خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون

944247_1397-02-31-13-02-58-82.jpg

تحقيقات و پژوهش
گروه تحقیقات
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱۲ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۳۳:۳۶

پايان نامه مقايسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه

پايان نامه مقايسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه

فرمت فايل : doc

حجم : 419

صفحات : 85

گروه : پژوهش هاي دانشگاهي

توضيحات محصول :

پايان نامه مقايسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه

چكيده

هدف از پژوهش حاضر مقايسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه مي باشد. روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع علي مقايسه اي است جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر اردبيل كه در سال تحصيلي 94-93 مشغول به تحصيل مي باشند. نمونه آماري اين پژوهش شامل 60 (30 نفر تك زبانه و 30 نفر دو زبانه) بود كه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي پردازش اطلاعات، نظم جويي هيجان و حافظه فعال استفاده شده است. در نهايت پرسشنامه‌ها از هر دو گروه جمع‌آوري و اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده در قسمت اول از آمار توصيفي مانند ميانگين، انحراف معيار و ...، و در قسمت دوم براي آزمون فرضيه‌ها از روش تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان داد بين سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان تك زبانه و دو زبانه تفاوت معني داري وجود دارد و سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان دوزبانه بيشتر از دانش آموزان تك زبانه مي باشد. مقدار 034/1252=F و همچنين با توجه به اينكه سطح معني داري خطاي آزمون براي سطح اطمينان 99/0 كمتر از 01/0 است. بين تنظيم هيجان در دانش آموزان تك زبانه و دو زبانه تفاوت معني داري وجود دارد و تظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه بيشتر از دانش آموزان تك زبانه مي باشد. مقدار 426/4644=F و همچنين با توجه به اينكه سطح معني داري خطاي آزمون براي سطح اطمينان 99/0 كمتر از 01/0 است. بين حافظه فعال در دانش آموزان تك زبانه و دو زبانه تفاوت معني داري وجود دارد و حافظه فعال در دانش آموزان دوزبانه بيشتر از دانش آموزان تك زبانه مي باشد.

كلمات كليدي: پردازش اطلاعات، حافظه فعال، تنظيم هيجان دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه

مقدمه

طبق تعريف فرهنگ لغات آكسفورد، اصطلاح دوزبانه به فردي اطلاق مي شود كه قادر است كلام خود را به دو زبان مطرح كند و يا فردي كه دو زبان را مي داند و از آن دو استفاده مي كند (McKian, 2005). عموماً اصطلاح دوزبانه به افراد يا گروه هايي اطلاق مي شود كه توانش زباني آنها در آن دو زبان، به ويژه در بعد كلامي، در حد كاربران بومي آن دو زبان باشد. به هر حال طبق نظر باتلر و هاكوتا « دوزبانگي رفتار پيچيدة روانشناختي، زباني، و اجتماعي فرهنگي است كه ابعاد گوناگوني دارد» (Butler and Hakuta, 2006). در مورد تعريف دوزبانگي در بين پژوهشگران اتفاق نظر كاملي وجود ندارد.

از نظر روانشناسي، آموزش به زبان مادري سبب درك بهتر مطالب مي گردد و پيشرفت شناختي دانش آموزان را تأمين مي كند. از نظر اجتماعي سبب جذب راحت تر كودك در محيط اجتماعي خود مي شود و به عنوان يك عنصر اصلي فرهنگي، او را در ارتباط با گذشته فرهنگي خود قرار مي دهد. از نظر عاطفي، استفاده از زبان مادري در آموزش دانش آموزان سبب تداوم در استفاده از نمادهاي زبان شناختي مي شود و بدين ترتيب او را از گسستگي عاطفي ناشي از عدم استفاده از زبان مادري باز داشته، سبب بالا رفتن كميت و كيفيت ارتباطات درون مدرسهاي و درون كلاسي مي شود و دانش آموزان را از ابزار اصلي تفكر يعني ارتباط، برخوردار مي كند.

دانش آموزان غير فارسي زبان در بدو ورود به مدرسه، زبان مادري خود را كه در يك فرايند پيچيده و در ارتباط مستقيم با محيط پيرامون خود فرا گرفته است، در برنامه فارسي پيدا نمي كنند. چون سازماندهي محتوا و انتقال برنامه درسي به دانش آموزان بر پاية زبان فارسي است كه با مفاهيمي كه بر اساس تجارب قبلي دانش آموز به زبان مادري حاصل گرديده است و براي او بار عاطفي نيز دارد، پيوند ندارد. در حاليكه ارتباط غير رسمي درون مدرسهاي ميتواند خارج از كانال ارتباط رسمي به زبان مادري بر قرار شود. اين چنين گسستگي ميان زبان مدرسه و زبان مادري دانش آموزان، ارتباط بر پايه انگيزه فردي را با دشواري مواجه مي كند. تعارض بين مدار ارتباطي محيط اجتماعي خانوادگي دانش آموز و مدار ارتباطي رسمي مدرسه هم كيفي است و هم كمي. كيفي است زيرا كه دانش آموز غير فارسي زبان در برابر زباني قرار مي گيرد كه حاصل مجموعه، ويژگي هاي فرهنگ زيستي و خاص او نيست. كمي است زيرا از جنبه ي دستوري، واژگان و آواشناسي براي او نا آشناست. به عبارت ديگر بين زبان مدرسه و زبان دانش آموز شكاف پديد مي آيد. (كوردوا[1]، وارن[2] و گي[3]، 2005). پاسخ هاي هيجاني، اطلاعات مهمي درباره ي تجربه ي فرد در ارتباط با ديگران فراهم مي كند. با اين اطلاعات، انسان ها ياد مي گيرند كه در مواجهه با هيجانات چگونه رفتار كنند، چگونه تجارب هيجاني را به صورت كلامي بيان كنند، چه راهكارهايي را در پاسخ به هيجان ها به كار برند و در زمينه ي هيجان هاي خاص، چگونه با ديگران رفتار كنند.

حافظه فرايند ذخيره سازي تجربيات و اطلاعات براي بازيابي احتمالي، در زمان هاي آينده مي باشد (آيزنگ و كين، 2000). اين توانايي ايجاد بازيابي خاطرات، زيربناي همه جنبه هاي شناخت مي باشد و در بعد وسيع تر، توانايي خاص انسان ها براي زيستن است. تقريبا هر چيز كه افراد انجام مي دهند (از جمله ارتباطات، ادراك، تعاملات اجتماعي، تفكر و حل مسئله) وابسته به توانايي آنها در به يادگيري گذشته مي باشد (گروم، 1999).

مفهوم پردازش اطلاعات در آغاز در حوالي سالهاي 1960 ميلادي با تاثير پذيري اي نظريه اطلاعات در زمينه نظام فيزيكي ارتباطات از طرف روان شناسان شناختي به كاربرده شد و بيانگر اين بود كه ارگانيسم انساني روي تجسم هاي دروني وذهني خود عملياتي به صورت كامپيوتر انجام مي دهد. اطلاعات از لحظه ارائه به حواس در مرحله درون داد تا پاسخ هاي رفتاري در مرحله برون داد، به طور فعال كد گذاري شود و تغيير شكل و سازمان مي يابد. همچنين هاگن افراد دوزبانه را افرادي مي داند كه قدرت بيان كامل داشته باشند و بتوانند مفاهيم را به زبان ديگر بيان كنند. براساس اين تعريف، زبان آموزان مبتدي نيز دوزبانه شمرده مي شوند (هاگن[4]، 1953). ساير محققان درجات مختلفي را براي گمارش افراد مختلف به منزله افراد دوزبانه در نظر گرفته اند (مك نامارا[5]، 1967، هاكوتا[6]، 1986، والدز و فيگوئرا[7]، 1994). با اين اوصاف، دوزبانگي بر روي يك طيف در نظر گرفته مي شود.

يا توجه به مطالب مذكور پژوهش حاضر با هدف مقايسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه انجام گرفت.


[1]- Korduva

[2]- Warn

[3]- Gey

[4]- Haugen

[5]- MacNamara

[6]- Hakuta

[7]- Valdes and Figueroa

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده. 1

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه. 3

1-1 بيان مسئله. 5

1-2 اهميت وضرورت پژوهش.... 8

1- 3 اهداف پژوهش.... 9

1-3-1 هدف كلي.. 9

1-3-2 اهداف جزئي.. 9

1-4 فرضيه ها 9

1-5 تعريف نظري وعملياتي متغيرها 10

1-5-1 دوزبانه. 10

1-5-2 پردازش اطلاعات... 10

1-5-3 حافظه فعال. 10

1-5-4 تنظيم هيجان. 11

فصل دوم

ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1 مقدمه. 13

2-2 زبان. 13

2-2-1 ارتباط.. 13

2-2-2 زبان به عنوان وسيله ي ارتباط.. 14

2-2-3 افراد دوزبانه. 16

2-2-4 ساختار عصبي افراد دوزبانه. 16

2-2-4-1 برتري جانبي نيم كره هاي مغز. 16

2-2-4-2 دوزبانگي و هوش... 17

2-3 پردازش اطلاعات... 17

2-3-1 مدل هاي پردازش اطلاعات... 18

2-3-1-1 مدل اتكينسون و شيفرين.. 18

2-3-1-2 مدل سطوح پردازش اطلاعات... 19

2-3-1-3 مدل هاي تحولي پردازش اطلاعات... 19

2-3-2 نظريه پردازش توزيع موازي.. 20

2-3-3 نظريه پيوند گرايي.. 20

2-3-4 يادآوري و فراموشي.. 21

2-3-5 علت حذف اطلاعات از ثبت حسي.. 21

2-3-6 علت فراموشي اطلاعات از حافظه كوتاه مدت... 21

2-3-7 علت فراموشي اطلاعات از حافظه دراز مدت... 22

2-3-8 واپس زدن. 22

2-3-9 تداخل.. 22

2-3-10 مشكلات بازيابي.. 23

2-3-11 رشد مهارت هاي كسب اطلاعات... 23

2-3-12 راهبردها در حافظه كوتاه مدت... 26

2-3-12-1 تمرين ذهني.. 26

2-3-12-2 بسط يا گسترش معنايي.. 26

2-3-12-3 سازماندهي.. 27

2-4 حافظه فعال. 29

2-4-1 حافظه ي فعال كلامي – شنيداري.. 31

2-4-2 حافظه ي فعال فضايي – بصري.. 31

2-4-3 حافظه و زمان. 31

2-3-4 حافظه‌ي بلندمدت... 32

2-4-5 بازيابي اطلاعات... 33

2-5 تنظيم هيجان. 33

2-5-1 روش تنظيم هيجان. 35

2-5-1-1 انتخاب موقعيت... 36

2-5-1-2 تعديل موقعيت... 37

2-5-1-3 تنظيم توجه. 38

2-5-1-4 تغيير شناختي.. 39

2-6 پيشينه تحقيق.. 40

2-6-1 پيشينه داخلي.. 40

2-6-2 پيشينه خارجي.. 44

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

3-1 روش پژوهش.... 47

3-2 جامعه آماري.. 47

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 47

3-4 ابزارگرد آوري اطلاعات... 47

3-5 روش گرد آوري اطلاعات... 48

3-6 روش تجزيه و تحليل داده ها 49

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها و بيان نتايج حاصل از تحقيق

4-1 مقدمه. 51

4-2 ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري.. 51

4-3 يافته هاي توصيفي.. 54

4-4 يافته هاي استنباطي.. 55

 

 

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه. 58

5-2 بحث... 58

5-3 نتيجه گيري كلي.. 60

5-4 محدوديت ها 60

5-5 پيشنهادات پژوهش.... 61

ضمائم.. 62

منابع. 68

قيمت محصول : 31900 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱۰ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۱۲:۵۶

پاورپوينت سيستم مديريت هوشمند ساختمان

دانلود فايل پاورپوينت سيستم مديريت هوشمند ساختمان ، در حجم 26 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 26
حجم 8842 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

پاورپوينت سيستم مديريت هوشمند ساختمان ، در حجم 26 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.

 

بخشي از متن:
انسان همواره به دنبال ايجاد فضايي بوده كه در آن آسايش داشته باشد ودر طول تاريخ به عنوان يكي از دغدغه هاي او بوده و در دورهاي مختلف و با امكانات موجود در هر زمان سعي بر بهتر كردن فضاي زندگي و رسيدن به آسايش بيشتر داشته است.
تعريف آسايش در فرهنگهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد ممكن است ارزش وضعيت آسايشي فرهنگي در فرهنگ ديگر بي معنا باشد. به طور مثال آرايش فضايي كه يك ژاپني سنتي براي زندگي خود راحت شناخته و در آن احساس آسايش مي كند مي تواند از ديد يك فرد مدرن غربي وضعيتي دشوار و حتي عذاب آور باشد.
سيستم مديريت ساختمان (BMS ) يا سيستم اتوماسيون ساختمان (BAS ) به سيستمي اطلاق مي شود كه در يك ساختمان نصب شده و از طريق اجزاي خود كنترل قسمت هاي مختلف ساختمان و نمايش خروجي هاي مناسب را براي كاربر امكان پذير مي نمايد. قسمت هاي مختلف تحت كنترل معمولا شامل تاسيسات مكانيكي و سيستم تهويه مطبوع (HVAC) و تجهيزات روشنايي بوده كه مي تواند به سيستم هاي ايمني، آتش نشاني، تنظيم دسترسي، تامين برق اضطراري و ... نيز تسري يابد. به طور كلي هدف از استفاده از سيستم هاي BMS در يك ساختمان تطبيق شرايط كاركرد اجزاي مختلف با توجه به شرايط محيطي و نياز ساختمان در آن زمان است.
و...


فهرست مطالب:
مقدمه
آسايش انسان در درون ساختمان
موارد مهم در رسيدن به آسايش
ساختمان هوشمندbms
انواع سيستمهاي مديريت
انواع سيستمهاي اجرايي
معماري BMS
اجزاي اصلي BMS
كاربردهاي سيستم مديريت ساختمان
مزايا و معايب سيستم مديريت ساختمان
منابع

 

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 26 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.


هديه محصول:
فايل word سيستم مديريت هوشمند ساختمان (7صفحه)


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۸ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۴۲:۱۳

پاورپوينت فصل دوم كتاب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دستگير و سعيدي با موضوع سيستم هاي حسابداري مديريت

پاورپوينت فصل دوم كتاب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دستگير و سعيدي با موضوع سيستم هاي حسابداري مديريت

فرمت فايل : ppt

حجم : 2510

صفحات : 31

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت فصل دوم كتاب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دستگير و سعيدي با موضوع سيستم هاي حسابداري مديريت، در قالب ppt و در 31 اسلايد، قابل ويرايش، قابل ويرايش، شامل:

 

مقدمه

جريان اطلاعاتي از بالا به پايين

ويژگي هاي سيستم بودجه براي عملكرد مناسب

بيانيه سياست هاي سازمان

اهداف و عملكرد

روش هاي تعيين اهداف دواير

جريان اطلاعاتي از پايين به بالا

مراكز مسئوليت

مراكز هزينه ، سود و سرمايه گذاري

گزارشهاي عملكرد

گردآوري داده ها

طبقه بندي وكدگذاري

كدهاي مراكز مسئوليت

كدهاي حساب

كدهاي بودجه اي

گزارشگري مالي و حسابداري سنجش مسئوليت

ساختارهاي كدگذاري

اهميت ساختاركدگذاري

انواع ساختارهاي كدگذاري

كدهاي دسته اي

كدهاي گروهي

كدهاي يادآور

 

قسمتي از متن:

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري رويدادها را شناسائي ،ثبت ،تلخيص واطلاعات حسابداري را گزارش مي كند.

استفاده كنندگان از اطلاعات درون يا برون سازماني هستند.آنها از اين اطلاعات براي سرمايه گذاري يا مديريت استفاده مي كنند.

در سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مديريت ،اطلاعات در دو مسيرجريان دارد:

الف)جريان اطلاعاتي از بالابه پايين

ب) جريان اطلاعاتي از پايين به بالا.

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينت" فصل دوم كتاب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دكتر محسن دستگير و دكتر علي سعيدي با موضوع سيستم هاي حسابداري مديريت" مي باشد كه در حجم 31 اسلايد، همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

 

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۴ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۲۳:۴۲

اكسل تجزيه و تحليل متغيرهاي مالي و حسابداري شركت فولاد خوزستان به همراه فايل ورد

اكسل تجزيه و تحليل متغيرهاي مالي و حسابداري شركت فولاد خوزستان به همراه فايل ورد

فرمت فايل : zip

حجم : 1698

صفحات : 108

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

عنوان: اكسل تجزيه و تحليل متغيرهاي مالي و حسابداري شركت فولاد خوزستان به همراه فايل ورد

دسته: حسابداري- مديريت مالي

فرمت:  excelو  word

اين پروژه شامل دو فايل با فرمتهاي ورد(در 70 صفحه)  و اكسل (شامل 38 شيت) در زمينه  تجزيه و تحليل متغيرهاي مالي و حسابداري شركت فولاد خوزستان  همراه با توضيحات كامل و ترسيم نمودارهاي زيبا مالي و حسابداري  مربوطه مي باشد كه مي تواند به عنوان كار تحقيقي درسهاي مديريت سرمايه گذاري و تصميم گيرري در مسائل مالي رشته هاي حسابداري و مديريت مالي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهايي كه در اين دو فايل مورد تحليل قرار گرفته است به تفكيك شامل موارد زير مي باشد:

فهرست مطالب فايل ورد ( 70 صفحه):

1-               تاريخچه شركت

2-               مقدمه

3-               تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي

3-1-تجزيه و تحليل مالي

3-2-انواع تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

3-2-1-تجزيه و تحليل افقي

                   3-2-2-تجزيه و تحليل عمودي

4-               نسبت هاي مالي

5-               جول مقايسه افزايش سرمايه

6-                هزينه سرمايه

7-               قضاياي موديلياني و ميلر

8-               ضريب همبستگي

9-               توزيع سود باقيمانده

10-          بازده ماهانه و سالانه

11-          بازده قيمت روزانه

12-          شاخص بازار و كواريانس

13-          انحراف معيار

14-          ضريب تغييرات

15-          ريسك سيستماتيك(بتا)

16-           خط SML

17-          ارزش ذاتي هر سهم

18-          ارزش افزوده اقتصادي(EVA)

19-          EVARET

20- ديرش  

فهرست مطالب فايل اكسل (38 شيت)

راهنما

تاريخچه شركت فولاد خوزستان

مقدمه

ترازنامه

سود و زيان

قضيه دو موديلياني و ميلر

هزينه سرمايه

تحليل عمودي و افقي

كل ترازنامه و سود و زيان

ميانگين صنعت

تحليل و نمودار نسبتها

نسبتها

جدول مقايسه افزايش سرمايه

ضريب همبستگي

جدول مقايسه افزايش سرمايه

توزيع سود باقيمانده

تحليل عمودي

تحليل افقي

بازده قيمت روزانه

شاخص بازار و كوواريانس

انحراف معيار

ضريب تغييرات

ريبسك سيستماتيك

خط sml

ارزش ذاتي هر سهم

EVARET

ديرش

ميانگين بتا

ميانگين ديرش

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۴:۵۰

پايان نامه بررسي تاثير سيستم استقرار مديريت كيفيت جامع بر مديريت شكايات مشتريان در بانكهاي دولتي

پايان نامه بررسي تاثير سيستم استقرار مديريت كيفيت جامع بر مديريت شكايات مشتريان در بانكهاي دولتي

فرمت فايل : docx

حجم : 5207

صفحات : 186

گروه : بازاريابي و امور مالي

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي تاثير سيستم استقرار مديريت كيفيت جامع بر مديريت شكايات مشتريان در بانكهاي دولتي

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                     صفح

 

ه

 

فصل اول: كليات پژوهش

 

(1-1 مقدمه................................................................................................................................ 2

(2-1 بيان مسئله........................................................................................................................ 3 

(3-1 اهميت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 6

(4-1 اهداف پژوهش................................................................................................................. 8

(5-1 فرضيات پژوهش............................................................................................................. 9

(1-5-1 فرضيه اهم پژوهش.................................................................................................. 9

(2-5-1 فرضيه هاي فرعي پژوهش....................................................................................... 9

(6-1 متغييرهاي پژوهش.......................................................................................................... 10

(7-1 قلمر و پژوهش................................................................................................................ 10

(1-7-1 قلمرو موضوعي....................................................................................................... 10

(2-7-1 قلمرو مكاني............................................................................................................. 11

(3-7-1 قلمرو زماني............................................................................................................. 11

(8-1 تعريف مفاهيم و متغيير هاي پژوهش............................................................................... 11

(1-8-1متغيير مستقل پژوهش................................................................................................ 11

(2-8-1متغيير وابسته پژوهش............................................................................................... 12 

(9-1 تعريف واژه ها................................................................................................................. 15

 

فصل دوم: مباني نظريه پژوهش

 

(1-2 بخش اول: مديريت كيفيت فراگير.............................................................................................. 17

 

(1-1-2 مقدمه........................................................ ........................................................... 17

(2-1-2 تاريخچه مديريت كيفيت فراگير............................................................................. 19 

(3-1-2 شكل گيري مديريت كيفيت در شرق و غرب......................................................... 22

(4-1-2 بهبود كيفيت: روش هاي آمريكايي، ژاپني و اروپايي............................................. 29

(5-1-2 مفهوم مديريت كيفيت فراگير.................................................................................

(6-1-2 مفهوم كيفيت......................................................................................................... 33

(7-1-2 فلسفه مديريت كيفيت فراگير.................................................................................. 35

(8-1-2 چرا يك سيستم مديريت كيفيت جامع مورد نياز است؟........................................... 36

(9-1-2 نيازمندي هاي اساسي اجراي 36..................................................................... TQM

(10-1-2 ويژگيهاي كليدي مديريت كيفيت فراگير............................................................... 37 

(11-1-2 سه اصل اساسي مديريت كيفيت جامع................................................................. 38

(12-1-2 اصول مديريت كيفيت جامع................................................................................ 38

(13-1-2 پيشگامان كيفيت................................................................................................. 40

(1-13-1-2 دمينگ................................................................................................... 4

(2-13-1-2 جوزف جوران....................................................................................... 42

(3-13-1-2 آرماند فيگنبام......................................................................................... 43

(4-13-1-2 فيليپ كرازبي....................................................................................... 44

(5-13-1-2 بيل كانوي............................................................................................ 46

(14-1-2 جايگاه كيفيت..................................................................................................... 48

(15-1-2 مشخصات كيفيت از ديدگاه مشتري...................................................................... 49

(16-1-2 جوايز كيفيت...................................................................................................... 49

(1-16-1-2 جايزه دمينگ........................................................................................ 50

(2-16-1-2 جايزه مالكوم بالدريج............................................................................. 51

(3-16-1-2 جايزه كيفيت اروپا............................................................................... 53

(4-16-1-2 جايزه كيفيت سوئدي............................................................................ 54

(17-1-2 ابزار مديريت كيفيت جامع.................................................................................. 55

(18-1-2نتايج مثبت مديريت كيفيت جامع............................... .......................................... 56

(19-1-2عوامل بحراني موفقيت مديريت كيفيت جامع.............. .......................................... 56

(20-1-2 مراحل استقرار مديريت كيفيت جامع................................................................... 58

(21-1-2 مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي............................................... ................... 60

(22-1-2 نظريات مختلف در زمينه ابعاد مديريت كيفيت جامع..... ...................................... 61

(23-1-2مدل ها و نظريه هايي در رابطه با ابعاد مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي ......... .. ..  63

(24-1-2 نيروهاي پيشبرنده در 68  ........................................................................... TQM

(25-1-2 نيروهاي بازدارنده در 68  .......................................................................... TQ

(26-1-2 موانع استقرار مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي...................................... ..  63

 

(2-2بخش دوم:مديريت شكايات مشتريان

 

(1-2-2مقدمه...................................................................................................................... 70

(2-2-2شكايات به عنوان چالشي براي شركت...................................................................... 71

(3-2-2تاريخچه پاسخگويي به شكايات................................................................................. 72

(4-2-2 تعريف شكايات و پيش داوري ها.......................... .................................................. 73

(5-2-2رفتار مشتري ناراضي.............................................................................................. 76

(6-2-2دلايل مشتريان براي عدم شكايات با وجود نارضايتي................................................ 77

(7-2-2 كيفيت خدمات و رفتار ترك..................................................................................... 78

(8-2-2رضايت از شكايات................................ ................................................................. 80

(9-2-2مديريت شكايات....................................................................................................... 81

(10-2-2 فوايد مديريت شكايات از ديدگاه ماتسوشيتا............................................................. 83

(11-2-2 اهداف مديريت شكايات......................................................................................... 84

(12-2-2سيستم هاي مديريت شكايات مشتريان.............................. ..................................... 86

(13-2-2وظايف اساسي مديريت شكايات.............................................................................. 88

(1-13-2-2وظايف فرآيند مديريت شكايت مستقيم............................................................... 88

(2-13-2-2وظايف فرآيند مديريت شكايت غير مستقيم........................................................ ...        90

(14-2-2 استاندارد مديريت شكايات مشتريان 93...................................................... ISO10002

 

بخش سوم: پيشينههاي پژوهش

 

(1-3-2پژوهش هاي داخلي................ ................................................................................... 94

(2-3-2پژوهش هاي خارجي..................... ............................................................................ 97

 

بخش چهارم:چهارچوب نظري پژوهش

107

 

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

 

(1-3 مقدمه.................................................................................................... ......................... 109

(2-3 روش پژوهش................................................................................................................. 109

(3-3متغييرهاي پژوهش........................................................................................................... 110

 

(4-3 جامعه ي آماري.......................................................................................................................

 

110

(5-3 تعيين حجم نمونه....................................................................................................................

 

111

(6-3 روش نمونه گيري....................................................................................................................

 

111

(7-3 روش گردآوري اطلاعات........................................................................................................

 

113

(8-3 ابزارگردآوري داده ها ...........................................................

.................................................

113

(9-3 روايي پرسشنامه ...... ...............................................................................................................

 

114

(10-3پايايي پرسشنامه......................................................................................................................

 

114

(11-3روش تجزيه و تحليل داده ها .................................................................................................

 

116

(12-3مدل تحليلي پژوهش..............................................................................................................

 

117

 

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

 

(1-4 مقدمه........................................................................................................ ................................

120

(2-4يافته هاي پژوهش........................................................................................................................

121

(1-2-4 تحليل هاي آمار توصيفي..............................................................................................

121

(1-1-2-4 اطلاعات دموگرافيك..........................................................................................

121

(1-1-1-2-4 جنسيت.......................................................................................................

122

(2-1-1-2-4 گروه سني...................................................................................................

123

(3-1-1-2-4 تحصيلات...................................................................................................

124

(4-1-1-2-4 سابقه كار.....................................................................................................

125

(5-1-1-2-4 رده شغلي....................................................................................................

126

(6-1-1-2-4 جنسيت با توجه به تحصيلات.......................................................................

127

(7-1-1-2-4 جنسيت با توجه به سابقه كار........................................................................

128

(8-1-1-2-4 سابقه كار و رده شغلي..................................................................................

129

(2-1-2-4 ابعاد مديريت كيفيت جامع ....................................................................................

130

(3-1-2-4 ابعاد مديريت شكايات مشتريان...............................................................................

130

(4-1-2-4 ميانگين ابعاد مديريت كيفيت جامع به تفكيك بانك ها.............................................

131

(5-1-2-4 ميانگين ابعاد مديريت شكايات مشتريان به تفكيك بانك ها......................................

131

(3-4 تجزيه و تحليل استنباطي داده ها ................................................. ..................................................

132

(1-3-4بررسي فرض نرمال بودن با استفاده از آزمون كولموگرف اسميرنوف.......... ...................

132

(2-3-4 آزمون فرضيه اصلي.......................................................................................... 135

(3-3-4 آزمون فرضيه فرعي اول .................................................................................. 136

(4-3-4 آزمون فرضيه فرعي دوم....................................................................... ........... 137

(5-3-4 آزمون فرضيه فرعي سوم................................................................................... 138

(6-3-4 آزمون فرضيه فرعي چهارم................................................................................ 139

(7-3-4 آزمون فرضيه فرعي پنجم.................................................................................. 140

(8-3-4 آزمون فرضيه فرعي ششم.................................................................................. 141

(9-3-4 آزمون فرضيه فرعي هفتم....................................................... ........................... 142

(10-3-4 آزمون فرضيه فرعي هشتم............................................................................... 143

(11-3-4 آزمون فريدمن.................................................................................................. 144

(12-3-4 آزمون كروسكال واليس:اولويت بندي بانك ها................................................. 145

 

فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات

 

(1-5 مقدمه.............................................................................................................................. 147

(2-5 خلاصه پژوهش.............................................................................................................. 147

(3-5 نتيجه گيري..................................................................................................................... 149

(1-3-5 نتايج بدستآمده از آمار توصيفي........................................................................... 149

(2-3-5 نتايج بدستآمده از آمار استنباطي.......................................................................... 151

(1-2-3-5 نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي اول................................................... 151

(2-2-3-5 نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي دوم.................................................... 151

(3-2-3-5 نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي سوم................................................... 152

(4-2-3-5 نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي چهارم................................................ 152

(5-2-3-5 نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي پنجم.................................................. 153

(6-2-3-5 نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي ششم.................................................. 153

(7-2-3-5 نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي هفتم.................................................. 154

(8-2-3-5 نتيجه گيري از آزمون فرضيه فرعي هشتم................................................. 154

(9-2-3-5 نتيجه گيري از آزمون فرضيه اصلي.......................................................... 155

(4-5 پيشنهاد هاي منتج از فرضيه ها....................................................................................... 156

(1-4-5 پيشنهاد منتج از فرضيه اول..................................................................................... 156

(2-4-5 پيشنهاد منتج از فرضيه دوم..................................................................................... 156

(3-4-5 پيشنهاد منتج از فرضيه سوم.................................................................................... 157

(4-4-5 پيشنهاد منتج از فرضيه چهارم................................................................................. 157

(5-4-5 پيشنهاد منتج از فرضيه پنجم.................................................................................... 158

(6-4-5 پيشنهاد منتج از فرضيه ششم.................................................................................... 158

(7-4-5 پيشنهاد منتج از فرضيه هفتم........................... ....................................................... 158

(8-4-5 پيشنهاد منتج از فرضيه هشتم................................................................................... 159

(5-5ساير پيشنهادها................................................................................................................. 159

(6-5پيشنهاد هاي مربوط به پژوهشگران آينده........................................................................... 160

(7-5موانع و محدوديت هاي پزوهش........................................................................................ 160

 

منابع و مآخذ

منابع فارسي....................................................................................................................... 163

منابع انگليسي..................................................................................................................... 168

ضمايم و پيوست ها

پيوست اول: پرسشنامه

پيوست دوم: تجزيه و تحليل هاي آماري

 

 

شماره جدول                                                 عنوان جدول                                                   صفحه

 

جدول (1-2 پيشينه مديريت كيفيت جامع- پروفسور گاروين................................................ 21

جدول (2-2 پيشينه مديريت كيفيت جامع- دكتر چارلزكوب................................................. 22

جدول(3-2 فعاليت هاي كيفيت در طول تاريخ در شرق و غرب 27........... ................................

جدول (4-2 وقايع مهم در شكلگيري 29........................................................................ TQM

جدول (5-2 جوايز كيفيت 30.................................................................... ................................

جدول (6-2 اصول، رويه ها و فنون مديريت كيفيت جامع 38.................... ................................

جدول(7-2 مقايسه پيشگامان كيفيت 47..................................................... ................................

جدول (8-2 معيارهاي اصلي و فرعي جايزه كيفيت ملي مالكوم بالدريج 52 ................................

جدول (9-2 معيارهاي جايزه كيفيت اروپا........................................................................... 53

جدول(10-2ابزارهاي كنترل كيفيت....................................................................... 55

جدول (11-2 ديدگاه صاحبنظران در مورد ابعاد 62....................................................... TQM

جدول (12-2 ابعاد مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي..................................................... 64

جدول(13-2اقدامات پيش روي مشتري ناراضي...................................................... 79

جدول(14-2بررسي مقايسه اي مدل قديمي و نوين مديريت شكايات............................ 82

جدول(15-2اهداف مديريت شكايات....................................................................... 86

جدول (1-3 جامعه آماري كاركنان بانك ها...................................................................... 110

جدول (2-3 تعداد نمونه كاركنان 112........................................................ ................................

جدول (3-3 سطحبندي پرسشنامه نهايي از ديدگاه خبرگان.................................................. 114

جدول(4-3پايايي پرسشنامه مديريت كيفيت جامع.................................................... 115

جدول(4-3پايايي پرسشنامه مديريت شكايات مشتريان............................................. 115

جدول(1-4 توزيع فراواني مطلق و نسبي بر حسب جنسيت............................................... 122

جدول(2-4 توزيع فراواني مطلق و نسبي بر حسب گروه سني........................................... 123

جدول(3-4 توزيع فراواني مطلق و نسبي بر حسب تحصيلات.......................................... 124

جدول(4-4 توزيع فراواني مطلق و نسبي بر حسب سابقه كار............................................ 125

جدول(5-4 توزيع فراواني بر حسب جنسيت با توجه رده شغلي 126.......... ................................

جدول(6-4 توزيع فراواني بر حسب جنسيت با توجه به تحصيلات 127.... ................................

جدول(7-4 توزيع فراواني بر حسب جنسيت با توجه به سابقه كار 128...... ................................

جدول(8-4 توزيع فراواني بر حسب سابقه كار و رده شغلي 129................ ................................

جدول(9-4 توزيع فراواني ابعاد مديريت كيفيت جامع 130......................... ................................

جدول(10-4 توزيع فراواني ابعاد مديريت شكايات مشتريان.............................................. 130

جدول(11-4 ميانگين ابعاد مديريت كيفيت جامع به تفكيك بانك ها......................... 131

جدول(12-4 ميانگين ابعاد مديريت شكايات مشتريان به تفكيك بانك ها................. 131

جدول (13-4 آزمون كولموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغير ها...... 133

جدول(14-4آزمون دو جمله اي ميزان تاثير مديريت كيفيت جامع بر مديريت شكايات مشتريان          135

جدول(15-4آزمون دو جمله اي ميزان تاثير مديريت كيفيت جامع بر تحريك شكايات مشتريان    136

جدول(16-4آزمون دو جمله اي ميزان تاثير مديريت كيفيت جامع بر پذيرش شكايات مشتريان     137

جدول(17-4آزمون دو جمله اي ميزان تاثير مديريت كيفيت جامع بر پردازش شكايات مشتريان         138

جدول(18-4آزمون دو جمله اي ميزان تاثير مديريت كيفيت جامع بر واكنش هاي شكايات مشتريان.139

جدول(19-4آزمون دو جمله اي ميزان تاثير مديريت كيفيت جامع بر تجزيه و تحليل شكايات مشتريان140

جدول(20-4آزمون دو جمله اي ميزان تاثير مديريت كيفيت جامع بر كنترل شكايات مشتريان 141          .......

جدول(21-4آزمون دو جمله اي ميزان تاثير مديريت كيفيت جامع بر گزارش شكايات مشتريان 142 .....

جدول(22-4آزمون دو جمله اي ميزان تاثير مديريت كيفيت جامع بر بهره برداري از شكايات مشتريان143

جدول (23-4 ميانگين رتبه ابعاد مديريت شكايات مشتريان......................................... 144

جدول (24-4 نتيجه آزمون فريدمن جهت رتبهبندي مديريت شكايات مشتريان................ 144

جدول (25-4 ميانگين رتبه بانك ها....................................................................... 145

جدول (26-4 نتيجه آزمون كروسكال واليس در رتبه بندي بانك ها............................ 145

شماره نمودار                                                عنوان نمودار                                                 صفحه

 

 

نمودار(1-4 توزيع درصد فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت 122     ................................

نمودار(2-4 توزيع درصد فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب گروه سني 123 ................................

نمودار(3-4 توزيع درصد فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصيلات 124 ................................

نمودار(4-4 توزيع درصد فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه كار 125  ................................

نمودار(5-4 توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب رده شغلي 126.... ................................

نمودار(6-4 توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت با توجه به تحصيلات 127       .......................

نمودار(7-4 توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت با توجه به سابقه كار 128        .........................

نمودار(8-4 توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه كار و رده شغلي 129.. ................................

شماره شكل                                                  عنوان شكل                                                  صفحه

 

شكل (1-1كوه يخي شكايات مشتري....................................................................... 5

شكل (1-2 تعريف TQM از ديدگاه هيلستن و كليفسجو 31......................... ................................

شكل (2-2 معيارهاي جايزه بالدريج و رابطه بين آ ن ها.................................................... 52

شكل (3-2 مدل SIQ براي برتري عملكرد 54......................................... ...............................

شكل(4-2مراحل استقرار مديريت كيفيت جامع 60.................................... ................................

شكل (5-2وظايف مديريت شكايات در محيط كسب و كار......................................... 92

شكل (6-2مدل مفهومي پژوهش........................................................................................ 107

قيمت محصول : 16000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۳۵:۲۱

چالش ها در بهبود بهره وري انرژي در پرديس دانشگاه از طريق استفاده از فناوري تشويقي و سنسورهاي هوشمند

تعداد صفحات انگليسي 38 صفحه (9557 كلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسي 41 صفحه ترجمه انگليسي به فارسي، دانشگاه، پژوهش مقاله انگليسي به همراه مقاله فارسي در قالب آفيس قابل ويرايش به همراه ترجمه شكل و جدول هر 250 كلمه 1 صفحه ميباشد منظور از 250 كلمه تعداد كلمات در متن انگليسي هست زير قيمت بازار

دانلود چالش ها در بهبود بهره وري انرژي در پرديس دانشگاه از طريق استفاده از فناوري تشويقي و سنسورهاي هوشمند


چالش ها در بهبود بهره وري انرژي در پرديس دانشگاه از طريق استفاده از فناوري تشويقي و سنسورهاي هوشمند چالش ها در بهبود بهره وري انرژي مقاله چالش ها در بهبود بهره وري انرژي پايان نامه چالش ها در بهبود بهره وري انرژي تحقيق در مورد چالش ها در بهبود بهره وري انرژي بهره وري انرژي در پرديس دانشگاه از طريق استفاده از فناوري تشويقي پايان نامه بهره ور
دسته بندي آزمون ارشد
فرمت فايل docx
حجم فايل 2338 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 15
تعداد صفحات انگليسي 38 صفحه (9557 كلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسي 41 صفحه
ترجمه انگليسي به فارسي، دانشگاه، پژوهش
مقاله انگليسي به همراه مقاله فارسي در قالب آفيس قابل ويرايش
به همراه ترجمه شكل و جدول 
هر 250 كلمه  1 صفحه ميباشد
منظور از 250 كلمه تعداد كلمات در متن انگليسي هست 
زير قيمت بازار
نمونه مقاله

چكيده: تاثير مصرف انرژي و انتشار كربن در انگلستان يك چالش جدي است. اين چالش بويژه در ميان ساكنان دانشگاه، جايي كه استفاده از برق و انتشار كربن بطور نامرئي در دانشجويان وجود دارد، بيشتر ديده مي شود. در خوابگاه دانشجويي، انتخابهاي شخصي و تأثيرات اجتماعي بر مصرف برق و كاهش انتشار كربن، تاثيرگذار هستند. بنابراين، راه حل هاي نوآورانه براي تغيير رفتار مصرف انرژي دانشجويان، يك نياز است كه شامل يك بخش اميدبخش، راه حل، ارائه زمان واقعي اطلاعات مصرف برق به دانشجويان از طريق وبسايت است، در عين حال، بكارگيري نماينده(مسئول) انرژي در هر سالن به القاء انگيزه در ميان دانشجويان منجر مي شود.


كلمات كليدي: انتشار كربن؛ حفاظت از انرژي؛ حسگرهاي هوشمند؛ سيستم بازخورد؛ رابط پذيرش؛ محيط زيست؛ تغيير رفتاري و معماري سيستم

دانلود چالش ها در بهبود بهره وري انرژي در پرديس دانشگاه از طريق استفاده از فناوري تشويقي و سنسورهاي هوشمند

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۰:۱۳

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

فرمت فايل : doc

حجم : 4789

صفحات : 112

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

 پايان نامه كارشناسي

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

 

*ضميمه پروپوزال مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار در 11 صفحه

*ضميمه پاور پوينت مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار در 47 اسلايد

 

چكيده

هدف از پژوهش حاضر مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار است روش اين تحقيق،توصيفي از نوع پس رويدادي وعلي مقايسه اي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار درسال92 درشهرستان اردبيل مي باشد. نمونه پژوهش تعداد 60 نفر (30 نفر از قربانيان همسر آزار و 30 نفر از افراد همسر آزار) و به روش تصادفي ساده انتخاب شد .  ابزار اين پژوهش پرسشنامه سرشت و منش كلونينجر و مقياس فرزند پروري دروزوتي من بود براي بررسي فرضيه ها از نرم افزار SPSS و تحليل واريانس چند راهه استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه از بين ابعاد سرشت مولفه هاي نوجويي، آسيب پرهيزي، پاداش، پشتكار، و از بين ابعاد منش همكاري، خود راهبردي و خود افرازي در بين افراد قرباني همسر آزار بالاتر از افراد همسر آزار بوده و همچنين طبق نتايج افرادي كه همسر آزار هستند بيشتر شيوه فرزند پروري سلطه گر داشتند. بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر مي توان نتيجه گرفت ابعاد سرشت و منش و همچنين شيوه هاي فرزند پروري در قربانيان همسر آزار و افراد همسر آزار امتفاوت است .

كلمات كليدي : شيوه هاي فرزند پروري- سرشت – منش – همسر آزار – قربانيان همسر آزار

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه 3

بيان مسئله 5

اهميت وضرورت  پژوهش 8

اهداف پژوهش 9

هدف كلي 9

اهداف جزئي 9

فرضيه ها: 10

تعريف نظري وعملياتي متغيرها 11

فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش

ادبيات و پيشينه پژوهش 13

مقدمه 14

تعريف همسرآزاري 14

ميزان شيوع همسرآزاري 14

شيوع همسرآزاري در كشور 14

علل همسر آزاري 15

عوارض رواني و پيامدهاي مخرب همسر آزاري 16

ديدگاه اسلام از خشونت گرايي نسبت به زنان 17

عملكرد مراجع قانوني 17

خشونت عليه مرد 18

ويژگي ها و توصيف هاي باليني همسرآزاري 18

ويژگي هاي رفتاري مرداني كه همسران خود را آزار مي دهند 19

آسيب‌اجتماعي پنهان 19

رابطه مستقيم با كم‌سوادي 20

عوامل به وجود آورنده ي پديده ي همسرآزاري 21

خانواده 21

فرزند پروري 22

تاريخچه شيوه هاي فرزند پروري 25

نظريه هاي شيوه هاي فرزندپروري 26

نظريه اريكسون 26

نظريه آدلر 28

ابعاد شيوه هاي فرزندپروري 28

بعد گرم بودن والدين 28

بعد كنترل 29

جنبه هاي منفي والدين 30

پيامدهاي شيوه هاي فرزندپروري 31

شيوه هاي فرزند پروري 34

روش فرزند پروري استبدادي 34

روش فرزند پروري مقتدرانه (دموكراتيك) 36

روش فرزند پروري سهل گير 37

روش فرزندپروري بي اعتنا يابي مسئوليت 38

ابعاد سرشت و منش 39

مفهوم شخصيت، تعاريف و گسـتره آن 39

عوامل بوجود آورنده شخصيت 40

ديدگاه هايي درباره شخصيت 42

ديدگاه روانكاوي 42

ديدگاه پديدار شناختي 43

ديدگاه يادگيري يا رويكرد رفتاري 43

ديدگاه گرايشي 44

ديدگاه پردازش اطلاعات 44

نظريه هاي سنخ شناسي(تيپ شناسي) 44

انسان گرايي 45

نظريه هاي يادگيري اجتماعي 45

نظريه هاي الگوي فرهنگي 46

نظريه هاي صفات 46

نظريه كتل 47

نظريه رابرت كلونينجر 49

ابعاد سرشتي 51

ابعاد منش 53

پيشينه پژوهش 54

جمع بندي از پيشينه پژوهش 58

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش 61

جامعه آماري 61

حجم نمونه و روش نمونه گيري 61

روش جمع آوري داده ها 61

ابزارگرد آوري اطلاعات 62

پرسشنامه سرشت , منش 62

مقياس فرزند پروري 62

روش تجزيه و تحليل داده ها 63

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه 65

الف-ويژگي هاي جمعيت شناختي 65

ب-يافته هاي توصيفي 68

ج-يافته هاي استنباطي 70

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري 77

محدوديت هاي پژوهش 81

پيشنهادهاي پژوهش 81

منابع و ضمايم................................................................................................................................79

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-1: توزيع فراواني سن در دو نمونه مورد مطالعه .............................................................65

جدول4-2: توزيع فراواني تحصيلات در دو نمونه مورد مطالعه..................................................66

جدول4-3: توزيع فراواني شغل در دو نمونه مورد مطالعه....................................................67

جدول4-4: توزيع فراواني سطح درآمد در دو نمونه مورد مطالعه...............................................67

جدول 4-5 ميانگين و انحراف معيار آزمون ها  .......................................................................68

جدول 4-6- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين......................................................................................................................................70

جدول 4-7 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار...........................71

جدول 4-8- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين.....................................................................................................................................72

جدول 4-9 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار..........................73

جدول 4-10- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين.....................................................................................................................................74

جدول 4-11 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار........................75

 

قيمت محصول : 75000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۵۵:۱۵

پرسشنامه مديريت دانش (كنراد و نيومن)

پرسشنامه مديريت دانش (كنراد و نيومن)

فرمت فايل : docx

حجم : 13

صفحات : 4

گروه : پرسشنامه

توضيحات محصول :

پرسشنامه استاندارد مديريت دانش كنراد و نيومن

تعداد گويه ها: 21 سوال با طيف ليكرت پنج درجه

ابعاد: خلق دانش، حفظ و نگهداري دانش، انتقال دانش، بكارگيري دانش

منبع دارد

راهنما دارد

از اين پرسشنامه براي مديريت دانش استفاده مي شود

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۰۲:۴۷

پاورپوينت ارزيابي و صدور اختيارات معامله (option)

پاورپوينت ارزيابي و صدور اختيارات معامله (option)

فرمت فايل : ppt

حجم : 735

صفحات : 21

گروه : مالي

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت با موضوع ارزيابي و صدور اختيارات معامله (optionدر قالب ppt و در 21 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

مفهوم اختيارها

كاربردهاي اختيار معامله (Option)

اختيار خريد

اختيار فروش

اختيار اروپايي

اختيار آمريكايي

ارزشيابي يك اختيار خريد

ارزشيابي اختيار فروش

رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام

اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار

قيمت گذاري دو جمله اي اختيار

قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد

مثال قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد

قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز

رابطه ي بلك-شولز براي قيمت گذاري اختيار خريد

مثال مدل بلك-شولز براي قيمت گذاري اختيار خريد

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

اختيار ها، قراردادهاي خاصي است كه به دارنده آن حق خريد يا فروش يك دارايي خاص را در قيمت معين و در تاريخ مشخص يا قبل از آن اعطا مي كند. اختيار معامله به عنوان يكي از اوراق بهادار اشتقاقي شناخته مي شود، كه اوراق بهادار  مشتق شده يا اشتقاقي اوراقي هستند كه ارزش آنها بستگي به ارزش يك دارايي ديگر دارد. اختيار معامله، قراردادي است بين دو گروه (يك خريدار و يك فروشنده) به نحوي كه خريدار از فروشنده اختيار معامله ، حق خريد يا فروش يك سهم را به يك قيمت معين دارد .

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع " ارزيابي و صدور اختيارات معامله (  option)" مي باشد كه در حجم 21 اسلايد، همراه با توضيحات كامل، فرمول نويسي دقيق و همچنين مثالهايي از بحثهاي مربوطه تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي درسهاي مديريت سرمايه گذاري پيشرفته، مديريت سرمايه گذاري و ريسك، ارزيابي بورس اوراق بهادار و تصميم گيري در مسائل مالي رشته هاي حسابداري و مديريت مالي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

 

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۳۰:۴۴

پاورپوينت اخلاق كار و ارزشهاي سازماني

پاورپوينت اخلاق كار و ارزشهاي سازماني

فرمت فايل : ppt

حجم : 552

صفحات : 57

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت با موضوع اخلاق كار و ارزشهاي سازماني، در قالب ppt و در 57 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

مقدمه

اخلاقات و صفات بارز كاركنان دولت

آفات و صفات ناپسند كاركنان و مديران دولت

تقوي

تواضع

توكل

انتقاد پذيري

جاذبه و دافعه

سعه صدر

ساده زيستن

قاطعيت

عنايت به زير دستان

بينش و آگاهي

آفات و صفات منفي كاركنان در نظام اداري 

رياست طلبي

تملق و چابلوسي

تبعيض

براي جلب سجاياي اخلاقي چه كنيم

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

امروزه متخصصان علم مديريت به اثر مستقيم اخلاق در پيشبرد كارها و تسهيل امور پي برده اند اخلاق پايه و مايه خود را ازمكتب و ايدئولوژي مربوطه مي گيرد و از مكاتبي كه اخلاق را مهم ترقي كرده و اندوخته هاي گرانبهايي از آيات و روايات و نمونه هاي تاريخي فراوان از خود به يادگار گذاشته است دين مبين اسلام مي باشد.

تقدس و قداستي كه اسلام به بعضي از صفات اخلاقي بخشيده آنچنان تعهد و الزامي در انسان ايجاد مي كند كه همين روح الزام و تقيد صفات نيك را در انسانها خصوصا“ كاركنان نظام اداري تثبيت نموده و پشتوانه محكمي در دايره اجراء و ميدان عمل براي آنان بوجود مي آورد.

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع" اخلاق كار و ارزشهاي سازماني " مي باشد كه در حجم 57 اسلايد، همراه با توضيحات كاملتهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

قيمت محصول : 16000 تومان

دانلود
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ]
تاریخ امروز
تازه ترين مطالب
پیوندهای سایت
  لينكي ثبت نشده است
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان

ابزارک ها وبلاگ