اين پايان نامه در مورد شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با عنوان نقش شبكه هاي اجتماعي اينترنتي در مشاركت سياسي و با هدف سنجش تاثير شبكه هاي اجتماعي در مشاركت سياسي دانشجويان مي باشد.

 

 

 

استفاده سياسي از فناوريهاي نوين ارتباطي و به خصوص شبكه هاي اجتماعي اينترنتي در كشورمان به تازگي باب شده است، از اين رو بررسي تاثيرات اين امر نه تنها براي پژوهشگران علاقه مند، بلكه براي سياست پيشه گان و تصميم گيرندگان كشور نيز از اهميت اساسي برخوردار است تا بتوانند به درستي ابعاد اين پديده نوين را درك كرده و عملكردي مناسب در مقابل آن داشته باشند.

 

 

 

 

روشن است كه مقابله با فناوريهاي نوين به ويژه در حوزه ارتباطات دستاورد چنداني براي حكومتها نخواهد داشت و اين فناوريها از كنترل كامل حكومت خارج است، حتي چنانچه حكومتي بتواند مانع استفاده شهروندانش از امكانات فضاي مجازي گردد در اين راه خود نيز به سختي دچار آسيب مي گردد، زيرا حكومتها در عصر حاضر با دستگاه عريض و طويل بوروكراسي، جز با بهره گيري از اينترنت و امكانات فضاي مجازي قادر به اداره امور نخواهند بود، مگر آنكه علاقه مند باشند در گذشته سيركنند و به شيوه اي ابتدايي حكومت نمايند كه در اين صورت نيز با موج مقاومت و مخالفتهاي اجتماعي روبرو شده و به واقع تنها موقعيت خود را  به خطر مي اندازند. از اين رو اتخاذ رويكرد صحيح و نگاهي تعاملي به جاي تقابل با اين پديده ها مي تواند تهديدات احتمالي را كه از اين ناحيه متوجه نظام سياسي مي شود تبديل به فرصت نموده و درجه انعطاف پذيري و انطباق نظام با شرايط نوپديد را افزايش دهد. اميدواريم يافته هاي ما در اين پژوهش بتواند براي محققين،  همچنين اولياي امور مفيد باشد.       

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چكيده 14
فصل اول: مقدمات و كليات 15
بيان مساله15
 اهميت پژوهش 17
نتيجه و كاربرد پژوهش 17
پيشينه تحقيق 18
سئوال اصلي25
فرضيه اصلي 25
فرضيه رقيب 25
تعريف مفاهيم25
متغيرها 28
روش تحقيق 28
جامعه آماري پژوهش 28
روش نمونه گيري و حجم نمونه28
پايايي پرسش نامه31
چارچوب نظري32 


فصل دوم: مدل تحليلي پژوهش38
فصل سوم:شبكه هاي اجتماعي اينترنتي، تاريخچه شكل گيري، ويژگيها و تمايزها45 
ظهور نسل دوم وب و پيدايش شبكه هاي اجتماعي اينترنتي45
"وب2 " چيست؟ 47
تاريخچه شكل گيري شبكه هاي اجتماعياينترنتي و روند تكامل آنها53
علل رشد سريع شبكه هاي اجتماعي اينترنتي56
ويژگيهاي شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 58
عملكرد شبكه هاي اجتماعي اينترنتي59
انواع سايتهاي اجتماعي اينترنتي 61

فصل چهارم: آمار توصيفي 63
1-4: تركيب جنسيتي63
2-4:تركيب سني64
3-4:مقطع تحصيلي 65
4-4: حوزه تحصيلي 66
5-4: مدت زمان استفاده دانشجويان از اينترنت 67
6-4: مدت زمان استفاده دانشجويان از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي68 
7-4: تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها در ايام انتخابات و رخدادهاي پس از آن از نگاه دانشجويان 69
8-4: تاثير فيلترينگ بر دسترسي جوانان و بويژه دانشجويان به سايتهاي اجتماعي فيلتر شده70
9-4: منابع كسب اخبار و اطلاعات روزمره دانشجويان71
10-4 : كيفيت بهره گيري از اينترنت72
11-4:سطح علاقه مندي به مشاركت در گفتگوهاي سياسي-اجتماعي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي73
12-4: ارزيابي دانشجويان از سطح اعتماد جوانان به شبكه هاي اجتماعي اينترنتي43
13-4: كيفيت مشاركت دانشجويان در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 75
14-4: سطح مشاركت در انتخابات76
15-4: سطح فعاليتهاي سياسي- اجتماعي دانشجويان 78
16-4: تاثير شبكه هاي اجتماعي بر مشاركت در انتخابات 78
17-4: سطح تاثيرگذاري شبكه هاي اجتماعي اينترنتي در پيش و پس از انتخابات79
18-4: ميزان تاثيرگذاري شبكه هاي اجتماعي اينترنتي در آگاهي معترضين از زمان و مكان تجمعات اعتراضي 80
19-4:مقايسه سطح تاثيرگذاري شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و شبكه هاي اجتماعي سنتي بر اعتراضات پس از انتخابات 81
20-4: الگوي مشاركت(مواضع سياسي پس از انتخابات) 82
21-4: الگوي مشاركت(واكنش شهروندان به تضييع مداوم حقوقشان از سوي حكومت) 83
22-4: عوامل موثر بر مشاركت سياسي مردم از نگاه دانشجويان 84
23-4: ميزان رضايت سياسي دانشجويان 85
24-4: حمايت از مواضع سياسي شخصيتها و طيفهاي سياسي 86
25-4: سطح اعتماد دانشجويان به نظام سياسي87
26-4: سطح تقاضاي سياسي دانشجويان88


فصل پنجم: ارتباط متغيرهاي جمعيت شناختي با متغيرهاي مستقل:
1-5: ارتباط ميان متغيرهاي جمعيت شناختي بامدت زمان استفاده دانشجويان از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي90
1-1-5 : رابطه ميان سن و مدت زمان استفاده از اينترنت90 
2-1-5: رابطه ميان جنسيت و مدت زمان استفاده از اينترنت 91
3-1-5:رابطه ميان حوزه تحصيلي و مدت زمان استفاده از اينترنت 92
4-1-5: رابطه ميان سن و مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي ايتنترنتي93
5-1-5: رابطه جنسيت و مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي ايتنترنتي 96
6-1-5: رابطه حوزه تحصيلي و مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي ايتنترنتي 97
7-1-5: رابطه سن با تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها از نگاه دانشجويان 99
8 -1-5: رابطه جنسيت با تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها از نگاه دانشجويان 99
9-1-5: رابطه حوزه تحصيلي با تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها از نگاه دانشجويان 101
10-1-5: رابطه ميان سن و منابع اصلي كسب اخبار دانشجويان102
11-1-5: رابطه ميان جنسيت و منابع اصلي كسب اخبار دانشجويان103
12-1-5: رابطه ميان حوزه تحصيلي و منابع اصلي كسب اخبار دانشجويان 105
2-5: ارتباط ميان متغيرهاي جمعيت شناختي با ميزان علاقه مندي و اعتماد دانشجويان به شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 105
1-2-5: رابطه سن با سطح علاقه مندي دانشجويان به مشاركت در گفتگوهاي سياسي- اجتماعي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 107
2-2-5: رابطه جنسيت با سطح علاقه مندي دانشجويان به مشاركت در گفتگوهاي سياسي- اجتماعي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 108
3-2-5: رابطه حوزه تحصيلي با سطح علاقه مندي دانشجويان به مشاركت در گفتگوهاي سياسي- اجتماعي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 109
4-2-5: ارتباط ميان سن با ارزيابي دانشجويان از سطح اعتماد جوانان به سايتها يا شبكه هاي اجتماعي اينترنتي110
5-2-5: ارتباط ميان جنسيت با ارزيابي دانشجويان از سطح اعتماد جوانان به سايتها يا شبكه هاي اجتماعي اينترنتي112
6-2-5: ارتباط ميان حوزه تحصيلي با ارزيابي دانشجويان ازسطح اعتماد جوانان به سايتها يا شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 113


فصل ششم: بررسي ارتباط ميان سرمايه اجتماعي(سطح اعتماد به نظام سياسي) با متغيرهاي مستقل
1-6: ارتباط ميان سرمايه اجتماعي با مدت زمان استفاده دانشجويان از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 115
1-1-6: رابطه ميان سرمايه اجتماعي و مدت زمان استفاده از اينترنت115
2-1-6: رابطه ميان سرمايه اجتماعي و مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 117
3-1-6: رابطه ميان سرمايه اجتماعي و تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها از نگاه دانشجويان119
4-1-6: رابطه سرمايه اجتماعي و منابع كسب اخبار روزانه دانشجويان120
2-6: ارتباط سرمايه اجتماعي با ميزان علاقه مندي و اعتماد دانشجويان به شبكه هاي اجتماعي اينترنتي122
1-2-6: رابطه سرمايه اجتماعي و سطح علاقه مندي دانشجويان به مشاركت در گفتگوهاي سياسي- اجتماعي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي123
2-2-6:رابطه ميان سرمايه اجتماعي با ارزيابي دانشجويان از سطح اعتماد جوانان به سايتها يا شبكه هاي اجتماعي اينترنتي123


فصل هفتم: بررسي رابطه ميان ميزان رضايت سياسي با مدت زمان استفاده از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي، ميزان علاقه مندي به مشاركت سياسي در اين شبكه ها و سطح اعتماد به شبكه هاي اجتماعي اينترنتي
1-7: سنجش ارتباط ميان ميزان رضايت سياسي و مدت زمان استفاده از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي125
1-1-7: ارتباط مابين ميزان رضايت سياسي با مدت زمان استفاده از اينترنت125
2-1-7: ارتباط مابين ميزان رضايت سياسي با مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي127
3-1-7: ارتباط مابين ميزان رضايت سياسي با تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها از نگاه دانشجويان 129
4-1-7: ارتباط مابين ميزان رضايت سياسي و منابع كسب اخبار روزانه دانشجويان130
2-7: سنجش ارتباط مابين سطح رضايت سياسي باسطح علاقه منديبه مشاركت سياسي درشبكه هاي اجتماعي اينترنتي و اعتماد دانشجويان به آنها 131 
1-2-7: رابطه ميزان رضايت سياسي و سطح علاقه مندي دانشجويان به مشاركت سياسي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي131
2-2-7:رابطه ميزان رضايت سياسي وارزيابي دانشجويان از سطح اعتماد جوانان به سايتها يا شبكه هاي اجتماعي اينترنتي133


فصل هشتم: بررسي ارتباط ميان مواضع سياسي با متغيرهاي مستقل
1-8: سنجش رابطه ميان مواضع سياسي و ميزان استفاده از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي135
1-1-8: ارتباط ميان مواضع سياسي و مدت زمان استفاده از اينترنت 135
2-1-8: ارتباط ميان مواضع سياسي و مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي137
3-1-8: ارتباط ميان مواضع سياسي با تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها از نگاه دانشجويان139
4-1-8: ارتباط ميان مواضع سياسي با منابع كسب اخبارو اطلاعلات روزانه دانشجويان140
5-1-8: ارتباط ميان مواضع سياسي با مدت زمان استفاده دانشجويان از اينترنت142
6-1-8: ارتباط ميان مواضع سياسي با مدت زمان استفاده دانشجويان از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 144 
7-1-8: ارتباط ميان مواضع سياسي و تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها از نگاه دانشجويان146
8-1-8: رابطه ميان مواضع سياسي با ارزيابي دانشجويان از سطح اعتماد جوانان به سايتها يا شبكه هاي اجتماعي اينترنتي148
2-8: سنجش رابطه ميان مواضع سياسي با سطح علاقه مندي دانشجويان به مشاركت درگفتگوهاي سياسي- اجتماعي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 149
1-2-8:ارتباط مواضع سياسي دانشجويان و سطح علاقه مندي آنان به مشاركت سياسي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي149
2-2-8: رابطه مواضع سياسي و ارزيابي دانشجويان از سطح اعتماد جوانان به سايتها يا شبكه هاي اجتماعي اينترنتي151
3-2-8: ارتباط مواضع سياسي دانشجويان و سطح علاقه مندي آنان به مشاركت سياسي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي152
4-2-8: ارتباط مواضع سياسي و ارزيابي دانشجويان از سطح اعتماد جوانان به سايتها يا شبكه هاي اجتماعي اينترنتي153

فصل نهم: بررسي ارتباط ميان تقاضاي سياسي دانشجويان با متغيرهاي مستقل
 1-9: سنجش رابطه سطح تقاضاي سياسي دانشجويان با مدت زمان استفاده آنان از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي154
1-1-9:ارتباط ميان سطح تقاضايسياسي و مدت زمان استفاده از اينترنت 154
2-1-9: رابطه ميان سطح تقاضاي سياسي با مدت زمان استفاده دانشجويان از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي155
3-1-9: ارتباط مابين سطح تقاضاي سياسي و تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها از نگاه دانشجويان 157
4-1-9: رابطه ميان سطح تقاضاي سياسي با منابع كسب اخبار و اطلاعات روزانه دانشجويان 158
2-9: سنجش رابطه سطح تقاضاي سياسي دانشجويان با سطح علاقه مندي آنان به مشاركت سياسي درشبكه هاي اجتماعي اينترنتي و ميزان اعتماد آنان به اين شبكه ها160
1-2-9: رابطه سطح تقاضايسياسي دانشجويان و ميزان علاقه آنان به مشاركت سياسي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي 160
2-2-9: ارتباط سطح تقاضاي سياسي و ارزيابي دانشجويان از سطح اعتماد جوانان به سايتهاي اجتماعي اينترنتي 161 

فصل دهم: بررسي ارتباط ميان ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با ميزان رضايت سياسي، مواضع سياسي و سطح تقاضاي سياسي
1-10: رابطه ميان استفاده از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با ميزان رضايت سياسي 163
1-1- 10: ارتباط ميان مدت زمان استفاده از اينترنت و ميزان رضايت سياسي163
2-1-10: ارتباط ميان مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و ميزان رضايت سياسي 165
3-1-10: ارتباط مابين تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها از نگاه دانشجويان در ايام انتخابات و اعتراضات پس از آن با ميزان رضايت سياسي166
4-1-10: ارتباط ميان منابع كسب اخبار دانشجويان با ميزان رضايت سياسي 167
2-10: بررسي ارتباط ميان ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با مواضع سياسي169 
1-2-10: ارتباط ميان مدت زمان استفاده از اينترنت و مواضع سياسي 169
2-2-10: ارتباط ميان مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي بامواضع سياسي 171
3-2-10: ارتباط مابين تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه هااز نگاه دانشجويان در ايام انتخابات و اعتراضات پس از آن با مواضع سياسي 173
4-2-10: ارتباط ميان منابع كسب اخبار دانشجويان با مواضع سياسي 175
5-2-10: ارتباط ميان مدت زمان استفاده از اينترنت و مواضع سياسي 177
6-2-10: ارتباط ميان مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با مواضع سياسي178
7-2-10: ارتباط مابين تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها از نگاه دانشجويان در ايام انتخابات و اعتراضات پس از آن با مواضع سياسي 179
8-2-10: ارتباط ميان منابع كسب اخبار دانشجويان با مواضع سياسي 180
3-10: بررسي ارتباط ميان ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با سطح تقاضاي سياسي181
1-3-10: ارتباط ميان مدت زمان استفاده از اينترنت و سطح تقاضاي سياسي 181
2-3-10: ارتباط ميان مدت زمان استفاده ازشبكه هاي اجتماعي اينترنتي با سطح تقاضاي سياسي183
3-3-10: ارتباط مابين تغييرات ايجاد شده در مدت زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و تعداد كاربران اين شبكه ها ازنگاه دانشجويان درايام انتخابات و اعتراضات پس از آن با سطح تقاضاي سياسي 185
4-3-10: ارتباط ميان منابع كسب اخبار دانشجويان با سطح تقاضاي سياسي 186

فصل يازدهم: سنجش ارتباط ميان سطح علاقه مندي به مشاركت در مباحثات سياسي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي و سطح اعتماد دانشجويان به اين شبكه ها با ميزان رضايت سياسي، مواضع سياسي و سطح تقاضاي سياسي 
1-11: ارتباط ميان سطح علاقه مندي به مشاركت در مباحثات سياسي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با ميزان رضايت سياسي ، مواضع سياسي و سطح تقاضاي سياسي 188
1-1-11: رابطه سطح علاقهبه مشاركت در مباحثات سياسي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با ميزان رضايت سياسي188
2-1-11:رابطه سطح علاقهبه مشاركت در مباحثات سياسي در شبكه-هاي اجتماعي اينترنتي با مواضع سياسي 190
3-1-11:ارتباط سطح علاقهبه مشاركت در مباحثات سياسي در شبكه-هاي اجتماعي اينترنتي با مواضع سياسي 191 
4-1-11: رابطهسطح علاقهبه مشاركت در مباحثات سياسي در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي باتقاضاي سياسي 192
 2-11: رابطه ميانسطح اعتماد دانشجويان به شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با ميزان رضايت سياسي، مواضع سياسي و سطح تقاضاي سياسي 194
1-2-11: رابطه ميانسطح اعتماد دانشجويان به شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با ميزان رضايت سياسي 194
2-2-11: رابطه ميانسطح اعتماد دانشجويان به شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با مواضع سياسي 195
3-2-11: رابطه ميانسطح اعتماد دانشجويان به شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با مواضع سياسي 197
4-2-11:سنجش ارتباط ميان سطح اعتماد دانشجويان به شبكه هاي اجتماعي اينترنتي با سطح تقاضاي سياسي 198


فصل دوازدهم: سنجش ارتباط ميان رضايت سياسيبا ميزان مشاركت سياسي و الگوي مشاركت 
1-12: ارتباط رضايت سياسي با ميزان مشاركت سياسي199
1-1-12: رابطه رضايت سياسي با شركت در انتخابات199
2-1-12: ارتباط ميان رضايت سياسي با مشاركت در فعاليتهاي سياسي- اجتماعي 200
2-12: ارتباط رضايت سياسي با الگوي مشاركت 202
1-2-12: رابطه ميان رضايت سياسي با پذيرش نتايج انتخابات202
2-2-12: ارتباط ميان رضايت سياسي با واكنش شهروندان نسبت به تضييع حقوقشان از سوي حكومت 204


فصل سيزدهم: سنجش ارتباط ميان سطح تقاضاي سياسي با ميزان مشاركت سياسيو الگوي مشاركت 
1-13: ارتباط مواضع سياسي با ميزان مشاركت سياسي206
1-1-13:رابطه مواضع سياسي با شركت در انتخابات 206
2-1-13: رابطه مواضعسياسي با مشاركت در فعاليتهاي سياسي- اجتماعي208
3-1-13: رابطه مواضع سياسي با شركت در انتخابات 210 
4-1-13: رابطه مواضعسياسي با مشاركت در فعاليتهاي سياسي- اجتماعي211
2-13: ارتباط مواضع سياسي با الگوي مشاركت213 
1-2-13: رابطه مواضع سياسي و پذيرش نتايج انتخابات213
2-2-13: رابطه مواضع سياسي با واكنش شهروندان نسبت به تضييع حقوقشان از سوي حكومت 215
3-2-13: رابطه مواضع سياسي و پذيرش نتايج انتخابات216
4-2-13: رابطه مواضع سياسي با واكنش شهروندان نسبت به تضييع حقوقشان از سوي حكومت218


فصل چهاردهم: ارتباط ميان سطح تقاضاي سياسي(الگوي سطح تقاضا) با ميزان مشاركت سياسي و الگوي مشاركت
1-14:ارتباط ميان سطح تقاضاي سياسي با ميزان مشاركت سياسي 222
1-1-14: رابطه ميان سطح تقاضاي سياسي با شركت در انتخابات224 
2-1-14: رابطه مواضعسياسي با مشاركت در فعاليتهاي سياسي- اجتماعي224
2-14 : ارتباط مواضع سياسي با الگوي مشاركت225
1-2-14: رابطه مواضع سياسي و پذيرش نتايج انتخابات226
2-2-14: رابطه مواضع سياسي با واكنش شهروندان نسبت به تضييع حقوقشان از سوي حكومت227 
جمع بندي و نتيجه گيري 229
پيوست(پرسش نامه)232 
فهرست منابع239 
چكيده انگليسي 241