خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون

944247_1397-02-31-13-02-58-82.jpg

تحقيقات و پژوهش
گروه تحقیقات
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۲۷:۲۸

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه

فرمت فايل : docx

حجم : 828

صفحات : 200

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب                                                             صفحه

چكيده

مقدمه

فصل اول : كليات پژوهش

بيان مسئله .................................... 2

اهميت وضرورت موضوع پژوهش ...................... 3

اهداف پژوهش ................................... 6

فرضيه هاي تحقيق ............................... 7

متغيرها........................................ 8

تعاريف نظري وعملياتي متغيرها .................. 9

الف ) تعاريف نظري ............................. 9

ب) تعاريف عملياتي ............................. 11

 

فصل دوم :پيشينه تحقيق

پيشينه موضوع پژوهش درايران  ................... 13

پيشينه موضوع پژوهش در جهان .................... 14

مباني نظري تحقيق............................... 17

تعريف هيجان ................................ 17

تعريف هوش .................................. 19

ريشه هاي تاريخي هوش هيجاني ................. 19

هوش هيجاني وبهره هوشي ...................... 23

آموزش هوش هيجاني ........................... 26

آيامي توان هوش هيجاني را آموخت وآموزش داد .. 27

برنامه هاي آموزشي كه مستقيماً درمورد هوش هيجاني مي باشند   28

رشد تنظيم هيجاني ........................... 30

عوامل موثر در قابليت هيجاني ................ 31

نقش خود..................................... 31

مهارت هاي قابليت هيجاني .................... 32

هوش هيجاني در محيط كار ..................... 34

هوش هيجاني وتفكر انتقادي ................... 39

تمايز بين احساسات سازنده ومخري ............. 42

استفاده از عواطف براي تعيين اهداف .......... 44

طبقه بندي هيجاني ........................... 45

انگيزش وهيجان .............................. 46

ترس هيجان .................................. 46

دليل اهميت عواطف چيست ...................... 47

چگونگي شكل گيري هوش هيجاني ................. 48

انواع هوش .................................. 51

مدل هاي هوش هيجاني ......................... 54

ويژگيهاي آزمون هوش هيجاني .................. 55

آزموني Eqi ................................. 57

زمينه هاي تاريخي هوش هيجاني ................ 61

نظريه سالوي ................................ 67

هوش هيجاني وهوشبهر بالا...................... 69

خلاقيت چيست ................................. 71

تعريف خلاقيت ................................ 72

مراحل خلاقيت ................................ 75

نظريه هاي خلاقيت ............................ 77

رويكردتداعي گري و رفتار گرايي .............. 78

رويكرد شناختي .............................. 79

رويكرد روان كاوي ........................... 80

رويكرد انسان گرايي ......................... 81

رويكرد روان سنجي ........................... 83

ويژگيهاي افراد خلاق ......................... 84

موانع خلاقيت ................................ 86

موانع خلاقيت در مدرسه ....................... 86

محيط كلاسي مناسب براي پرورش خلاقيت ........... 88

نقش معلم درپرورش خلاقيت دانش آموزان ......... 90

 

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

مقدمه ......................................... 93

روش تحقيق ..................................... 93

جامعه آماري ................................... 93

نمونه  وروش نمونه گيري ........................ 93

ابزار جمع آوري اطلاعات ......................... 94

الف: آزمون هوش هيجاني بار-آن (Bar-on).................... 94

ب: ـآزمون خلاقيت عابدي ...................... 95

روش آزمون خلاقيت عابدي ......................... 95

چگونگي اجراي تحقيق ............................ 96

شيوه نمره گذاري ابزار اندازه گيري خلاقيت ....... 97

روش آماري ..................................... 97

روش تجزيه وتحليل داده ها ...................... 97

 

فصل چهارم : تحليل يافته هاي پژوهش

مقدمه :........................................ 99

شاخص هاي آماري مربوط به كل آزمودني ها.......... 100

نمودار هوش هيجاني ............................. 101

نمودار خلاقيت .................................. 102

آزمون فرضيه اصلي .............................. 104

نمايش گرافيكي همبستگي هوش هيجاني با خلاقيت ..... 105

نتايج آزمون همبستگي ........................... 106

آزمون فرضيه هاي فرعي .......................... 107

يافته هاي مربوط به مقايسه ميانگين نمرات هوش هيجاني دختران وپسران ............................................... 108

يافته هاي مربوط به مقايسه ميانگين نمرات هوش هيجاني رشته هاي علوم انساني با رياضي وتجربي ........................ 109

يافته هاي مربوط به مقايسه ميانگين نمرات خلاقيت  رشته هاي علوم انساني با رياضي وتجربي............................. 110

يافته هاي مربوط به ميانگين هوش هيجاني دانش آموزان پايه اول با دوم وسوم ...................................... 111

يافته هاي مربوط به ميانگين خلاقيت  دانش آموزان پايه اول با دوم وسوم........................................... 112

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دختران( جدول 4-4)     113

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني پسران ( جدول 5-4) 113

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان پايه اول دبيرستان (جدول  6-4) ................................... 114

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان پايه دوم وسوم ( جدول 7-4) .......................................... 115

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان گروه تجربي ورياضي ( جدول 8-4) ..................................... 115

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان گروه علوم انساني ( جدول 9-4) ..................................... 116

 

فصل پنجم : نتيجه گيري

مقدمه ......................................... 118

پيشنهادات

الف : پيشنهادات مبتي بر فرضيه هاي بررسي شده 121

ب: پيشنهادات براي تحقيقات بعدي ............. 122

ج: پيشنهادات جانبي ......................... 122

محدوديتها ..................................... 122

منابع فارسي ................................... 124

منابع انگليسي ................................. 129

پيوست ......................................... 130

پرسشنامه هوش هيجاني بار –آن ................... 131

پرسشنامه خلاقيت عابدي .......................... 134

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۳۱:۲۳

بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر

بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر

فرمت فايل : doc

حجم : 130

صفحات : 135

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

 پايان نامه بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر

چكيده:

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 86- 85 است. بدين منظور تعداد 130 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران به شيوه نمونه گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. نوع پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. ابزار مورد استفاده مقياس كما‌ل‌گرايي اهواز، آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت، آزمون جرأت‌ورزي گمبريل و ريچي و مقياس خودكارآمدي عمومي بود. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين كمال‌گرايي والدين و عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان همبستگي منفي معناداري وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه بين كمال‌گرايي مادران و عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان همبستگي قوي‌تري وجود دارد.

كليد واژه‌ها: كمال‌گرايي، عزت‌نفس، جرأت‌ورزي، خودكارآمدي.

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه

بيان مسأله

اهميت و ضرورت مسأله

اهداف پژوهش

فرضيه‌هاي پژوهش

متغير‌هاي پژوهش

تعاريف نظري و عملياتي

فصل دوم: گستره نظري مسأله مورد بررسي و پژوهش‌هاي مربوط به آن

كمال‌گرايي

نظريه‌هاي كمال‌گرايي

كمال‌گرايي از ديدگاه اسلام

انواع كمال‌گرايي

ابعاد كمال‌گرايي

ويژگي افراد كمال‌گرا

كمال‌گرايي والدين

عزت‌نفس

اهميت عزت‌نفس

علل پيدايش عزت‌نفس

جرأت‌ورزي

ويژگي‌هاي شخصيتي جرأت ورزانه

خودكارآمدي

مؤلفه‌هاي خودكارآمدي

منابع خودكارآمدي

مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه آماري

نمونه آماري

روش نمونه‌گيري

ابزارهاي اندازه‌گيري

مقياس كمال‌گرايي اهواز

پايايي مقياس كمال‌گرايي اهواز

اعتبار مقياس كمال‌گرايي اهواز

شيوه نمره‌گذاري مقياس كمال‌گرايي اهواز

آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

پايايي آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

شيوه نمره‌گذاري آزمون عزت‌نفس كوپر اسميت

پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

پايايي پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

شيوه نمره‌گذاري پرسشنامه جرأت‌ورزي گمبريل وريچي

مقياس خودكارآمدي عمومي

پايايي مقياس خودكارآمدي عمومي

اعتبار مقياس خودكارآمدي عمومي

شيوه نمره‌گذاري مقياس خودكارآمدي عمومي

روند اجراء و جمع‌آوري اطلاعات

روش‌هاي آماري در تحليل داده‌ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري

داده‌هاي توصيفي پژوهش

ارزيابي فرضيه‌هاي پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

خلاصه و نتيجه‌گيري

بحث و جمع‌بندي

محدوديت‌هاي تحقيق

پيشنهادها

فهرست منابع فارسي

فهرست منابع انگليسي

پيوست‌ها

قيمت محصول : 50000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۱۸:۴۴
مباني نظري شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، حقوق اجتماعي، جامعه اطلاعاتي، حقوق ارتباطي، حقوق شهروندي

مباني نظري شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، حقوق اجتماعي، جامعه اطلاعاتي، حقوق ارتباطي، حقوق شهروندي

دانلود مباني نظري شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، حقوق اجتماعي، جامعه اطلاعاتي، حقوق ارتباطي، حقوق شهروندي

مباني نظري شبكه هاي اجتماعي رسانه هاي اجتماعي فضاي مجازي حقوق اجتماعي جامعه اطلاعاتي حقوق ارتباطي حقوق شهروندي مباني نظري شبكه هاي اجتماعي رسانه هاي اجتماعي فضاي مجازي مباني نظري حقوق اجتماعي جامعه اطلاعاتي حقوق ارتباطي حقوق شهروندي مباني نظري شبكه هاي اجتماعي رسانه هاي اجتماعي فضاي مجازي حقوق اجتماعي جامعه اطلاعاتي
دسته بندي علوم انساني
فرمت فايل docx
حجم فايل 125 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 62

مباني نظري شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، حقوق اجتماعي، جامعه اطلاعاتي، حقوق ارتباطي، حقوق شهروندي

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل: WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري


خلاصه اي از كار:

شبكه هاي اجتماعي

در دنياي امروز اينترنت به عنوان يكي از ابزارهاي ارتباطي، اطلاعاتي و سرگرمي جايگاه ويژه اي دارد (جوتي و همكاران[1]، 2011، ص 234). وسايل ارتباطي با پيشرفت تكنولوژي تغيير مي كنند. امروزه، تعداد شبكه هاي اجتماعي، كه در آن ارتباطات برقرار مي شوند، به سرعت در حال افزايش هستند. به عنوان بخشي از زندگي روزمره، بيشتر نوجوانان و بزرگسالان از رسانه هاي اجتماعي از جمله فيس بوك، ماي اسپيس، يو تيوب، وبلاگ...............

- نظريه ها :

- جامعه اطلاعاتي كاستلز

به اعتقاد استاد كاستلز جامعه اطلاعاتي محصول همگرايي سه فرايند تاريخي مستقل است. اين سه فرايند عبارتند از، انقلاب اطلاعات كه ظهور جامعه اطلاعاتي را امكان‌پذير ساخت؛ تجديد ساختار سرمايه‌داري و..............

- جامعه تكثر گرايي پارسونز

تالكتوت پارسونز (1902 -1979) جامعه شناس آمريكايي يكي از بزرگترين نظريه پردازان قرن بيستم است. تفحص ژرف در آثار جامعه شناسان مهم اروپايي (وبر، دوركيم، پارتو) و تامل در مسائل و بحران هاي عظيم....................

- نظريه مسئوليت اجتماعي

پيدايش نظريۀ مسئوليت اجتماعي مديون يك اقدام آمريكايي است يعني تشكيل كميسيون آزادي مطبوعات ( هاچينز 1974 ) ، محرك اوليۀ اين اقدام آگاهي روز افزون در اين باره بود كه بازار آزاد قادر به انجام وعده

...............

- ايران و شبكه هاي اجتماعي

ايراني هاي در تشكيل اجتماعات مجازي در فضاي سايبر يد طولايي دارند . براي اولين بار نام ايراني ها در رتبه بندي فناوري هاي اينترنتي با نام وبلاگ  عجين شد . ايراني ها توانستند در سال هاي 1383 و 1384 رتبه ي چهارم وبلاگ هاي جهان را به دست آورند . البته به دلايل متعدد اين رتبه در سال 2009 به جايگاه دهم تنزل.............

- كاربرد اطلاع رساني شبكه هاي اجتماعي

در جريان تحولات منتج به انتخابات دوره ي دهم رياست جمهوري در ايران در خرداد ماه 1388 و بعد از آن شبكه هاي اجتماعي نقش مهمي ايفا كردند . بخش عمده اي از 23...............

- فضاي مجازي

فضاي مجازي مجالي براي شكل گيري اجتماعات جديدي از كاربران فراهم مي كند . از زمان فرديناند تونيس و تلاش او براي تعريف دو گونه تجمع انساني يعني «اجتماع » در مقابل « جامعه » ( گزلشافت و گمنشافت ) همه متفكران علوم اجتماعي و فرهنگي « رودررو بودن » ، « محدوديت تعداد » ، « اتكا بر روابط عاطفي و نه روابط عقلاني » را از ويژگي هاي بنياني « اجتماع » عنوان كرده اند ( مركز تحقيقات همشهري ، 1388 ) .

................

- حق ارتباط: تاريخچه و مفهوم

براي توجه به پيشينه تاريخي انديشه«حقوقي ارتباطي» بايد به مسائل مطرح در عرصه روابط بين الملل و شروع بحث هاي مربوط به نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات، در حدود چهار دهه پيش بازگشت كه آن روزگار نيز با طرح بحث هاي مربوط به«حق ارتباط»، مصادف بوده است.

..............

- حق ارتباط و آزادي بيان

آزادي بيان، اصلي ترين حق در بحث حق ارتباط و حقوق ارتباطي، با وجود جايگاه قانوني و رسميت يافته كنوني كه تقريباً همه كشورهاي جهاني با طي مسيري طولاني، قانون مصوبي در تأييد آن دارند، با موانعي براي تحقق كامل مواجه بوده است چنان كه نميت وان مدعي شد اين حق پس از گذشت حدود سه قرن از طرح آن، محقق شده و از وضعيت عيني مطلوبي برخوردار است. بنابراين، يكي از دلايل اصلي طرح مباحث حق ارتباط و حقوق ارتباطي، كمك به عينيت يافتن و تحقق كامل حق آزادي بيان است.

..............

- جامعه اطلاعاتي

جامعه اطلاعاتي، حاصل شكل بندي جديد اجتماعي متأثر از ظهور و گسترش فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات و ارتقاي جايگاه و مركزيت اطلاعات در جامعه بشري است. جامعه اطلاعاتي كه با مفاهيمي مانند جامعه معرفتي، جامعه دانش مدار، جامعه فرا صنعتي، جامعه پسامدرن، جامعه نظارتي و جامعه شبكه اي، معادل..............

حقوق ارتباطي

حقوق ارتباطي به طور سريع و مستقيم به مجموعه اي از حقوق بشر مرتبط مي شوند كه بسياري از مردم از آنها محروم نگه داشته شده اند و معناي كامل آنها تنها زماني مي تواند محقق شود كه همگي آنها، به عنوان يك گروه داراي ارتباطات متقابل ديده شوند. به اين سبب، حقوق ارتباطي در ذات خود برابري خواه هستند و اين موضوع، خود يكي از اركان اصلي حقوق بشر است. حقوق ارتباطي نابرابري هاي جامعه را در دسترسي به اطلاعات و رسانه ها نفي مي كنند. به همين دليل است كه حق هاي اساسي ذيل حقوق ارتباطي را«حقوق بشر ارتباطي» نام مي نهند.

...............

حقوق ارتباطات، حق ارتباط و حقوق ارتباطي

به لحاظ ترتيب زماني، حقوق ارتباطات، پيش از دو مفهوم ديگر يعني«حق ارتباط» و«حقوق ارتباطي» در دو قرن اخير مطرح بوده است، سپس«حق ارتباط» در پايان دهه 1960 ميلادي مطرح شد و پس از آن، كمتر از دو دهه است كه از مفهوم«حقوق ارتباطي» سخن گفته مي شود.

................

علل طرح حقوق ارتباطي

صاحب نظران حوزه حقوق ارتباطي، علل طرح حقوق ارتباطي در زمان كنوني را مصلحت ها، ضرورت ها و وجود مشكلاتي مي دانند كه تدوين مجموعه اي از حقوق ارتباطي و محقق شدن آنها مي تواند به رفع اين مسائل كمك كند:

............

حق هاي ذيل حقوق ارتباطي

صاحب نظران و مروجان انديشه حقوق ارتباطي اتفاق نظر دارند كه حق هاي ذيل حقوق ارتباطي از اين قرارند:

1. حق مشاركت فرد در فرهنگ خود و به كارگيري زبان مادري براي قوم ها، مذهب ها و اقليت هاي زباني؛

2. حق بهره مندي از مزاياي پيشرفت علمي و كاربرد آنها؛

...............

حقوق اجتماعي و مصاديق آن

گذار از قرن 19 به قرن 20 ميلادي، تحولي عمده را در دنياي حقوق نشان مي دهد كه مي توان از آن تحت عنوان اجتماعي شدن حقوق يا حركت از حقوق فردي به حقوق اجتماعي ياد كرد. تحولي كه آثار آن هنوز باقي است. اين حركت و تحول نشان از تلاشي نظري براي نزديك كردن دو مفهوم متافيزيك و واقعيت در نظام حقوقي دارد (چارمونت، 1903، 380). برخي هم مسير گذار از متافيزيك به واقعيت را در عبور از فردگرايي افراطي مبتني بر حقوق طبيعي مدرن به فردگرايي اجتماعي يافته اند (نيورت، 1994، 776).

ويژگي هاي حقوق اجتماعي:

حقوق اجتماعي داراي ويژگي هايي به شرح زير مي باشد:

- اين حقوق به افراد به طور كلي مربوط نمي شود، بلكه فرد را به عنوان عضوي از يك گروه اجتماعي مشخص مورد توجه قرار مي دهد. مانند كارگران، كشاورزان و افرادي كه از نظر اقتصادي ضعيف هستند.

............

- حقوق اجتماعي در ايران

محتواي آنچه در بيشتر قوانين ايران حقوق اجتماعي گفته مي شود، در بيشتر موارد حاوي حق هايي غير از آن است كه امروز در زبان جهاني حقوق از اين مفهوم فهميده مي شود. به بيان ديگر حقوق اجتماعي در معناي درست خود در نسل دوم حقوق قرار دارند، اما در ايران حاوي نسل اول حقوق (حق آزادي ها) هستند. در واقع...............

- حقوق شهروندي و انواع آن

از تعاريف مربوط به حقوق شهروندي، انواع آن قابل استنباط است. «شهروندي مجموعه اي از حقوق و وظايف است كه دست يابي هر فرد به منابع اجتماعي و اقتصادي را تعيين مي كند

...............

- آگاهي عمومي از حقوق اجتماعي

در هر حكومتي دو گروه وجود دارد، كه هر كدام دو نقش متمايز را بازي مي كنند: يك گروه نقش فرمانروا و گروه ديگر نقش فرمانبردار،آن هنگام كه به گروه فرمانروايان عنوان دولت داده شود،گروه فرمانبرداران شهرونداني هستند كه حاكمان با رأي و نظر آنها انتخاب شده و نماينده آنها مي باشند، (قاضي ، 1385 :19).شهروندي اصلي است، كه بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت مي كند، يعني از يك سو با امتيازات دولت و حقوق افراد و از سوي ديگر به مناسبات و فرايندهاي تاريخي مربوط مي شود. شهروندي اعتبار فرد را در جامعه مشخص مي كند،(رباني،1387 :247).

...............

- نقش رسانه در آگاه كردن عموم نسبت به حقوق اجتماعي   

در يك جامعة با فرهنگ و رو به رشد عناصر و مؤلفه‌هاي گوناگون در حوزه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا نقش و جايگاه مناسب و در خور خود را بدست آورده و در نهادينه سازي و بهره‌مندي از آن تمام تلاش و كوشش خود را بكار مي‌برند و در نظام فرهنگ عمومي حقوق شهروندي يكي از حوزه‌هاي وسيع جامعه مي‌باشد. عوامل مختلفي..................

- ارتباطات توسط رسانه     
كلمه‌ي ارتباطات  از لغت لاتين (Communicate) مشتق شده كه اين لغت خود در زبان لاتين به معناي عمومي كردن و يا به عبارت ديگر در معرض عموم قرار دادن است. ارتباطات برخي از مفاهيم و تفكرات؛ معاني يا به عبارت بهتر پيام‌ها را به ديگران انتقال و يا ميان عموم گسترش مي‌دهد. ارتباطات فرآيند تفهيم و تفاهم و..................

رسانه‌ها ابزار ارتباطات جمعي        
رسانه‌هاي همگاني؛ به خصوص راديو، تلويزيون و مطبوعات با رسوخ سريع در ميان جوامع، نقش همه‌گيري در جوامع به عهده دارند. در يك تقسيم‌بندي كلي رسانه‌ها عبارتند از: صدا و سيما، مطبوعات، شبكه‌ي اينترنت، خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي سنتي هر جامعه مانند منبر.      
.................

- رسانه‌ها و افكار عمومي   
به همان اندازه كه شناخت مفهوم و اهميت افكار عمومي بايد مورد توجه به دقت نظر منطقي و اصولي و مستمر قرار گيرد، آشنايي با عوامل تشكيل دهنده يا به عبارت ديگر عوامل موثر در شكل‌گيري و تجلي اين پديده نيز مهم، راهگشا و قابل توجه است. رسانه‌ها از مهمترين عوامل تشكيل دهنده‌ي افكار عمومي هستند و امروزه در.............

منابع :

1-   جعفري لنگرودي، م. 1372. ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش، چ6، ص 312.

2-   موسي زاده، ا. 1390. بررسي مباني حقوق اجتماعي. فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 2، صص 261-279.

افشاني، ع و ذاكري، ر. 1391. مطالعه تطبيقي ميزان احساس..................

...............

................

 

 

 

 


[1]- Jothi et al.

دانلود مباني نظري شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي اجتماعي، فضاي مجازي، حقوق اجتماعي، جامعه اطلاعاتي، حقوق ارتباطي، حقوق شهروندي

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۵۱:۱۷

مباني نظري و پيشينه پژوهش تمايلات جنسي، عملكرد جنسي و اختلالات جنسي

مباني نظري و پيشينه پژوهش تمايلات جنسي، عملكرد جنسي و اختلالات جنسي در 25 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc


مشخصات فايل

تعداد صفحات 25
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي پيشينه متغير هاي روانشناسي


توضيحات كامل

مباني نظري و پيشينه پژوهش تمايلات جنسي، عملكرد جنسي و اختلالات جنسي در 25 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

 

ويژگي هاي فايل

- 25 صفحه فارسي شامل مباني نظري، پيشينه تحقيق و منابع (داخلي و خارجي)

- در قالب فايل ورد قابل ويرايش با استاندارد آكادميك

- منبع نويسي شده به شيوه APA

- منابع بخش مباني از 1393 به قبل و بخش پيشينه از 2015 به قبل

- شامل 23 صفحه متن و 2 صفحه منابع استفاده شده و مفيد

 

فهرست مطالب

تمايلات جنسي انسان 
عوامل رواني جنسي
پاسخ هاي فيزيولژيك
سلامت جنسي
اختلالات جنسي زنان
اختلالات جنسي در DSM-V
اختلالات عملكردي جنسي زنان در DSM-V
اختلال تمايل جنسي زنان 
خصايص همراه با تشخيص اختلال تمايل جنسي زنان
پيامدهاي عملكردي همراه با اختلال ميل و برانگيختگي جنسي زنان
خصايص همراه با اختلال درد جنسي
مشكلات عملكردي ناشي از اختلال درد جنسي
دلايل اختلال عملكرد جنسي براساس تحقيقات انجام شده
نظريه هاي عملكرد جنسي
نظريه عملكرد جنسي روزن
نظريه ارگاني- فيزيكي
پيشينه
منابع

 

بخشي از متن

تعاريف و مباني

تمايلات جنسي همواره كانون كنجكاوي، علاقه و تحليل بشر بوده است. ترسيم رفتار جنسي از دوران نقاشي هاي غارنشينان ماقبل تاريخ تا تصاوير و نقاشي هاي تشريحي داوينچي در مورد مقاربت و تا سايت هاي هرزه نگاري موجود در اينترنت وجود داشته است. عوامل مختلفي در تعيين رفتارها و تمايلات جنسي نقش دارند نظير عوامل تشريحي- فيزيولوژي- روانشناسي- فرهنگي كه فرد در آن زندگي مي كند . اين تمايلات دربرگيرنده ادراك مردانگي و زنانگي و افكار و تخيلات خصوصي و رفتار است. براي فرد بهنجار معمولي جذابيت فردي ديگر و عشق و اشتياق حاصل از آن عميقا با احساسات شادي صميمانه ارتباط دارد. رفتار جنسي بهنجار رفتاري است كه موجبات لذت فرد و شريك جنسي اش را فراهم مي آورد و شامل تحريك اعضاي جنسي همراه با مقاربت است. 

پيشينه تحقيقات

در مطالعه اي رمضاني تهراني و همكاران (1391)، به بررسي شيوع اختلالات جنسي درميان زنان چهار استان قزوين، گلستان، كرمانشاه، و هرمزگان پرداختند. اي پژوهشگران تعداد 784 زن متاهل را به روش طبقه بندي سهميه اي انتخاب و با پرسشنامه بومي شده اختلالات جنسي مورد پرسش قرار دادند. يافته هاي اين پژوهش نشان داد 3/27 درصد زنان درجات مختلفي ز اختلالات جنسي، از جمله 8/0 درصد اختلال شديد، 2/20 اختلال متوسط و 3/6 درصد اختلال خفيف داشتند.6/35 درصد اختلال در تمايلات جنسي، 9/39 درصد در تحريك جنسي، 9/18 درصد در مرطوب شدن، 3/27 درصد در ارگاسم، 2/15 درصد در رضايت از فعاليت جنسي و 1/56 درصد در درد حين نزديكي داشتند.


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۵۸:۲۹

گزارش كاراموزي تاسيسات موتورخانه و پمپ هاي ابرساني

گزارش كاراموزي تاسيسات موتورخانه و پمپ هاي ابرساني

فرمت فايل : doc

حجم : 641

صفحات : 119

گروه : گزارش كار آموزي و كارورزي

توضيحات محصول :

گزارش كاراموزي تاسيسات موتورخانه و پمپ هاي ابرساني در 119 صفحه ورد قابل ويرايش

تاسيسات چيست ؟

تاسيسات، در سيستم حرارت مركزي كه با عنوان شوفاژ مطرح مي شود .در محلي به نام موتورخانه دستگاههايي از قبيل ديگ - مشعل- پمپ-و... نصب شده و حرارت  به سيال واسطه كه ميتواند اب باشد منتقل گرديده سپس  پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله كشي به داخل اتاقها هدايت نموده و وارد رادياتورهاي مستقر  در اتاق مي كند.اين رادياتورها گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتيجه دماي اب كاهش مي يابد .و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به داخل ديگ هدايت مي شود و بار ديگر اين سيكل و چرخه تكرار مي شود .

اصولا در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم استفاده مي شود .دماي خروجي اب از ديگ 180 درجه فارنهايت و دماي ورودي اب به داخل ديگ كه گرماي لازم را به اتاق منتقل كرده است . برابر 160 درجه فارنهايت در نظر گرفته مي شود .به عبارت ديگر اختلاف دماي ابگرم خروجي از ديگ و آب برگست داده شده از ساختمان برابر 20 درجه فارنهايت است .

نحوه گرم شدن اتاق توسط رادياتور به صورت جابجايي آزاد يا طبيعي ميباشد .هواي بالاي رادياتور معمولا به دليل گرم شدن سبك شده و به طرف بالا حركت ميكند .و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن مي شود .به همين ترتيب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم مي شود .

رادياتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور يا وسيله برقي است .پس نميتوان توسط راياتور شوفاژ دماي اتاق را كنترل كرد .ميزان رطوبت نسبي اتاق نيز قابل كنترل نمي باشد .اصولا وقتي هواي اتاق گرم مي شود .ميزان درصد رطوبت نسبي كاهش مي يابد .به عبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق را كاهش مي دهد .و بايستي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت مورد نياز انسان را تامين نمود .

به طور كلي در زمستان فضاهايي كه كنترل دما و در صد رطوبت نسبي در آنها اهميت زيادي ندارد مي توان از رادياتور شوفاژ استفاده نمود .( هرچند دماي اتاق در سيستم رادياتوري به راحتي و به كمك كنترل كننده هاي الكتريكي و مكانيكي قابل كنترل است ).

بهترين محل نصب رادياتور در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است .علت اين است كه توسط رادياتور شوفاژ در فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده مي شود .ولي دماي اتاق بالا نمي رود و اين دما ثابت مي ماند .چون بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود .

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۱۲:۳۸
نمونه سوالات كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3

نمونه سوالات آزمون فني و حرفه اي كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3

دانلود نمونه سوالات كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3

نمونه سوالات آزمون فني و حرفه اي سوالات آزمون فني و حرفه اي كارگر عمومي نقاش ساختمان سوالات كارگر عمومي نقاش ساختمان
دسته بندي نمونه سوالات امتحاني
فرمت فايل pdf
حجم فايل 130 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 5

كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3

كد استاندارد : 1/1/3/25/31-9

تعداد سوالات : 30

همراه با پاسخنامه (كليد سوالات)

 

1- جنس ليسه هاي مورد استفاده در نقاشي ساختمان چيست؟

الف)آلومينيوم ب) فولاد فنر ج)فلز قابل خش د) آهن

 

2- زير بناي يك ساختمان 125 متر است متراژ كار نقاشي اين ساختمان چقدر است؟

الف) 375 ب) 250 ج) 225 د) 325

 

3- نام ديگر پلي استر براق چيست؟

الف) پوست پوليش ب)ايستاده ج)وارنيش د) دو مواده

دانلود نمونه سوالات كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۳۰:۵۰

تحقيق روش هاي تصفيه آب خانگي و كاربرد ازن

تحقيق روش هاي تصفيه آب خانگي و كاربرد ازن

فرمت فايل : doc

حجم : 54

صفحات : 35

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

روش هاي تصفيه آب خانگي و كاربرد ازن

فهرست:
بخش اول:
بررسي روش هاي تصفيه آب خانگي و كاربرد آنها
آب لـوله كشي
آب معـدني
زئوليت براي حذف فلزات سنگين
تكنيك نوظهور تصفيه آب آشاميدني سالم و جلوگيري از گرفتگي و زنگ زدگي لوله ها  و دستگاه هاي حرارتي آب
ـ  بدون استفاده از مواد شيميائي و فيلتر ـ
ـ آب هاي بسته بندي شده همواره سالم نيستند
ـ مشكلات آب لوله كشي
ـ  دستگاه هاي رايج تصفيه آب و آهك زدائي
ـ  تكنيك نوظهور تصفيه آب
ـ  هزينه تصفيه
بخش دوم
كاربرد ازن در تصفيه آب آشاميدني
خواص فيزيكي وشيميائي ازن
خصوصيات بيوشيميائي ازن
1- قدرت گند زدائي بالا
2- ازن به عنوان يك اكسيد كننده قوي
كنترل كدورت
محصولات جانبي حاصل از گند زدائي با ازن
تجربيات تعدادي از كشورها در استفاده از ازن
1- كشورآمريكا
2- كشوركانادا
3- كشور فرانسه
4-كشور سوئيس
5-كشور استراليا
هزينه ها
مزايا و معايب استفاده  از پيش ازن زني در مقايسه با كلر
1- مزايا
2- معايب
نتيجه گيري
منابع
--------------------
بخش اول:

بررسي روش هاي تصفيه آب خانگي و كاربرد آنها

دستگاه هاي تصفيه آب خانگي براي حذف يا كاهـش مواد زائد آب آشاميدني بكار ميروند. اين مواد عمدتا عبارتند از :
الف) سختي آب
ب) كلر و تركيبات بيماريزاي كلر
ج) فلزات سنگين
د) آلودگي هاي ميكربي
در زير به بررسي اين پارامترها و روشهاي تصفيه آن ها مي پردازيم :
...

بخش دوم:

كاربرد ازن در تصفيه آب آشاميدني

ازن از جمله تركيباتي است كه با توجه به خواص ويژه خود ، نزديك به يك قرن است كه بعنوان گند زدا در آب آشاميدني توسط كشورهاي اروپايي مورد استفاده قرار گرفته است . اولين كار برد ازن در سال 1893 در كشور هلند وبراي تصفيه خانه اي كه از آب رودخانه راين تغذيه مي نمود صورت پذيرفت . امروزه بيش از يك هزار تصفيه خانه آب از ازن بعنوان بخشي از تصفيه شيميائي استفاده مي كنند كه اغلب آنها در كشورهاي غربي بويژه فرانسه ، سوئيس وكانادا قرا دارند . بزرگترين تاسيسات گند زدائي با ازن در مناطق پاريس ومونترال بكار گرفته شده است .
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۰۰:۵۰

پايان نامه بررسي بروز و ريسك فاكتورهاي دررفتگي قدامي و خلفي شانه

پايان نامه بررسي بروز و ريسك فاكتورهاي دررفتگي قدامي و خلفي شانه

فرمت فايل : doc

حجم : 756

صفحات : 86

گروه : علوم پزشكي

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي بروز و ريسك فاكتورهاي دررفتگي قدامي و خلفي شانه

چكيده

مقدمه: شانه متحرك‏ترين مفصل بدن است و همين خصوصيت موجب مي‏شود احتمال دررفتگي اين مفصل بيشتر از مفاصل ديگر شود. تظاهرات آن شامل درد شديد و عدم توانايي بيمار در انجام برخي از حركات شانه است. بنابراين و با توجه به اينكه الگوي شيوع انواع مختلف دررفتگي در مناطق مختلف دنيا متفاوت مي‏باشد و آگاهي از شيوع انواع دررفتگي‏ها و ريسك فاكتورهاي آنها در مصدومان در هر منطقه اهميت بسزايي در برنامه‏ريزي آموزشي، تشخيصي و درماني بيماران مربوطه دارد، لذا در مطالعه‏ي حاضر به بررسي بروز و ريسك فاكتورهاي دررفتگي قدامي و خلفي شانه در بيمارستان فاطمي اردبيل در سال 1392 تا 1393 پرداختيم.

مواد و روش‏ها: در اين مطالعه كه از نوع توصيفيِ گذشته‏نگر و مقطعي بود، پرونده‏ي بيمارستاني بيماراني كه در طول يك سال (از ابتداي مهر 1392 تا ابتداي مهر 1393) به دليل دررفتگي شانه در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل بستري شده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. جامعه‏ي آماري اين مطالعه در مجموع 80 نفر بود كه پرونده‏ي آنها از نظر سن، جنس، نوع دررفتگي، و عوامل خطر (مثل سابقه قبلي دررفتگي شانه، شركت در فعاليت‏هاي ورزشي، سقوط كردن و ...) تحت بررسي قرار گرفت و اطلاعات بدست آمده در فرم‏هاي جمع‏آوري اطلاعات ثبت شد. سپس اطلاعات به دست آمده وارد رايانه شد و با استفاده از روش‏هاي آمار توصيفي شامل دسته‏بندي اطلاعات، تبديل اطلاعات دسته بندي شده به جدول فراواني، تنظيم درصد فراواني و رسم نمودار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج: در اين تحقيق در مجموع پرونده‏ي 80 بيمار با دررفتگي شانه مورد مطالعه قرار گرفت. ميانگين سني افراد مورد مطالعه 37/43 سال با انحراف معيار 75/20 سال بود (75/20±37/43) كه در بازه‏ي سني از 1 سال تا 82 سال قرار داشتند. بيشترين فراواني دررفتگي شانه مربوط به بازه­ي سني 40 تا 49 سال بود. شيوع دررفتگي شانه در مردان 2/2 برابر زنان و شيوع دررفتگي قدامي 3 برابر دررفتگي خلفي بود. عمده‏ترين علل دررفتگي شانه به ترتيب مربوط به چهار مورد زير بود كه در مجموع علت بيش از 80 درصد از دررفتگي‏هاي شانه را تشكيل مي‏دادند: ضربه ناشي از سقوط از ارتفاع (25/31 درصد)، دررفتگي قبلي شانه (75/23 درصد)، ضربه در ورزش (25/16 درصد)، و ضربه در سانحه‏ي رانندگي (5/12 درصد).

نتيجه‏ گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر كه نشان دهنده‏ي شيوع انواع دررفتگي‏هاي‏ قدامي و خلفي شانه و عوامل خطر مرتبط با آن بود، از يك سو بايد در آگاه سازي افرادِ در معرض آسيب و خطرِ بيشتر (به عنوان مثال ورزشكاران، افرادي كه هميشه با احتمال سقوط مواجه هستند مثل افرادي كه در ارتفاع كار مي‏كنند، و يا افراد با سابقه‏ي قبليِ دررفتگي شانه) اقدام كرد و آنها را از شيوع، خطرات، و عوارض دررفتگي شانه آگاه ساخت و از سويي ديگر با توجه به شيوع نسبتا بالاي اين نوع دررفتگي، در مورد آموزش روش‏هاي نوين تشخيصي و درماني به كادرهاي پزشكي و درماني مربوطه برنامه‏ريزي كرد.

فهرست مطالب

چكيده........................................................................................................................................... 1

فصل1: كليات................................................................................................................................ 3

1-1- مقدمه و اهميت موضوع..................................................................................................... 4

1-2- بيان مسئله........................................................................................................................ 4

1-3- فرضيات........................................................................................................................... 6

1-4- اهداف بررسي................................................................................................................... 6

1-4-1- هدف اصلي.................................................................................................................. 6

1-4-2- اهداف فرعي................................................................................................................ 6

1-5- جنبه نوآوري..................................................................................................................... 7

فصل 2: بررسي متون و پيشينه تحقيق............................................................................................... 8

2-1-  آناتومي شانه.................................................................................................................... 9

2-1-1- كليات.......................................................................................................................... 9

2-1-2- استخوان..................................................................................................................... 10

2-1-3- مفصل........................................................................................................................ 11

2-1-4- غضروف، كپسول، رباط............................................................................................... 12

2-1-5- سينوويال، لابروم، بورس.............................................................................................. 14

2-1-6- عضلات سطحي شانه.................................................................................................. 15

2-1-7- عضلات عمقي شانه.................................................................................................... 16

2-1-8- تاندون‏هاي شانه.......................................................................................................... 18

2-1-9- عصب، رگ................................................................................................................ 19

2-1-10- راديوگرافي شانه........................................................................................................ 20

2-2- شكستگي‏هاي شانه.......................................................................................................... 20

2-2-1- شكستگي استخوان كتف در ناحيه شانه.......................................................................... 20

2-2-2- شكستگي استخوان كلاويكول....................................................................................... 22

2-2-3- شكستگي گردن استخوان بازو...................................................................................... 22

2-3- دررفتگي‏هاي شانه........................................................................................................... 24

2-3-1- انواع و مكانيسم ايجاد دررفتگي مفصل شانه.................................................................. 25

2-3-2- علائم باليني دررفتگي قدامي مفصل شانه....................................................................... 26

2-3-3- علائم باليني دررفتگي خلفي مفصل شانه....................................................................... 26

2-3-4- جااندازي دررفتگي مفصل شانه..................................................................................... 27

2-3-5- درمان جراحي دررفتگي مفصل شانه............................................................................. 28

2-3-6- اقدامات پس از جااندازي دررفتگي مفصل شانه.............................................................. 29

2-3-7- عوارض دررفتگي مفصل شانه...................................................................................... 30

2-3-8- دررفتگي‏هاي مكرر شانه.............................................................................................. 31

2-3-9- دررفتگي مفصل آكروميوكلاويكولر و مفصل استرنوكلاويكولر.......................................... 33

2-4- بيماري‏هاي استخوان و مفصل شانه.................................................................................... 34

2-4-1- آرتروز شانه................................................................................................................ 34

2-4-2- آرتروز مفصل آكروميوكلاويكولر.................................................................................. 37

2-4-3- آرتروز مفصل استرنوكلاويكولر..................................................................................... 39

2-5- بيماري‏هاي بافت نرم شانه................................................................................................ 41

2-5-1- پارگي تاندون عضله دوسر بازو.................................................................................... 41

2-5-2- پارگي روتاتور كاف در ناحيه شانه................................................................................ 43

2-5-3- مشكلات تاندون......................................................................................................... 45

2-5-4- ديگر مشكلات............................................................................................................ 49

2-6- مروري بر مطالعات گذشته............................................................................................... 53

فصل 3: مواد و روش‏ها................................................................................................................ 56

3-1- نوع مطالعه...................................................................................................................... 57

3-2- جمعيت مورد مطالعه....................................................................................................... 57

3-3- روش گردآوري اطلاعات................................................................................................ 57

3-4- پرسش‏نامه...................................................................................................................... 57

3-5- روش اجراي كار............................................................................................................. 57

3-6- معيارهاي ورود و خروج................................................................................................. 58

3-7- متغيرهاي مطالعه.............................................................................................................. 58

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‏ها............................................................................................ 59

3-9- ملاحظات اخلاقي........................................................................................................... 59

فصل 4: نتايج و يافته‏ها................................................................................................................. 60

4-1- ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ سن.................................................................. 61

4-2- توزيع فراواني افراد مورد مطالعه برحسب جنسيت............................................................. 63

4-3- فراواني انواع دررفتگي‏هاي شانه....................................................................................... 64

4-4- فراواني ريسك فاكتورهاي دررفتگي شانه.......................................................................... 67

فصل 5: بحث و نتيجه گيري......................................................................................................... 70

فهرست منابع و مراجع................................................................................................................. 74

 

 

 

 

 قيمت محصول : 55000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۴۲:۵۸

ترجمه مقاله مكان يابي استراتژيك خازن در سيستم هاي توزيع براي مينيمم سازي افزايش هارمونيك هاي ناشي از تشديد

ترجمه مقاله مكان يابي استراتژيك خازن در سيستم هاي توزيع براي مينيمم سازي افزايش هارمونيك هاي ناشي از تشديد

فرمت فايل : doc

حجم : 1983

صفحات : 19

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

ترجمه مقاله مكان يابي استراتژيك خازن در سيستم هاي توزيع براي مينيمم سازي افزايش هارمونيك هاي ناشي از تشديد

( + به همراه متن اصلي انگليسي مقاله )

IET Gener. Transm. Distrib., 2012, Vol. 6, Iss. 7, pp. 646–656

Strategic capacitor placement in distribution systems by minimisation of harmonics amplification because of resonance

Abstract: The capacitor placement problem (CPP) has been widely studied throughout the years. However, traditional methodologies either do not consider non-linear loads in the formulations or are highly dependent on the spectrum of the harmonic currents. Therefore the traditional methodologies have become unsuitable for distribution system planning studies. The proposed approach formulates the CPP as a multi-objective optimisation model while including economic and technical aspects in the minimisation process. An additional objective function introduces a quadratic minimisation of the voltage harmonic distortions produced by the harmonic currents drawn by non-linear loads according to the IEEE Std. 519–1992 limits. A new constraint based on a resonance index (RI) is also introduced as a form to extend the capacitors’ lifetime. Furthermore, an aging model of capacitor dielectric insulation under a non-sinusoidal waveform scenario is used to estimate the expected real lifetime of capacitors. The proposed methodology was exhaustively tested on a 69-bus system and the results show that the methodology is adequate for planning capacitors and eliminates the need to focus in great detail on harmonic system data.

 

 

مكان­يابي استراتژيك خازن در سيستم­هاي توزيع براي مينيمم­سازي افزايش هارمونيك­هاي ناشي از تشديد

 

چكيده

مساله مكان­يابي خازن (CPP) بطور گسترده­اي در طول سال­ها مطالعه شده است. با اين حال، روش­هاي قديمي يا بارهاي غيرخطي را در فرمول­بندي­ها در نظر نمي­گيرند و يا بطور گسترده­اي به طيف جريان­هاي هارمونيكي وابسته هستند. بنابراين، روش­هاي قديمي براي مطالعات برنامه­ريزي سيستم­هاي توزيع نامناسب هستند. روش پيشنهادي، CPP را به صورت مدل بهينه­سازي چندهدفه فرمول­بندي مي­كند و جنبه­هاي اقتصادي و فني را در فرآيند مينيمم­سازي مد نظر قرار مي­دهد. يك تابع هدف ديگر،مينيمم­سازي درجه دوم اعوجاج هارمونيكي ولتاژرا كه توسطجريان­هاي هارمونيكي كشيده شدهاز طريقبارهايغيرخطيتوليد مي­شود مطابق بر محدوديت­هاي IEEE Std. 519–1992معرفي مي­كند.محدوديت جديديبراساسشاخصرزونانس (RI) نيز به عنوان شكلي براي افزايشطول عمرخازنمعرفي مي­شود. علاوه بر اين،مدل فرسودگي (پيري)عايقدي­الكتريكخازن تحتيك سناريويشكل­موجغيرسينوسيبه منظور برآوردطول عمرواقعيمورد انتظار خازن­ها استفاده مي­شود. روشپيشنهاديبصورت جامعبر روي يك سيستم 69 باسهمورد آزمايش قرار گرفتونتايج نشان دادكه اين روشبرايبرنامه­ريزي خازن­هامناسباستو نيازبه تمركزبر روي جزئيات بزرگدرداده­هاي سيستمهارمونيك را رفع مي­كند.

قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۵۵:۲۸

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي

فرمت فايل : doc

حجم : 294

صفحات : 87

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه كارشناسي 

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل درسال 1391

 

مقدمه

تصوري كه بيش از اين، ازسازمان در ذهن ها تداعي مي­شد، آن بود كه سازمان وسيله‌اي است براي انكه بتوان با استفاده از آن، فعاليت گروهي از افراد را در جهت حصول هدف يا اهدافي هماهنگ نمود. ولي آن چه امروزه باور داريم آن است كه سازمان چيزي بيش از سطح افقي و عمودي دواير سلسله مراتب و اختيارات نيست. يك سازمان مانند يك فرد داراي يك شخصيت است. شخصيتي كه داراي ويژگي‌هاي انعطاف پذيري خلاقيت محافظه كاري و ... مي‌باشد. سازمان خود داراي حيات و زندگي است كه اين زندگي سيستمي متفاوت از زندگي اجزاي اين سيستم يعني، اعضاي آن است. سازمان هايي مثل  IBM[1] نمونه‌هايي از اين سازمان ها هستند كه طول عمر آنها از دوره زندگي اعضاي خود به مراتب بيشتر بوده است. در اين سازمان ها كاركنان و اعضا نسبت به يك الگوي رفتاري خاص توافق پيدا مي‌كنند و اين همان فرهنگ سازماني است (مشبكي، 1377).

جمعيت شناسان، جامعه شناسان و اخيرآً روانشناسان و حتي اقتصاددانان توجه خاصي به اين مبحث نو و مهم در مديريت مبذول داشته و در شناسايي نقش و اهميت آن نظريه‌ها و تحقيقات زيادي را انجام دادند، و در حل مسايل و مشكلات مديريت به كار گرفته اند. با بررسي كه توسط گروهي از انديشمندان علم مديريت به عمل آمده فرهنگ سازماني به عنوان يكي از موثرترين عوامل پيشرفت و توسعه كشورها شناخته شده است. به طوري كه بسياري از پژوهشگران معتقدند كه موفقيت كشور ژاپن در صنعت و مديريت يكي از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازماني است. فرهنگ سازماني به عنوان مجموعه اي از باورها و ارزشهاي مشترك بر رفتار و انديشه اعضاي سازمان اثر مي گذارد و مي تواند نقطه شروعي براي حركت و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد. نظر به اين كه فرهنگ سازماني از اساسي ترين زمينه هاي تغيير و تحول در سازمان است برنامه هاي جديد تحول بيشتر به تحول بنيادي سازمان نگاه مي­كند از اين رو هدف اين برنامه ها تغيير و تحول فرهنگ سازماني به عنوان زير بناي بستر تحول است (بنيانيان، 1386).

 


 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

كليات پژوهش

مقدمه.. 1

:بيان مساله.. 2

اهميت وضرورت موضوع پژوهش.. 4

اهداف پژوهش.. 5

اهداف كلي:.. 5

اهداف جزيي:.. 5

سوالات پژوهش:.. 6

فرضيه پژوهش.. 7

تعاريف نظري

فصل دوم

ادبيات و پيشينه پژوهش.. 10

انواع فرهنگ.. 11

كاركردهاي فرهنگ.. 11

ويژگي هاي فرهنگ.. 12

تعريف فرهنگ سازماني.. 13

ويژگي هاي فرهنگ سازماني.. 15

ماهيت فرهنگ سازماني.. 17

ريشه هاي فرهنگ سازماني.. 18

انواع فرهنگ سازماني.. 19

تقسيم بندي ديويس.. 20

فرهنگ غالب وغير غالب.. 21

فرهنگ هاي ضعيف و قوي.. 22

تقسيم بندي هاروي و براوان.. 23

ويژگي هاي فرهنگ قوي و ضعيف.. 24

تعريف رضايت شغلي.. 27

عوامل موثر بر رضايت شغلي.. 29

عوامل محيطي:.. 30

نظريه هاي رضايت شغلي.. 31

1- نظريه اختلاف:.. 31

3-نظريه محروميت.. 32

3-  نظريه روابط عمومي.. 32

پيامهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي.. 32

شيوه ابراز نارضايتي.. 36

نقش رضايت شغلي در عملكرد.. 38

نظام جبران خدمات.. 38

انداز گيري ميزان رضايت شغلي.. 39

فرهنگ سازماني و رضايت شغلي.. 41

تحقيقات انجام يافته در داخل كشور.. 44

تحقيقات انجام يافته در خارج از كشور.. 47

فصل سوم

ابزارهاي اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات.. 54

روش اجراي پژوهش.. 55

تجزيه وتحليل امار توصيفي واستنباطي.. 55

تجزيه و تحليل داده ها.. 55

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داه ها

بخش اول آمار توصيفي.. 57

بخش دوم : آمار استنباطي.. 61

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري.. 67

محدوديت هاي پژوهش.. 68

پيشنهادات.. 69

منابع.. 70

 

 

قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ]
تاریخ امروز
تازه ترين مطالب
پیوندهای سایت
  لينكي ثبت نشده است
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان

ابزارک ها وبلاگ