خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون

944247_1397-02-31-13-02-58-82.jpg

تحقيقات و پژوهش
گروه تحقیقات
موضوعات
    موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
    نام کاربری :
    پسورد :

عضویت در سایت
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۰۰:۴۲

بررسي اثر الگوي كاشت و تراكم بوته روي عملكرد واجزاي عملكرد ذرت سيلويي در منطقه ورامين

بررسي اثر الگوي كاشت و تراكم بوته روي عملكرد واجزاي عملكرد ذرت سيلويي در منطقه ورامين

فرمت فايل : word

حجم : 1095

صفحات : 110

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

    پايان نامه  كارشناسي ارشد "M.SC."

گرايش :زراعت

  بررسي اثر الگوي كاشت و تراكم بوته روي عملكرد واجزاي عملكرد ذرت سيلويي در منطقه ورامين

 مقدمه

با آغاز هزاره سوم ميلادي جمعيت جهان از مرز 6 ميليارد نفر گذشته است. چنانچه رشد جمعيت 7/1% در نظر گرفته شود جمعيت جهان در سال 2015 به مرز 8 ميليارد نفر و در نيمه قرن آينده به 11  ميليارد  نفر خواهد رسيد (پرستار 1376) از اين رو در قرن 21 رقابت براي تامين غذا بيشتر از موارد ديگر به چشم مي خورد.

ميزان غذاي مورد نياز در دو دهۀ آينده به اندازۀ تمام غذاي توليد شده در 1000 سال گذشته است در نتيجه كمبود غذا ، قحطي و گرسنگي، بيش از 70 ميليون نفر را تهديد مي كند و بالغ بر 3 ميليارد نفر نيز دچار سوء تغذيه خواهند بود.(1993،FAO).

 

 

  چكيده

      به منظور مشاهده تأثير تراكم و آرايش كشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سيلويي (سينگل كراس 647) آزمايش مزرعه اي بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در تابستان سال 1382 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين به اجرا در آمده اين آزمايش در 3 تكرار و در دو سطح A وB (A: آرايش كشت تك رديفه و دو رديفه و B: در 4 سطح تراكم  80 ،95، 110 و 125 هزار بوته در هكتار ) انجام شد.

باتوجه به جدولهاي تجزيه واريانس . افزايش تراكم از 80 هزار بوته در هكتار تا 125 هزار بوته در هكتار و تغيير آرايش كشت از تك  رديفه به دو رديفه در مورد آزمايش بدين گونه مي باشد كه (وزن ساقه تازه ، وزن بلال تازه ، درصد پروتئين و عملكرد كيلو گرم در هكتار ) اختلاف معني داري در سطح 1% ديه مي شود. و در بقيه جداول هر چند اختلاف معني دار نيست اما تفاوتهاي مشاهده مي شود.

 باز با برسي جداول تجزيه واريانس در مي يابيم كه تراكم در كشت دو رديفه در صفات مورد آزمايش صفات ( ارتفاع گياه ، وزن ساقه تازه ، وزن بلال تازه ، قطر ساقه هر بوته ، و عملكرد كيلو گرم در هكتار) اختلاف معني دار در سطح 1% نشان مي دهد و فقط در دو صفت مورد آزمايش ( تعداد بلال در هر بوته و تعداد برگ در هر بوته ) اختلا ف معني داري نشان نمي دهد . چون يك پديده ژنتيكي مي باشد و با تغيير هر نوع تراكم و آرايش كشتي ثابت مي ماند. با بهتر شدن شرايط كه از نظر تراكم يا آرايش كشت فاصلۀ ميان گره ها بيشتر شده. طول بوته افزايش مي يابد و در اندام زايشي تغييري رخ نمي دهد با برسي اثر متقابل آنها در مي يابيم كه در دو صفات مورد آزمايش ( درصد پروتئين و عملكرد پروتئين در هكتار اختلاف معني دار است ( در سطح 1%) و در بقيه صفات اختلاف معني دار نيست ولي بين تيمارها اختلافي ديده مي شود كه در تراكم هاي بالا تا 125 هزار بوته در هكتار در كشت دو رديفه عملكرد بالاتر است با توجه به نتيجه هاي كه بدست آمد بطور كلي مي توان اظهار داشت كه با كاهش فاصله بين رديف ها و استفاده از آرايش كاشت دو رديفه رقابت بين بوته ها در روي رديف كاهش يافته و در نتيجه دستيابي به عملكردهايي بالا از طريق افزايش تراكم تا حد 125 هزار بوته در هكتار امكان پذير خواهد بود.

 

واژه هاي كليدي: ذرت،آرايش كاشت ، تراكم ، عملكرد ، اجزاي عملكرد.

 

 

فهرست مطالب

1-1-      مقدمه     1

1-2- تاريخچه  و خاستگاه ذرت          5

1-3- اهميت و موارد مصرف ذرت     7

         الف) تغذيه انسان :     7

         ب) تغذيه دام وطيور : 8

         ج) مصارف صنعتي  :            8

1-4-   سطح زير كشت و ميزان توليد ذرت در جهان و ايران           9

الف- ميزان توليد ذرت در جهان و ايران  :         9

1-5- علل  توسعه كشت ذرت 9

1-6-  تركيبات شيميايي دانه ذرت       12

1-7- خصوصيات گياه شناسي ذرت     12

1-1-7 ريشه :      13

2-1-7-   ساقه :    14

3-1-7 – پنجه :    15

4-1-7- برگ :      15

5-1-7- گل آذين:   16

1-8- طبقه بندي ذرت         18

1-9- اكولوژي ذرت            19

1-1-9-   دماي خاك :         19

2-1-9 –  نور:     20

3-1-9-رطوبت:    20

4-1-9 خاك :       21

5-1-9  حساسيت به سرما در ذرت :    22

1-10- تراكم و مقدار بذر مصرفي       23

1-11- فيزيولوژي ذرت       24

1-12- فتوسنتز     25

1-13- مراحل رشد و نمو ذرت ( فنولوژي ذرت) 25

1-1-13- رشد رويشي :       26

-دوره رشد  رويشي اوليه :    28

-دوره رشد رويشي فعال        28

2-1-13- رشد زايشي :        28

1 -14- مواد غذايي مورد نياز ذرت     29

1-1-14-  نيتروژن :          30

2-1-14 – فسفر :  31

3-1-14- پتاسيم :  32

4-1-14- گوگرد :  33

5-1-14- روي :    34

6-1-14 – آهن :   34

7- 1- 14 – منگنز:           35

8-1-14 – مس :   35

9-1-14-بر :        36

10-1-14- مصرف كودهاي آلي در ذرت :        36

فصل دوم :بررسي منابع       38

2-1- تراكم          39

1-2-1- اثر تراكم بر عملكرد :           40

2-2-1- اثر تراكم بر عملكرد اقتصادي :           40

1-2-2-1- اثر تراكم بر عملكرد بيولوژيك :      43

2-2-2-1- اثر تراكم بر روي ارتفاع بوته ، قطر ساقه و جايگاه بلال : 44

3-2-2-1- اثر تراكم  و آرايش كاشت بر شاخص سطح برگ و جذب نور :       45

    4-2-2-1- اثر تراكم بر شاخص برداشت :     46

2-2- آرايش و الگوي كاشت  47

1-2-2- اثر آرايش كاشت بر جذب نور :            49

2-2-2- اثر آرايش كاشت برعملكرد:    50

3-2-2- اثر تراكم و آرايش كاشت بر شاخص هاي فيزيولوژيك رشد:  51

4-2-2- اثر تراكم و آرايش كشت بر عملكرد :     52

5-2-2- اثر تراكم و آرايش كاشت بر شاخص برداشت :      54

فصل سوم : مواد و روشها     55

3-1- موقعيت جغرافيايي محل مورد آزمايش       56

3-2-شرايط آب و هوايي محل آزمايش  56

3-3-مشخصات خاك محل اجراي آزمايش          56

3-4-مشخصات ماده آزمايشي 57

3-5-طرح آماري   57

3-6-نقشه طرح     57

3-7-مراحل اجراي آزمايش   58

1-3-7-عمليات كاشت:         58

2-3-7-عمليات داشت :        59

3-3-7-برداشت :   59

3-8- صفات مورد ارزيابي    60

1-3-8- صفات مورفولوژيكي ذرت :   60

1-1-3-8- ارتفاع بوته:        60

2-1-3-8- تعداد برگ :        60

3-1-3-8- وزن خشك برگ :            60

4-1-3-8- وزن تر برگ :    60

5-1-3-8- تعداد بلال:         60

6-1-3-8- طول بلال:         61

7-1-3-8- قطر نهايي ساقه : 61

8-1-3-8- وزن تر ساقه :     61

9-1-3-8- وزن بلال تازه :   61

10-1-3-8- عملكرد:          61

2-3-8- صفت كيفي :          62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول (1-1) طول فصل رشد، عملكرد و شاخص برداشت و وزن خشك گياهان زراعي   10

جدول(1-2) اثر روشهاي شخم در عملكرد ذرت   11

جدول (1 -3 ) طبقه بندي ذرت از لحاظ موارد مصرف، تركيبات دانه ، شكل ظاهري و كيفيت دانه 18

جدول (1-4) تراكم بوته ذرت در هر هكتار نسبت به واريته و شرايط زراعتي متغير را نشان مي دهد :        24

جدول (1-5) مراحل رشد ذرت           26

جدول (1-6 ) متوسط عناصر توليد شده توتسط ذرت در يك هكتار با عملكرد حدود 7 تن 30

جدول(3-1)نتايج تجزيه خاك محل آزمايش         57

جدول (4-1) تجزيه واريانس تعداد برگ در هر بوته          64

جدول (4-2) تجزيه واريانس تعداد بلال در هر بوته          66

جدول (4-3) تجزيه واريانس طول بلال در هر بوته          69

جدول (4-4) تجزيه واريانس ارتفاع گياه در هر بوته          72

جدول (4-5) تجزيه واريانس قطر ساقه در هر بوته           74

جدول (4-6) تجزيه واريانس وزن برگ تازه در هر بوته     77

جدول (4-7) تجزيه واريانس وزن ساقه تازه در هر بوته     80

جدول (4-8) تجزيه واريانس وزن بلال  تازه در هر بوته    82

جدول (4-9) تجزيه واريانس وزن خشك برگ در هر بوته  84

جدول (4-10) تجزيه واريانس درصد پروتئين در هر بوته  87

جدول (4-11) تجزيه واريانس عملكرد كيلوگرم در هكتار   90

جدول (4-12) همبستگي بين صفات مخلف اندازه گيري شده روي ذرت 647 تحت شرايط متفاوت تراكم و آرايش كشت 92

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار(1-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر تعداد برگ گياه       65

نمودار (2-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر تعداد برگ گياه   65

نمودار (3-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر تعداد برگ گياه 65

نمودار (4-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر تعداد بلال در هر گياه          67

نمودار (5-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر تعداد بلال در هر گياه          67

نمودار (6-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر تعداد بلال در هر گياه    67

نمودار (7-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر طول بلال گياه       70

نمودار (8-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر طول بلال گياه    70

نمودار (9-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و  تراكم بر طول بلال گياه            70

نمودار (10-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر ارتفاع گياه          73

نمودار (11-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر ارتفاع گياه       73

نمودار (12-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر ارتفاع گياه    73

نمودار (13-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر قطر ساقه گياه      75

نمودار (14-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر قطر ساقۀ گياه   75

نمودار (15-4) اثر متقابل  سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر قطر ساقه گياه           75

نمودار (16-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر وزن برگ تازۀ گياه           78

نمودار (17-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر وزن برگ تازۀ گياه        78

نمودار (18-4) اثر متقابل  سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر وزن برگ تازۀ گياه    78

نمودار (19-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر وزن ساقۀ تازۀ گياه            81

نمودار (20-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر وزن ساقۀ تازۀ گياه         81

نمودار (21-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر وزن ساقۀ تازه گياه      81

نمودار (22-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر وزن بلال تازۀ گياه            83

نمودار (23-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر وزن بلال تازۀ گياه         83

نمودار (24-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر وزن بلال تازه گياه      83

نمودار (25-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر وزن خشك برگ گياه        85

نمودار (26-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر وزن خشك برگ گياه     85

نمودار (27-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر وزن خشك برگ گياه  85

نمودار (28-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر درصد پروتئين گياه           88

نمودار (29-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر درصد پروتئين گياه        88

نمودار(30-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر درصد پروتئين گياه       88

نمودار (31-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر عملكرد علوفۀ گياه            90

نمودار (32-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر عملكرد علوفۀ گياه         91

نمودار (33-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر عملكرد علوفۀ گياه      91

 

 

قيمت محصول : 45000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۵:۵۳

پاورپوينت كتاب مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در عمل تأليف دكتر سهيل سرمد سعيدي

پاورپوينت كتاب مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در عمل تأليف دكتر سهيل سرمد سعيدي

فرمت فايل : ppt

حجم : 2488

صفحات : 154

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت كتاب مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در عمل تأليف دكتر سهيل سرمد سعيدي، در قالب ppt  و در 154 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

فصل اول: مفاهيم واصول برنامه ريزي استراتژيك

مقدمه

مديريت برنامه استراتژيك

فرآيند مديريت استراتژيك

مزاياي مديريت استراتژيك

موانع بالقوه پيشرفت برنامه ريزي استراتژيك

واژه هاي كليدي در مديريت استراتژيك

 

فصل دوم: انواع استراتژي

استراتژي هاي اصلي

استراتژيهاي يكپارچگي يا توسعه

استراتژي يكپارچگي عمودي به بالا يا گسترش پيشرو

استراتژي يكپارچگي عمودي به پائين يا گسترش پسرو

استراتژي افقي يا گسترش افقي

استراتژي هاي كاهش يا تدافعي

استراتژي ثبات يا تمركز

استراتژي هاي عمومي يا ژنريك مايكل پورتر

استراتژي هاي رهبري هزينه

استراتژي هاي تمايز

استراتژي هاي تمركز

استراتژي هاي چهارگانه ژاپني

استراتژي هاي وظيفه اي

استراتژي واحدهاي عملياتي يا توليدي

استراتژي واحد مالي

 استراتژي واحد تحقيق و توسعه

استراتژي واحد بازاريابي

 

فصل سوم: مأموريت، آرمان و ارزش هاي سازمان

مأموريت سازمان

بيانيه مأموريت سازمان چيست؟

ويژگيهاي بيانيه مأموريت

آرمان سازمان

ارزشهاي سازماني

فرايند تنظيم و تدوين مأموريت سازمان

ماهيت مأموريت سازمان

اجزاي تشكيل دهنده مأموريت سازمان

 

فصل چهارم: بررسي محيط خارجي

بررسي محيطي و تجزيه وتحليل عوامل خارجي

لزوم تجزيه و تحليل محيط

محيط خارجي سازمان

فرايند بررسي عوامل خارجي

روش هاي جمع آوري اطلاعات

عوامل اقتصادي

عوامل اجتماعي و فرهنگي

عوامل سياسي و قانوني

عوامل تكنولوژيكي

عوامل رقابتي

ابزارها و تكنيكهاي پيش بيني عوامل خارجي

تجزيه و تحليل رقابت

مدل پنج نيروي مايكل پورتر

چشم و هم چشمي بين شركتهاي رقيب

تهديدهاي ناشي ازورود يا رونق گرفتن محصولات جايگزين در بازار

تهديدهاي ناشي از ورود رقباي جديد و تلاش براي پيشي گرفتن از يكديگر در قلمرو صنعت مورد نظر

قدرت تأمين كنندگان در تحميل خواسته هاي خود به شركت

قدرت خريداران در تحميل خواسته هاي خود به شركت

محدوديتهاي مدل پورتر

پرسشنامه  فرصتها و تهديدها تاثيرگذار بر توسعه فعاليتهاي پيمانكاري( محيط خارجي )

پرسشنامه مدل پورتر/ فرصتها و تهديدها از ناحيه مشتريان شركتهاي پيمانكاري

پرسشنامه مولفه هاي محيط كلان تاثيرگذار بر عملكرد شركتهاي پيمانكاري/ تهديدها

پرسشنامه مولفه هاي داخلي تاثيرگذار بر عملكرد شركتهاي پيمانكاري/ قوتها و ضعفها با استفاده از منطق Value Chain

پرسشنامه مولفه هاي داخلي تاثيرگذار بر عملكرد شركتهاي پيمانكاري/ قوتها و ضعفها با استفاده از منطق Functional Analysis

پرسشنامه شناخت راهكارها و استراتژيهاي توسعه فعاليتهاي پيمانكاري در ايران / از ديدگاه طرف تقاضا

پرسشنامه شناخت راهكارها و استراتژيهاي توسعه فعاليتهاي پيمانكاري در ايران / از ديدگاه طرف عرضه

پرسشنامه مدل پورتر/ فرصتها و تهديدها از ناحيه تامين كنندگان شركتهاي پيمانكاري

تجزيه و تحليل صنعت: ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE)

ماتريس بررسي رقابت(CPM)

 

فصل پنجم: بررسي محيط داخلي

تجزيه و تحليل عوامل داخلي

منابع داخلي سازمان

فرهنگ سازماني و استراتژي

بازاريابي

مالي و حسابداري

استراتژي واحد بازاريابي

تحقيق و توسعه

توليد و عمليات

ماتريس ارزيابي داخلي(IFE)

عوامل حياتي موفقيت(CSFs)

گلوگاه(CSF) چيست؟

چگونه عوامل حياتي موفقيت را تشخيص دهيم؟

عوامل حياتي موفقيت و شايستگي هاي كليدي

منشاء عوامل حياتي موفقيت سازمان

كاربرد عوامل موفقيت در مديريت استراتژيك

 

فصل ششم: انتخاب و تعيين استراتژي

بررسي و انتخاب استراتژي

اهداف بلند مدت

مدل هاي مختلف انتخاب استراتژي در سازمان

مدل منحني دوره عمر

مدل ADL

موقعيت رقابتي شركت در صنعت

توصيف خانه هاي ماتريسADL

متغيرهاي قوت كسب و كار

موقعيت كلي رقابت

طرزتلقي مديريت از ريسك

مرحله چرخه عمر ADL

ثبات سهم بازار

دامنه خط محصول

ماتريس گروه مشاورين بستن(BCG )

مزاياي روش BCG

معايب روش BCG  

ماتريس تهديدها، فرصتها، نقاط قوت و ضعف(SWOT )

مراحل پياده سازي تجزيه و تحليلSWOT

ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك(SPACE)

ماتريس داخلي و خارجي(IE)

 

فصل هفتم: اجراي استراتژي

هدفهاي ساليانه

هدفهاي عملياتي

سياست ها

فرايند اجراي استراتژي

تخصيص منابع

ابزار تخصيص منابع

ساختار استراتژيك

مهندسي مجدد

فرهنگ سازي و فزهنگ پذيري

مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار

ايجاد انگيزه براي مهندسي مجدد

چرا مي خواهيمBPR را در سازمان پياده كنيم؟

معيارهاي اندازه گيري و اهميت مورد كاري

اولويت دهي به اهداف

ارتباط بين واحدهاي كاري

مديريت تغيير

منشاءمقاومت كاركنان

چرا سازمانها به تغيير نيازمندند؟

روشهاي غلبه بر مقاومت كاركنان در برابر تغيير

مديريت تعارض

دلايل تعارض

درجات تعارض

درك تعارض و شخصي كردن

تعارض سازنده و مخرب

 

فصل هشتم: ارزيابي و كنترل استراتژي

كنترل و ارزيابي

فرايند ارزيابي استراتژي

تعيين موضوع ارزيابي

تعيين استانداردها و معيارهاي ارزيابي

ارزيابي عملكرد

مقايسه عملكرد واقعي با استانداردها

انجام اقدامات اصلاحي

استانداردهاي ارزيابي و كنترل

ارزيابي عملكرد سازمان

اندازه گيري و سيستم بازخورد

بازخورد

اقدامات اصلاحي

رهنمود هايي براي كنترل مناسب

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينت" كتاب مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در عمل تأليف دكتر  سهيل سرمد سعيدي "  مي باشد كه در حجم 154  اسلايد، همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۶:۳۲

خلاصه كتاب اقتصاد كلان دكتر محسن نظري(668 نكته مهم و كنكوري)

خلاصه كتاب اقتصاد كلان دكتر محسن نظري(668 نكته مهم و كنكوري)

فرمت فايل : pdf

حجم : 5564

صفحات : 50

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

خلاصه كتاب اقتصاد كلان دكتر محسن نظري(668 نكته مهم و كنكوري) 

كتاب PDF به تعداد 50 صفحه 

كاملترين خلاصه كتاب اقتصاد كلان دكتر محسن نظري كه توسط رتبه برتر كشوري رشته مديريت بازرگاني تهيه و ويرايش شده و جزوه شخصي ايشان مي باشد، اين مجموعه عالي كه شامل 668 نكته مهم و كنكوري خلاصه كتاب اقتصاد كلان دكترمحسن نظري مي باشد ، تمامي نكات مهم درسنامه و همچنين نكات مهم كنكوري تستهاي آخر هر فصل را پوشش مي دهد و با دقت و ظرافت خاصي اين مجموعه ارزشمند جمع آوري و ويرايش شده، داوطلبين گرامي با مطالعه اين جزوه عالي مشكل خود را در مباحث مختلف رفع و بهترين نتيجه ممكن را درحداقل زمان درمقاطع مختلف كارشناسي و كارشناسي ارشد و سؤالات استخدامي كسب خواهند نمود ، براي سهولت و درك بهتر مطالب ، فصول به صورت تفكيك شده مي باشد و در ويرايش از تركيب 3 رنگ استفاده شده تا بهتر مطالب كليدي را به خاطر بسپاريد

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۴۷:۱۱

پروپوزال تاثير نگراني آزمون شنيداري بر يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني تمركز در آزمون شنيداري

پروپوزال تاثير نگراني آزمون شنيداري بر يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني تمركز در آزمون شنيداري

فرمت فايل : doc

حجم : 123

صفحات : 26

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

پروپوزال تاثير نگراني آزمون شنيداري بر يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني تمركز در آزمون شنيداري

 

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

    The impression of the research is to investigate the relationship of anxiety with the learner’s listening comprehension, because anxiety is a normal and useful emotion when we feel under threat: it puts us on the alert and gets our body ready to cope with the danger. It saves your life if you run to make it across the road because a car is speeding too fast towards you. It involves our thoughts, body reactions, and behaviors.  It does not mean you are “crazy”,  it  is  a  common  psychological  problem and  it  cannot  lead,  in  itself,  to  death  or mental illness.  It also is a normal emotion and common experience, and it represents one of the most basic of human emotions. At one time or another, all of us are likely to be “stressed out,” worried about finances or health or the children, fearful in certain situations (such as when on a ladder or just before an operation), and concerned about what other people think. In general, anxiety serves to motivate and protect an individual from harm or unpleasant consequences.

     Researches on test anxiety in EFL learning point out that the factors that influence students’ reactions to language tests are perceptions of test validity, time limit, test techniques, test format, length, testing environment and clarity of test instructions (Young, 1999). The researches show that test validity is one of  significant factors that produce test anxiety. For instance, Young (1991) found that students experience anxiety if the test involves content that was not taught in class. Similarly, Horwitz and Young (1991) noted that tests in the lack of face validity led to higher anxiety and a negative attitude toward instruction. In the same way, Young (1999) investigated the effects of anxiety on ESL tests and found that high anxiety producing tests were also perceived by students as less valid. Another factor that increases test anxiety and decreases performance is time limit. For instance, in a study conducted by Young (1991) learners sometimes felt pressured to think that they had to organize their ideas in a short period of time.


قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۴۵:۴۰

پروپوزال تاثير نگراني آزمون شنيداري بر يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني تمركز در آزمون شنيداري

پروپوزال تاثير نگراني آزمون شنيداري بر يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني تمركز در آزمون شنيداري

فرمت فايل : doc

حجم : 123

صفحات : 26

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

پروپوزال تاثير نگراني آزمون شنيداري بر يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني تمركز در آزمون شنيداري

 

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

    The impression of the research is to investigate the relationship of anxiety with the learner’s listening comprehension, because anxiety is a normal and useful emotion when we feel under threat: it puts us on the alert and gets our body ready to cope with the danger. It saves your life if you run to make it across the road because a car is speeding too fast towards you. It involves our thoughts, body reactions, and behaviors.  It does not mean you are “crazy”,  it  is  a  common  psychological  problem and  it  cannot  lead,  in  itself,  to  death  or mental illness.  It also is a normal emotion and common experience, and it represents one of the most basic of human emotions. At one time or another, all of us are likely to be “stressed out,” worried about finances or health or the children, fearful in certain situations (such as when on a ladder or just before an operation), and concerned about what other people think. In general, anxiety serves to motivate and protect an individual from harm or unpleasant consequences.

     Researches on test anxiety in EFL learning point out that the factors that influence students’ reactions to language tests are perceptions of test validity, time limit, test techniques, test format, length, testing environment and clarity of test instructions (Young, 1999). The researches show that test validity is one of  significant factors that produce test anxiety. For instance, Young (1991) found that students experience anxiety if the test involves content that was not taught in class. Similarly, Horwitz and Young (1991) noted that tests in the lack of face validity led to higher anxiety and a negative attitude toward instruction. In the same way, Young (1999) investigated the effects of anxiety on ESL tests and found that high anxiety producing tests were also perceived by students as less valid. Another factor that increases test anxiety and decreases performance is time limit. For instance, in a study conducted by Young (1991) learners sometimes felt pressured to think that they had to organize their ideas in a short period of time.


قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۵۴:۳۸

پاورپوينت كتاب روانشناسي تربيتي تأليف علي اكبر سيف

پاورپوينت كتاب روانشناسي تربيتي تأليف علي اكبر سيف

فرمت فايل : ppt

حجم : 919

صفحات : 225

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت كتاب روانشناسي تربيتي تأليف علي اكبر سيف، در قالب  ppt و در 225 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

فصل اول: مراحل فعاليتهاي آموزشي : معرفي الگوي عمومي آموزشي

تعريف آموزش

الگوي عمومي آموزشي

فعاليتهاي معلم در مرحله 1

فعاليتهاي معلم در مرحله 2

فعاليتهاي معلم در مرحله 3

فعاليتهاي معلم در مرحله4

 

فصل دوم: تهيه و تدوين هدفهاي آموزشي

منابع انتخاب هدفهاي آموزشي

طرح هفت مرحله اي هدف گزيني تايلر

روش هاي بيان هدفهاي آموزشي

هدفهاي آموزشي

نمونه هدفهاي رفتاري

فوايد استفاده از هدفهاي رفتاري

اجزاء هدفهاي رفتاري

انتقاد از هدفهاي رفتاري

انواع هدفهاي رفتاري

روش تهيه هدفهاي رفتاري كامل

انواع هدفهاي آموزشي

فوايد استفاده از هدفهاي رفتاري

چگونگي تعيين شرايط عملكرد

چگونگي تعيين ملاك يا معيار عملكرد

روش گرانلند در تهيه هدفهاي آموزشي

انواع هدفهاي آموزشي رفتاري

انواع هدفهاي آموزشي رفتاري (براي درس زبان انگليسي)

نظرهاي موافق و مخالف كاربرد هدفهاي رفتاري

 

فصل سوم: طبقه بندي هدفهاي آموزشي

طبقه بندي هدفهاي آموزشي معروف به طبقه بندي بلوم

حوزه شناختي

نمونه هاي اهداف كلي از حوزه شناختي

حوزه عاطفي

نمونه هاي اهداف كلي از حوزه عاطفي

حوزه رواني حركتي

نمونه هاي اهداف كلي از حوزه رواني - حركتي

طبقه بندي هدفهاي آموزشي

دانش

خرده طبقات دانش

دانش امور كلي و مسائل انتزاعي يك رشته

تواناييها و مهارتهاي ذهني

فهميدن

تفسير

برون يابي يا استخراج

كاربرد يا كاربستن

تحليل

تحليل روابط سازماني

تركيب

ارزشيابي

نمودار طبقه بندي هدفهاي آموزشي

 

فصل چهارم: رفتار ورودي و سنجش آغازين

تعريف رفتار ورودي

جنبه هاي رفتارهاي ورودي

رفتار نهايي (هدف آموزشي)

سلسله مراتب يادگيري يا تحليل تكليف از وول فولك (1987)

سنجش آغازين

تفاوت سنجش آغازين با پيش آزمون

راههاي مقابله با شكل كمبود رفتارهاي ورودي شناختي و رواني - حركتي

ويژگيهاي ورودي عاطفي

فنون ايجاد علاقه و انگيزش در يادگيرندگان

 

فصل پنجم: تعريف و انواع يادگيري

تعريف يادگيري

تفاوت يادگيري در رفتار

تفاوت رفتار با عملكرد

تفاوت يادگيري و تفكر

انواع يادگيري از نظر گانيه

انواع بازده هاي يادگيري از نظر گانيه

 

فصل ششم: يادگيري از راه شرطي شدن  

يادگيري رفتارهاي بازتابي از راه شرطي سازي كلاسيك (شرطي سازي پاسخگر)
فرايند شرطي شدن كلاسيك پاولفي

شرطي شدن سطح بالاتر

شرطي شدن سطح بالاتر در مورد يك دانش آموز دبستاني (از اكانر، 1971)

تقويت و خاموش

تعميم و تميز

يادگيري رفتارهاي غير بازتابي از راه شرطي سازي كنشگر

انواع تقويت كننده

تقويت كننده هاي نخستين (غيرشرطي)

تقويت كننده هاي شرطي

خاموشي رفتار كنشگر

محرك تميزي

تعميم محرك

بازخورد زيستي

 

فصل هفتم: يادگيري شناختي

تعريف يادگيري شناختي

بينش

اختلاف نظر بين رفتارگرايان و شناخت گرايان

يادگيري معني دار كلامي آزوبل

يادگيري مشاهده اي يا نظري يادگيري اجتماعي (نظري بندورا)

مراحل يادگيري مشاهده اي

استفاده از يادگيري مشاهده اي در آموزش

 

فصل هشتم: حافظه و فراموشي

فرايندهاي يادگيري و به ياد سپاري: مدل خبرپردازي يادگيري

آموزش مطالب معني دار

آموزش مطالب غيرمعني دار

 

فصل نهم: يادگيري مفاهيم و اصول  

تعريف مفهوم

طبقه بندي مفاهيم

روش آموزش مفاهيم

تعريف اصل

روش آموزش اصول

 

فصل دهم: حل مسئله و آفرينندگي

تعريف مسئله و حل مسئله

مراحل آموزش و يادگيري حل مسئله

پيشنهادهاي گوناگون صاحبنظران براي آموزش حل مسئله

تعريف آفرينندگي

تفاوت حل مسئله و آفرينندگي

رابطه آفرينندگي با هوش و پيشرفت تحصيلي

روش آموزش آفرينندگي

 

فصل يازدهم: روشهاي كلي آموزش

10 اصل مهم آموزشي

فنون مختلف آموزش با روش سخنراني

موارد استفاده از روش سخنراني

آموزش با روش بحث گروهي

 

فصل دوازدهم: آموزش براي يادگيري در حد تسلط

تعريف كارول از استعداد

مراحل آموزش براي يادگيري در حد تسلط

ارزشيابي تراكمي

ارزشيابي تكويني

 

فصل سيزدهم: آموزش، به كمك روشهاي تغيير رفتار

روشهاي تغيير رفتار

روشهاي افزايش رفتارهاي مطلوب موجود

روشهاي ايجاد رفتارهاي مطلوب تازه

روشهاي نگهداري رفتارهاي مطلوب

روشهاي كاهش و حذف رفتارهاي نامطلوب

پيامدهاي تنبيه

 

فصل چهاردهم: ارزشيابي و سنجش عملكرد

ارزشيابي

سنجش عملكرد

تاثير روشهاي مختلف نمره دهي بر يادگيرندگان

 

 توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينت"  كتاب روانشناسي تربيتي تأليف  علي اكبر سيف " مي باشد كه در حجم 225 اسلايد، همراه با توضيحات كامل تهيه شده است.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

 

قيمت محصول : 32000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۳۲:۴۴

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي)

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي) در 54 صفحه فارسي در قالب فايل ورد قابل ويرايش


مشخصات فايل

تعداد صفحات 54
حجم 83 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي پكيج هاي درماني روانشناسي


توضيحات كامل

 

توضيحات كامل :

پكيج  (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي) در 54 صفحه فارسي در قالب فايل ورد قابل ويرايش

آماده شده در 6 جلسه درماني بصورت گروهي و فردي و داراي توضيحات كامل هر جلسه

54 صفحه ورد (53 صفحه مطلب و 1 صفحه منابع)

قابل ويرايش با فونت B lotus سايز 14 و فاصله خطوط 1.5

داراي رفرنس معتبر و به شيوه    APA

قابل استفاده براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري و درمانگران.

پشتيباني تخصصي و پاسخگويي به سوالات: ( 09191809834 لطفا فقط پيامك يا تلگرام)

 

 

فهرست مطالب: 

 

جلسه اول- ارزيابي و آموزش رواني

جلسه دوم - آرام سازي

جلسه سوم - بازسازي شناختي (۱)

جلسه چهارم - بازسازي شناختي (۲)

جلسه پنجم- مواجهه

جلسه ششم - مواجهه و بازسازي شناختي

 

پيوست

كار برگ تشخيص موقعيت هاي اضطراب زا و اجزاء اضطراب

كار برگ پايش افكار اتوماتيك

كاربرگ مقابله با افكار خود آيند

كاربرگ بازسازي شناختي

كاربرگ فهرست موقعيت هاي شايع اضطراب اجتماعي

كار برگ افكار اتوماتيك در مورد درمان

برگه اطلاعات تحريف هاي شناختي

كاربرگ درجه بندي موقعيت ها

كاربرگ پايش افكار اتوماتيك

منبع:

 

نمونه اي از جلسات:

  

جلسه اول- ارزيابي و آموزش رواني

اهداف:

1. ايجاد ارتباط

۲. ارزيابي اضطراب اجتماعي

٣. آموزش رواني

وسايل مورد نياز:

۱. پرسشنامه مختصر اضطراب اجتماعي

۲. راهنماي مداخله مختصر در اضطراب اجتماعي

مروري بر جلسه

هدف از اين جلسه، برقراري ارتباط درماني با مراجع است تا اضطراب كمتري را در جلسه تجربه كند و بتواند با درمانگر مشاركت و همكاري داشته باشد. در وهله دوم، ارزيابي مختصري از اضطراب اجتماعي بيمار به عمل مي آيد تا براساس آن مداخلات درماني با وضعيت وي تناسب بيشتري داشته باشد. و در نهايت، اطلاعات پايه اي در مورد اين اختلال و علل و درمان آن در اختيار بيمار قرار داده مي شود.

1. معرفي موضوع جلسه و ايجاد ارتباط

اهداف جلسه را براي بيمار توضيح داده و براي اينكه بتواند احساس راحتي بيشتري در جلسات داشته باشد يك ارتباط توام با اعتماد با وي برقراري كنيد. سعي كنيد جلسات را بگونه اي برنامه ريزي كنيد كه دسترسي بيمار به خدمات درماني راحت بوده و از تشديد اختلال جلوگيري شود. براي اين منظور در ابتداي كار جلسات را زماني بگذاريد كه مركز خيلي شلوغ نيست و يا بيمار كمتر مجبور باشد تا منتظر بماند و يا از خود بيمار سوال كنيد كه ترجيح مي دهد زمان جلسات چه موقع باشد، اطلاعات دقيقي در مورد ساعت، زمان و كجا مي تواند منتظر بماند - ترجيحا در يك مكان خلوت - ارائه دهيد، قبل از شروع جلسات درمان در مورد فرايند درمان توضيح كلي ارائه دهيد و در مورد نگراني هاي وي سوال كنيد و در نهايت، بخاطر داشته باشد تغيير درمانگر براي اين افراد ممكن است استرس آور باشد. بنابراين تا جاي ممكن از چنين اتفاقي پيشگيري كنيد.

۲. ارزيابي

اين اختلال معمولا در نظام مراقبت اوليه كمتر تشخيص داده مي شود و در صورتي كه با افسردگي همراه باشد، معمولا اين اختلال افسردگي است كه به آن توجه مي شود و مورد درمان قرار مي گيرد و لذا اضطراب اجتماعي تشخيص داده نشده باقي مي ماند. بنابراين، كارشناسان مراقبت اوليه بايد نسبت به شناسايي و تشخيص دقيق اين اختلال حساس باشند.

براي ارزيابي اين اختلال ابزارهاي متعددي وجود دارد كه يكي از كوتاهترين آن ها پرسشنامه كوتاه سه سوالي فوبي اجتماعي است. در اين پرسشنامه از فرد مي خواهند تا به هر سوال از ۰ تا ۴ يك نمره بدهد و سپس براساس مجموع نمرات وي، در مورد وي تصميم گيري مي شود. در زير اين سوالات آمده است:

1. ترس از خجالت زده شدن باعث مي شود از انجام يك سري كارها و يا صحبت با مردم اجتناب كنم

٢. من از موقعيت هايي كه در آن مركز توجه هستم، اجتناب مي كنم

٣. بدترين ترس هاي من خجالت زده شدن و يا احمق جلوه كردن است

0= اصلا، 1= يك كمي ۲= تا اندازه اي 3= خيلي زياد ۴= شديد

اگر نمره فرد ۶ يا بالاتر شود بايد براي مورد ارزيابي جامع قرار گيرد. اگر خود شما آموزش كافي را براي ارزيابي جامع اين اختلال دريافت نكرده ايد بايد وي را به متخصص ارجاع دهيد.

وقتي مشخص شد كه بيمار دچار اختلال اضطراب اجتماعي است، براي اينكه بتوانيد يك تصوير اجمالي از ماهيت اضطراب اجتماعي وي به دست آوريد، حيطه هاي زير را مورد ارزيابي قرار دهيد:

1. كدام موقعيت هاي اجتماعي بيمار را دچار اضطراب مي كند و يا از آن اجتناب مي كند؟

٢. بيمار مي ترسد در اين موقعيت ها چه اتفاقي بيفتد؟

٣. در موقعيت هاي اجتماعي چه علائم اضطرابي را تجربه مي كند؟

۴. چه ديدگاه يا تصويري در مورد خود دارد؟

۵. در موقعيت هاي اجتماعي به چه چيز بيش از همه توجه دارد؟

۶. بعد از موقعيت اجتماعي چه افكاري دارد؟ و چطور موقعيت را تحليل مي كند؟

۷. آيا مواد و الكل مصرف مي كند؟

٣. آموزش رواني

در آموزش روان شناختي بيمار اطلاعات لازم را در مورد ماهيت بيماري و علائم آن، علل و درمان بيماري در اختيار بيمار قرار دهيد. در انتها، انتظاري را كه از وي به عنوان مراجع داريد، توضيح دهيد.

توصيف اضطراب اجتماعي - تجربه اضطراب در موقعيت هاي اجتماعي طبيعي است ولي گاهي اوقات خيلي شديد مي شود و اثر منفي روي زندگي فرد مي گذارد. بنابراين، داستان اين نيست كه آيا كسي اضطراب اجتماعي دارد يا خير بلكه شدت و تكرار آن است كه مهم است. اضطراب اجتماعي مثل شكستن دست يا پا نيست كه يا شكسته است يا نه، اضطراب اجتماعي روي يك پيوستار است و افراد ممكن است در جاهاي مختلف اين پيوستار قرار داشته باشند. بعضي افراد در موقعيت هاي اجتماعي اضطراب كمي دارند و حتي از اينكه فرصتي پيش آمده تا با افراد جديد آشنا شوند و يا استعداد و توانايي خود را نشان دهند، خوشحال هستند. اين افراد ممكن است قبل از ورود به موقعيت كمي اضطراب داشته باشند ولي خيلي زود اضطرابشان برطرف مي شود و احساس راحتي مي كنند. برخي ديگر اضطراب بيشتري را تجربه مي كنند و ممكن است از شب قبل مضطرب باشند ولي بتدريج وقتي در موقعيت قرار مي گيرند اضطرابشان كم مي شود. ولي كساني كه شدت اضطرابشان شديد است از چند روز قبل نگران و مضطرب هستند و معمولا شدت اين نگراني و اضطراب بقدري است كه يا از آن موقعيت اجتناب مي كنند و يا اگر مجبور شوند در آن شركت كنند در تمام مدتي كه در آن موقعيت هستند، مضطرب هستند. بنابر اين تقريبا همه افراد گاهي اضطراب اجتماعي را تجربه مي كند ولي وقتي اضطراب شديد مي شود و در عملكرد فرد تداخل ايجاد مي كند، احتمالا با اختلال اضطراب اجتماعي روبه رو هستيم كه نياز به درمان دارد.

افرادي كه اضطراب اجتماعي دارند نظر ديگران برايشان خيلي مهم است و در عين حال فكر مي كنند طوري رفتار خواهند كرد كه جلو ديگران خجالتزده خواهند شد. بنابراين آن ها نگران قضاوت ديگران در مورد خود هستند و معمولا هم فكر مي كنند اين قضاوت منفي است براي مثال فكر مي كنند به نظر كسل كننده، خنگ، احمق، بي دست و پا، بي كفايت يا عجيب و غريب به نظر خواهند رسيد و يا همه متوجه اضطراب شان مي شوند. معمولا اين افراد فكر مي كنند ديگران نسبت به ظاهر و رفتار آن ها خيلي دقت مي كنند و متوجه كوچكترين علائم اضطراب يا اشتباه شان خواهند شد.

بعضي از موقعيت ها ممكن است براي اين افراد سخت تر از بقيه باشد. مثلا ممكن است با كساني كه مي شناسند راحت صحبت كنند ولي با غريبه ها دچار اضطراب شوند. و يا ممكن است غذاخوردن و يا با تلفن حرف زدن جلوي ديگران برايشان سخت باشد. برخي هم ممكن است در مكان هاي شلوغ مثل رستوران، بازار و يا فروشگاه هاي بزرگ دچار مشكل شوند.

معمولا وقتي اين افراد در موقعيت هاي اجتماعي قرار مي گيرند دچار اضطراب زيادي شوند و علائمي مانند تپش يا كوبش قلب، تنش، گيجي، بيقراري، تعريق، تغييرات تنفسي، گيجي، سرخ شدن، تنش عضلاني، تكرر ادرار و درد در قفسه سينه را تجربه مي كنند. همچنين ممكن است سرخ شوند، و يا دچار لكنت شوند و يا قادر به صحبت كردن نباشند.

برخي افراد به خاطر اين اضطراب شروع به اجتناب از اين موقعيت ها مي كنند كه باعث مي شود بسياري از فرصت هاي رشد و پيشرفت خود را در زمينه هاي مختلف شغلي يا اجتماعي از دست بدهند. برخي ديگر در اين موقعيت ها شركت مي كنند ولي از روش هايي كه " رفتارهاي امنيتي " ناميده مي شود مثل نگاه نكردن به ديگران، سرگرم كردن خود با روزنامه، گوشي تلفن، كوتاه حرف زدن و يا كنار افراد آشنا ماندن استفاده مي كنند تا اضطراب خود را كم مي كنند............

..................................................................

..................................................................................


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۷:۲۲

خريد اسكريپت سايت آماده دو زبانه خبري-تفريحي با asp mvc

خريد اسكريپت سايت آماده دو زبانه خبري-تفريحي با asp mvc

فرمت فايل : zip

حجم : 15

صفحات : 30

گروه : ASP.NET

توضيحات محصول :

اسكريپت سايت آماده دو زبانه خبري و تفريحي با asp mvc

سايت آماده و نوشته شده بصورت كاملا حرفه اي و اختصاصي
كاملا ريسپانسيو و واكنشگرا نسبت به دستگاههاي مختلف
داراي پنل مديريت كاملا حرفه اي
دوزبانه (فارسي و انگليسي)
خبرنامه
شبكه هاي اجتماعي
اشتراك گزاري مطالب
لايك مطالب
داراي فضاي بنرهاي تبليغاتي
و ...

تصويري از پنل مديريت

تصاويري از صفحات (سه تصوير در يك قاب)

در تصوير دوم، سه قسمت از سايت قرار دارد كه تصاوير كوچك شده و در يك قاب قرار داده شده تا بخشهاي مختلف آن را مشاهده كنيد بهمين خاطر كيفيت آن پايين است همچنين متنها و تصاوير به عنوان تست جهت رويت شكل كلي سايت قرار داده شده اند.
برخي امكانات پنل مديريت:
مديريت بازديدها
ارسال پست به تعداد نامحدود
صفحات جانبي نامحدود
دسته بندي نوشته ها
مديريت تمام قسمتهاي سايت
امكان ارسال و نگهداري نامحدود تصاوير
مديريت نظرات و پيامهاي ارسالي بازديدكننده ها
ايجاد خبرنامه
و ....

و امكانات بيشمار ديگر

➕ امكان سفارشي سازي و افزودن امكانات دلخواه شما با پرداخت هزينه آن وجود دارد

✅ دو ماه پشتيباني رايگان (فقط براي رفع مشكلات احتمالي)

⚠️ توجه ! هر گونه كپي برداري و به اشتراك گذاري اين اثر، پيگرد قانوني خواهد داشت.

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۴۳:۵۸

 

خلاصه فصل چهارم سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري تاليف دكتر دستگير و دكتر سعيدي با عنوان ابزارهاي سيستم

خلاصه فصل چهارم سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري تاليف دكتر دستگير و دكتر سعيدي با عنوان ابزارهاي سيستم

دانلود خلاصه فصل چهارم سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري تاليف دكتر دستگير و دكتر سعيدي با عنوان ابزارهاي سيستم

خلاصه فصل چهارم كتاب سيستم هاي اطلاعاتي دكتر دستگير و دكتر سعيدي ابزارهاي سيستم
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل pdf
حجم فايل 334 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 4

خلاصه فصل چهارم سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري تاليف دكتر دستگير و دكتر سعيدي با عنوان ابزارهاي سيستم

شامل:

مقدمه

مصاحبه

روش هاي انجام مصاحبه خوب

فلوچارت

فلوچارت سيستم

فلوچارت برنامه

فلوچارت اسناد

نمودگر محدوديت - رابطه

نمودگر گردش داده ها

نمودارهاي سيستم

نمودارهاي ساختار

جدول هاي تصميم گيري

ابزارهاي مديريت پروژه

نمودار گانت

دلايل استفاده ار نمودار گانت

نمودار شبكه اي

مزيت اصلي نمودار شبكه اي

و

شامل نكات كليدي....

دانلود خلاصه فصل چهارم سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري تاليف دكتر دستگير و دكتر سعيدي با عنوان ابزارهاي سيستم

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۴۳:۲۶

 

جزوه تايپ شده حقوق جزا اختصاصي دانشگاه آزاد اسلامي

جزوه تايپ شده حقوق جزا اختصاصي دانشگاه آزاد اسلامي

دانلود جزوه تايپ شده حقوق جزا اختصاصي دانشگاه آزاد اسلامي

دانلود دانلود جزوه جزاي اختصاصي دكتر ترابي حقوق جزاي اختصاصي
دسته بندي حقوق
فرمت فايل docx
حجم فايل 187 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 86

جزوه تايپ شده حقوق جزا اختصاصي  دانشگاه آزاد اسلامي

شامل تمامي تعاريف مرور بر نحوه مجازات و نوع مجازات و اركان متشكله جرائم تعاريف بخش به بخش بندهاي قانون مجازات

دانلود جزوه تايپ شده حقوق جزا اختصاصي دانشگاه آزاد اسلامي

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ]
تاریخ امروز
تازه ترين مطالب
پیوندهای سایت
    لينكي ثبت نشده است
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان

ابزارک ها وبلاگ