق آزمايش هاي آب و فاضلاب

فرمت فايل : doc

حجم : 107

صفحات : 43

گروه : گزارش كار آموزي و كارورزي

توضيحات محصول :

آزمايش هاي آب و فاضلاب

فهرست
مقدمه     
خواص فيزيكي و آب‌هاي آشاميدني     
كيفيت آب در تصميم‌خانه     
آزمايشات روي آب     
ته نشين كردن مواد خارجي     
كاربرد روش‌هاي گوناگون تصفيه آب     
گندزدايي آب آشاميدني     
انواع منبع‌هاي ذخيره آب     
كل باقيمانده به روش شاليهتري **** DPD     
نياز اكسيژن بيوشيميايي (BOD)     
تقاضاي شيميايي اكسيژن (COD)     
اندازه‌گيري BOD5 , COD     
اندازه‌گيري BOD5     
اندازه‌گيري COD     
تصفيه مقدماتي فاضلاب و پساب     
نكاتي كه در انتخاب محل تصفيه خانه بايد مورد توجه قرار گيرد.     
آزمايشات آب و فاضلاب قائم‌شهر      
دستگاه‌هاي موجود در آزمايشگاه آب و فاضلاب قائم‌شهر     
آزمايشاتي كه در آزمايشگاه انجام مي‌شود     
تست كلرزني     
آزمايشات ميكروبي     
آزمايشات شيميايي     
مراحل انجام آزمايشات ميكروبي     
روش ساخت محيط كشت     
نمونه‌هاي براي آزمايشات ميكروبي     
مراحل انجام آزمايشات ميكروبي     
نمونه‌هايي براي آزمايشات شيميايي – فيزيكي
فهرست منابع

"""""""""""""""""""""""

كاربرد روش‌هاي گوناگون تصفيه آب

بسته به نتايج آزمايش آب خام بايد يك رشته تصفيه‌هايي براي آن   پيش‌بيني نمود تا از نظر بهداشتي مناسب براي آشاميدن گرديده و تا آنجا كه ممكن است جواب گوي‌نيازهاي ديگري نيز مانند شستشوي روزانه و كاربرد در كارخانه‌ها باشد. مهم‌ترين كاربردهايي كه از روش‌هاي گوناگون تصفيه آب در شهرها لازم مي‌آيند به ترتيب اهميت عبارتند از:
گندزدايي آب آشاميدني: كارگندزدايي و كشتن باكتري‌هاي موجود در آب ممكن است به صورت شيميايي و يا فيزيكي انجام گيرد. كم‌ترين تصفيه‌ايست كه در شبكه آبرساني هر شهر بايد به اجرا درآيد. ...

...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود
برچسب

آزمايش آب و فاضلاب آزمايشات روي آب تصفيه مقدماتي فاضلاب

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
تاریخ امروز
پیوندهای سایت
    لينكي ثبت نشده است
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان

ابزارک ها وبلاگ