خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون

944247_1397-02-31-13-02-58-82.jpg

تحقيقات و پژوهش
گروه تحقیقات
موضوعات
    موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
    نام کاربری :
    پسورد :

عضویت در سایت
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۹ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۵۱:۵۹

بررسي تاثير ريسك عدم پرداخت بر ضريب واكنش سود

بررسي تاثير ريسك عدم پرداخت بر ضريب واكنش سود

فرمت فايل : docx

حجم : 649

صفحات : 140

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

بررسي تاثير ريسك عدم پرداخت بر ضريب واكنش سود

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقيق 

1-1 مقدمه 4

2-1 بيان مسئله 6

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 8

4-1 اهداف تحقيق. 9

5-1 چارچوب نظري تحقيق. 9

6-1 فرضيه هاي تحقيق. 12

7-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 15

2-2 مباني نظري تحقيق- بخش اول: 16

1-2-2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه: 16

2-2-2 آگاه شدن از واكنش بازار. 18

3-2-2-پژوهش بال و براون. 19

4-2-2 نتيجه تحقيق بال و براون. 20

5-2-2 ضريب واكنش سود 22

3-2 بخش دوم- مفاهيم سود و سود غيرمنتظره: 25

1-3-2 مفاهيم سود در حسابداري: 25

2-3-2 روش هاي پيش بيني سود: 27

3-3-2 مدل باكس- جنكينز: 28

4-3-2 مراحل عملي روش باكس- جنكينز: 28

5-3-2 مدل گام زدن تصادفي: 29

4-2 بخش سوم بازده و بازده غير منتظره 30

1-4-2 بازده 30

2-4-2 روش هاي محاسبه بازده سهامداران. 30

3-4-2 بازده مورد انتظار. 34

4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفوليو. 34

5-4-2 بازده غيرعادي سهام 36

5-4-2 تئوري بازار كارآ 40

6-4-2 تأثير كارايي: عدم قابليت پيش بيني. 40

7-4-2 نقاط ضعف نظريه بازار كارآ 41

8-4-2 پاسخ نظريه بازار كارآ 41

9-4-2 بازار چطور كارآ مي شود؟ 42

10-4-2 درجات كارايي. 42

5-2-بخش چهارم ريسك  عدم پرداخت: 43

1-5-2 ماهيت ريسك: 43

2-5-2 ريسك چيست؟ 43

3-5-2 انواع ريسك... 44

4-5-2 ريسك عدم پرداخت( نكول) 45

5-5-2 روشهاي اندازه گيري ريسك عدم پرداخت: 45

6-2بخش پنجم پيشينه تحقيق. 50

1-6-2 تحقيقات خارجي. 50

2-6-2 تحقيقات داخلي. 60

7-2 خلاصه فصل. 62

فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه 65

2-3 روش تحقيق. 65

3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري. 66

4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير هاي تحقيق: 67

5-3 متغيرهاي مدل. 68

6-3 قلمرو تحقيق. 72

7-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات.. 73

8-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات.. 73

1-8-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي. 73

9-3 اعتبار دروني و بروني پژوهش.. 78

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 81

2-4  شاخص هاي توصيفي متغيرها 81

3-4  تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق. 84

4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 84

5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود 85

1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 85

2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم 90

3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم 97

4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي چهارم 99

5-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم 101

6-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم 102

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 108

2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 109

1-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول. 109

2-2-5 نتايج فرضيه اصلي دوم 109

3-2-5 نتايج فرضيه اصلي سوم 110

4-2-5 نتايج فرضيه اصلي چهارم 111

5-2-5 نتايج فرضيه اصلي پنجم 111

6-2-5 نتايج فرضيه اصلي ششم 112

3-5 نتيجه گيري كلي تحقيق. 112

4-5 پيشنهادها 113

1-4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش.. 113

2-4-5 پيشنهادهاييبراي پژوهش هاي آتي. 113

5-5 محدوديت هاي تحقيق. 114

پيوست ها 

جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري. 116

منابع و ماخذ 

منابع فارسي: 121

منابع لاتين: 122

منابع اينترنتي: 125

چكيده انگليسي: 126

 

 

 

 

جدول (1-1) نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ضريب واكنش سود 11

جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضريب واكنش سود 25

جدول( 2-2) ضرايب شاخص Z آلتمن. 49

جدول( 3-2 )طبقه بندي شركتها توسط كريستين و راي. 56

جدول (1-4) شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع (آماري) 82

جدول (2-4) آزمون كالموگراف – اسميرنوف  K-S)) براي متغير وابسته (بازده غير عادي انباشته) تحقيق  85

جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو سود غير منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غير عادي(CAR) 86

جدول(4-4) تحليل واريانس رگرسيون  براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 87

جدول (5-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 88

جدول (6-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سه متغيرريسك عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي. 91

جدول (7-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي سه متغيرريسك عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي. 92

جدول (8-4) : ضرايب معادله رگرسيون  براي سه متغيرريسك عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي. 93

جدول( 9-4) خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي  تاثير ورود متغير ريسك عدم پرداخت بر ضرايب آماري فرضيه يك... 95

جدول (10-4) خلاصه نتايج حاصل از فرضيه شماره 2. 96

جدول (11-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 3. 98

جدول (12-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 4. 100

 

 

جدول (13-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 5. 101

جدول (14-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 5. 103

جدول (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين همه متغير هاي مدل. 104

جدول(16-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه به روش Enter 105

 

 

 

نمودار (1-2 ) همبستگي كاملاً منفي. 35

نمودار (2-2) همبستگي كاملاً مثبت.. 35

نمودار (3-2 ) همبستگي صفر و عدم همبستگي. 36

نمودار (4-2 ) انواع ريسك... 44

نمودار (1-3) مدل تحليلي تحقيق. 67

نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 89

نمودار (2-4) خط و معادله رگرسيون. 90

نمودار (3-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون. 94

 

 

چكيده:

اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسك بازده اوراق مفيد و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفيدند اگر باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند ، بعلاوه ميزان و درجه مفيد بودن مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و قيمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري شوند. يكي از اطلاعاتي كه سرمايه گذاران ، تحليلگران و اعتبار دهندگان به آن اهميت زيادي مي دهند اطلاعاتي است كه نشان دهنده توان مالي واحد تجاري و اطمينان نسبي جهت تداوم فعاليت شركت مي باشد. يكي از عواملي كه اين اطمينان نسبي را با ابهام مواجه مي سازد ريسك عدم پرداخت و احتمال ورشكستگي واحد تجاري مي باشد. در اين پژوهش مفهومي به نام ضريب واكنش سود به عنوان نسبت تاپير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير عادي شركتها به عنوان معياري براي تصميمات منطقي سرمايه گذاران و ساير استفاده كنند گان مالي مورد بررسي قرار گرفت و تاثير ريسك عدم پرداخت به عنوان معياري از توان مالي شركتها بر اين ضريب واكنش سود مورد مورد بررسي قرار گرفت. دوره زماني  تحقيق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS   و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاكي از تاثير منفي ريسك عدم پرداخت بر ضريب واكنش سود مي باشد.

 

 

مقدمه:

در دنياي سرمايه گذاري امروز تصميم گيري شايد مهمترين بخش از فرايند سرمايه گذاري باشد كه طي آن سرمايه گذاران در جهت حداكثر كردن منافع و ثروت خويش نيازمند اتخاذ بهينه ترين تصميمات مي باشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرايند تصميم گيري اطلاعات است. اطلاعات مي تواند بر فرايند تصميم گيري تاثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت مي شود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايه گذاري متاثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار ،گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران مي دانند. به همين دليل يكي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم كردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميم گيري است.

اگرچه افراد و گروه هاي مختلف ، انگيزه هاي متفاوتي براي تهيه و ارائه اطلاعات  دارند، با اين حال، چنانچه اطلاعات خبرهاي بد باشد ، توجيه لازم براي پنهان كردن و عدم افشاي آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهاي بدي كه آگاهي نسبي قبلي در مورد آن وجود دارد ، تا حد زيادي بعيد به نظر مي رسد. پنهان كردن و اختفاي اطلاعات سبب مي شود تا ارزش خاص اطلاعات افزايش يابد. با تاكيد بر ادعاي وجود بازندگان بسيار و برندگان اندك در بازار ، مي توان علت اصلي اقدامات  بازيگران عرصه بازار براي كاهش پنهان كاري و اختفاي اطلاعات را درك كرد، اقداماتي كه از طريق ايجاد تقاضا براي انتشار عمومي اطلاعات ، معني دار مي شود و ابزاري موثر براي كاهش توزيع مخاطرات سرمايه گذاران در بازار است. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار مي توان به اخبار مربوط به وضعيت مالي ، نقدينگي، ريسك و پيش بيني هاي سود اشاره كرد. از اين رو براي شناخت و توضيح علل واكنش هاي مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومي تحت عنوان ضريب واكنش سودمطرح گرديد .

طي تحقيقات مختلف رابطه بين ضريب واكنش سود و متغيرهاي مالي شركتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.در اين تحقيق نيز در پي يافتن پاسخ اين سوال هستيم كه آيا ريسك عدم پرداختكه يكي از مهمترين ريسك هايي است كه در مورد شركت ها وجود دارد تاثيري بر ضريب واكنش سود دارد يا خير؟ بنابر اين  رويكرد اصلي در اين پژوهش آزمون تجربي سودمندي محتواي اطلاعاتي سود از طريق آزمون تاثير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير غير منتظره با تاثير پذيري از ريسك عدم پرداخت مي باشد.


قيمت محصول : 39000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۹ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۵۱:۲۰

بررسي تاثير ريسك عدم پرداخت بر ضريب واكنش سود

بررسي تاثير ريسك عدم پرداخت بر ضريب واكنش سود

فرمت فايل : docx

حجم : 649

صفحات : 140

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

بررسي تاثير ريسك عدم پرداخت بر ضريب واكنش سود

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقيق 

1-1 مقدمه 4

2-1 بيان مسئله 6

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 8

4-1 اهداف تحقيق. 9

5-1 چارچوب نظري تحقيق. 9

6-1 فرضيه هاي تحقيق. 12

7-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 15

2-2 مباني نظري تحقيق- بخش اول: 16

1-2-2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه: 16

2-2-2 آگاه شدن از واكنش بازار. 18

3-2-2-پژوهش بال و براون. 19

4-2-2 نتيجه تحقيق بال و براون. 20

5-2-2 ضريب واكنش سود 22

3-2 بخش دوم- مفاهيم سود و سود غيرمنتظره: 25

1-3-2 مفاهيم سود در حسابداري: 25

2-3-2 روش هاي پيش بيني سود: 27

3-3-2 مدل باكس- جنكينز: 28

4-3-2 مراحل عملي روش باكس- جنكينز: 28

5-3-2 مدل گام زدن تصادفي: 29

4-2 بخش سوم بازده و بازده غير منتظره 30

1-4-2 بازده 30

2-4-2 روش هاي محاسبه بازده سهامداران. 30

3-4-2 بازده مورد انتظار. 34

4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفوليو. 34

5-4-2 بازده غيرعادي سهام 36

5-4-2 تئوري بازار كارآ 40

6-4-2 تأثير كارايي: عدم قابليت پيش بيني. 40

7-4-2 نقاط ضعف نظريه بازار كارآ 41

8-4-2 پاسخ نظريه بازار كارآ 41

9-4-2 بازار چطور كارآ مي شود؟ 42

10-4-2 درجات كارايي. 42

5-2-بخش چهارم ريسك  عدم پرداخت: 43

1-5-2 ماهيت ريسك: 43

2-5-2 ريسك چيست؟ 43

3-5-2 انواع ريسك... 44

4-5-2 ريسك عدم پرداخت( نكول) 45

5-5-2 روشهاي اندازه گيري ريسك عدم پرداخت: 45

6-2بخش پنجم پيشينه تحقيق. 50

1-6-2 تحقيقات خارجي. 50

2-6-2 تحقيقات داخلي. 60

7-2 خلاصه فصل. 62

فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه 65

2-3 روش تحقيق. 65

3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري. 66

4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير هاي تحقيق: 67

5-3 متغيرهاي مدل. 68

6-3 قلمرو تحقيق. 72

7-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات.. 73

8-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات.. 73

1-8-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي. 73

9-3 اعتبار دروني و بروني پژوهش.. 78

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 81

2-4  شاخص هاي توصيفي متغيرها 81

3-4  تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق. 84

4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 84

5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود 85

1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 85

2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم 90

3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم 97

4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي چهارم 99

5-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم 101

6-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم 102

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 108

2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 109

1-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول. 109

2-2-5 نتايج فرضيه اصلي دوم 109

3-2-5 نتايج فرضيه اصلي سوم 110

4-2-5 نتايج فرضيه اصلي چهارم 111

5-2-5 نتايج فرضيه اصلي پنجم 111

6-2-5 نتايج فرضيه اصلي ششم 112

3-5 نتيجه گيري كلي تحقيق. 112

4-5 پيشنهادها 113

1-4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش.. 113

2-4-5 پيشنهادهاييبراي پژوهش هاي آتي. 113

5-5 محدوديت هاي تحقيق. 114

پيوست ها 

جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري. 116

منابع و ماخذ 

منابع فارسي: 121

منابع لاتين: 122

منابع اينترنتي: 125

چكيده انگليسي: 126

 

 

 

 

جدول (1-1) نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ضريب واكنش سود 11

جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضريب واكنش سود 25

جدول( 2-2) ضرايب شاخص Z آلتمن. 49

جدول( 3-2 )طبقه بندي شركتها توسط كريستين و راي. 56

جدول (1-4) شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع (آماري) 82

جدول (2-4) آزمون كالموگراف – اسميرنوف  K-S)) براي متغير وابسته (بازده غير عادي انباشته) تحقيق  85

جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو سود غير منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غير عادي(CAR) 86

جدول(4-4) تحليل واريانس رگرسيون  براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 87

جدول (5-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 88

جدول (6-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سه متغيرريسك عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي. 91

جدول (7-4) : تحليل واريانس رگرسيون  براي سه متغيرريسك عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي. 92

جدول (8-4) : ضرايب معادله رگرسيون  براي سه متغيرريسك عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي. 93

جدول( 9-4) خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي  تاثير ورود متغير ريسك عدم پرداخت بر ضرايب آماري فرضيه يك... 95

جدول (10-4) خلاصه نتايج حاصل از فرضيه شماره 2. 96

جدول (11-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 3. 98

جدول (12-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 4. 100

 

 

جدول (13-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 5. 101

جدول (14-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 5. 103

جدول (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين همه متغير هاي مدل. 104

جدول(16-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه به روش Enter 105

 

 

 

نمودار (1-2 ) همبستگي كاملاً منفي. 35

نمودار (2-2) همبستگي كاملاً مثبت.. 35

نمودار (3-2 ) همبستگي صفر و عدم همبستگي. 36

نمودار (4-2 ) انواع ريسك... 44

نمودار (1-3) مدل تحليلي تحقيق. 67

نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره 89

نمودار (2-4) خط و معادله رگرسيون. 90

نمودار (3-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون. 94

 

 

چكيده:

اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسك بازده اوراق مفيد و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفيدند اگر باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند ، بعلاوه ميزان و درجه مفيد بودن مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و قيمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري شوند. يكي از اطلاعاتي كه سرمايه گذاران ، تحليلگران و اعتبار دهندگان به آن اهميت زيادي مي دهند اطلاعاتي است كه نشان دهنده توان مالي واحد تجاري و اطمينان نسبي جهت تداوم فعاليت شركت مي باشد. يكي از عواملي كه اين اطمينان نسبي را با ابهام مواجه مي سازد ريسك عدم پرداخت و احتمال ورشكستگي واحد تجاري مي باشد. در اين پژوهش مفهومي به نام ضريب واكنش سود به عنوان نسبت تاپير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير عادي شركتها به عنوان معياري براي تصميمات منطقي سرمايه گذاران و ساير استفاده كنند گان مالي مورد بررسي قرار گرفت و تاثير ريسك عدم پرداخت به عنوان معياري از توان مالي شركتها بر اين ضريب واكنش سود مورد مورد بررسي قرار گرفت. دوره زماني  تحقيق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS   و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاكي از تاثير منفي ريسك عدم پرداخت بر ضريب واكنش سود مي باشد.

 

 

مقدمه:

در دنياي سرمايه گذاري امروز تصميم گيري شايد مهمترين بخش از فرايند سرمايه گذاري باشد كه طي آن سرمايه گذاران در جهت حداكثر كردن منافع و ثروت خويش نيازمند اتخاذ بهينه ترين تصميمات مي باشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرايند تصميم گيري اطلاعات است. اطلاعات مي تواند بر فرايند تصميم گيري تاثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت مي شود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايه گذاري متاثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار ،گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران مي دانند. به همين دليل يكي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم كردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميم گيري است.

اگرچه افراد و گروه هاي مختلف ، انگيزه هاي متفاوتي براي تهيه و ارائه اطلاعات  دارند، با اين حال، چنانچه اطلاعات خبرهاي بد باشد ، توجيه لازم براي پنهان كردن و عدم افشاي آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهاي بدي كه آگاهي نسبي قبلي در مورد آن وجود دارد ، تا حد زيادي بعيد به نظر مي رسد. پنهان كردن و اختفاي اطلاعات سبب مي شود تا ارزش خاص اطلاعات افزايش يابد. با تاكيد بر ادعاي وجود بازندگان بسيار و برندگان اندك در بازار ، مي توان علت اصلي اقدامات  بازيگران عرصه بازار براي كاهش پنهان كاري و اختفاي اطلاعات را درك كرد، اقداماتي كه از طريق ايجاد تقاضا براي انتشار عمومي اطلاعات ، معني دار مي شود و ابزاري موثر براي كاهش توزيع مخاطرات سرمايه گذاران در بازار است. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار مي توان به اخبار مربوط به وضعيت مالي ، نقدينگي، ريسك و پيش بيني هاي سود اشاره كرد. از اين رو براي شناخت و توضيح علل واكنش هاي مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومي تحت عنوان ضريب واكنش سودمطرح گرديد .

طي تحقيقات مختلف رابطه بين ضريب واكنش سود و متغيرهاي مالي شركتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.در اين تحقيق نيز در پي يافتن پاسخ اين سوال هستيم كه آيا ريسك عدم پرداختكه يكي از مهمترين ريسك هايي است كه در مورد شركت ها وجود دارد تاثيري بر ضريب واكنش سود دارد يا خير؟ بنابر اين  رويكرد اصلي در اين پژوهش آزمون تجربي سودمندي محتواي اطلاعاتي سود از طريق آزمون تاثير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير غير منتظره با تاثير پذيري از ريسك عدم پرداخت مي باشد.


قيمت محصول : 39000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۸ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۱۰:۱۹

پاورپوينت مديريت مالي بين المللي

پاورپوينت مديريت مالي بين المللي

فرمت فايل : ppt

حجم : 706

صفحات : 46

گروه : مالي

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت با موضوع مديريت مالي بين المللي، در قالب ppt و در 46  اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

مقدمه

بودجه بندي سرمايه بين المللي

جزئيات يك پروژه بين المللي

مثال بودجه بندي سرمايه بين المللي

مسائل و نگراني ها در بودجه بندي سرمايه بين المللي

   ماليات خارجي در بودجه بندي سرمايه بين المللي

مخاطرات سياسي در بودجه بندي سرمايه بين المللي

عبارات مهم در تبادل ارز  

انواع تمارض ريسك هاي نرخ تبادل ارزي

مديريت تمارضات ريسك نرخ تبادل ارزي

بازدارنده هاي طبيعي

مديريت نقدينگي

بازدارنده هاي مالي بين المللي

قرضه بانك تجاري و صورتحساب هاي تجاري

فاينانس يورو دلار

تامين مالي با اوراق قرضه بين المللي

گزينش ارز و اوراق قرضه چند ارزي

ارز هاي ديگر و يورو

بازدارنده هاي بازار ارز

بازار تبادل سلف

ارز آتي

قرارداد با گزينه هاي ارزي مختلف

سواپ ارز

عوامل عمده در اداره رفتار نرخ مبادلات ارزي

توازن قدرت خريد

توازن نرخ بهره

مثال توازن نرخ بهره

سازمان دادن معاملات تجاري بين المللي

برات تجاري بين المللي

مشخصات برات زمان دار

بارنامه

اعتبار نامه

تجارت متقابل

فور فيتينگ

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع  " مديريت مالي بين المللي "  مي باشد كه در حجم 46  اسلايد، همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۴ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۵۶:۱۴

پايان نامه شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار خريداران ماشين آلات راهسازي در پروژه هاي عمراني شهر تهران

پايان نامه شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار خريداران ماشين آلات راهسازي در پروژه هاي عمراني شهر تهران

فرمت فايل : doc

حجم : 723

صفحات : 171

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار خريداران ماشين آلات راهسازي در پروژه هاي عمراني شهر تهران

چكيده

رفتار مصرف كننده جزء مهمترين فصول بازاريابي است كه بايد بررسي شود. تا زمانيكه يك بنگاه اقتصادي قادر نباشد نحوه شكل گيري رفتار مصرف كننده را شناسايي كند، نمي¬تواند برنامه¬هاي بازاريابي خود را مشخص نمايد. از اين رو تدوين استراتژي¬هاي بازاريابي يك شركت معطوف به شناخت رفتار مصرف كنندگان است. براين اساس در بازار پررقابت كنوني شركت¬هايي موفق خواهند بود كه فرايند چگونگي رفتار مصرف كنندگان را هرچه بهتر و دقيق-تر بشناسند و به نيازهاي مشتريان به بهترين شكل پاسخ دهند. با توجه به اينكه پژوهشگر چندين سال در بخش ماشين آلات و تجهيزات شركت هاي عمراني بزرگ كشور مشغول به فعاليت بوده است ، در طي اين سال ها همواره اين سوال براي وي مطرح بوده است كه چه عواملي در فرآيند تصميم گيري خريد نقش دارند؟و تاثير هر يك از اين عوامل چقدر است ؟علاقه و كنجكاوي براي يافتن پاسخ به اين سوالات باعث شد تا محقق، شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار خريداران ماشين آلات سنگين راهسازي در پروژه هاي شهر تهران را بعنوان موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد خود انتخاب نمايد.مسلماٌ نتايج اين تحقيق مي تواند هم به شركت هاي عرضه كننده ماشين آلات سنگين راهسازي و هم به مديران صنعت احداث ،در شناخت هر چه بيشتر مشتريان در اين بازار ياري رساند.در اين پژوهش پس از انجام تحقيقات اكتشافي مشخص شد كه 4 عامل كيفيت،قيمت،خدمات پس از فروش و برند از بيشترين اهميت در نزد مديران ماشين آلات سنگين راهسازي برخوردارند. لذا پس از مطالعه چندين مدل درباره رفتار مصرف كننده، در نهايت مدل رفتار خريدار صنعتي پرفسور كوآدا به علت تاكيد بيشتر بر اين عوامل انتخاب گرديد. 4فرضيه ي طرح شده در اين تحقيق نيز عبارتند از: 1) عامل كيفيت بيشترين تاثير را بر رفتار خريداران ماشين آلات سنگين راهسازي دارد. 2) عامل قيمت در مقايسه با عوامل خدمات پس از فروش و برند تاثير بيشتري بر رفتار خريداران ماشين آلات سنگين راهسازي دارد. 3)عامل خدمات پس از فروش تنها نسبت به عامل برند نقش موثرتري در رفتار خريداران ماشين آلات سنگين راهسازي دارد.4)عامل برند كمترين تاثير را بر رفتار خريداران ماشين آلات سنگين راهسازي دارد.جامعه تحقيق نيز شامل تمام مديران ماشين آلات سنگين در شهر تهران است كه براي شركت هاي خود ماشين آلات سنگين راهسازي خريداري كرده اند و تعداد آنها 283 نفر است. 64 نفر از اين مديران از طريق روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه اين تحقيق انتخاب شدند.ابزار گردآوري

داده ها در اين پژوهش پرسشنامه بوده است. پرسشنامه ي شماره1 ميان نمونه تحقيق به منظور جمع آوري داده ها براي تعيين تاثير متغيرهاي مستقل تحقيق بر رفتار خريداران توزيع شد.نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اين داده ها نشانگر آن بودند كه هر4عامل با احتمال 99% بررفتار خريداران موثر هستند. پرسشنامه شماره2 نيز به منظور جمع آوري داده ها براي آزمون فرضيه هاي تحقيق در بين حجم نمونه توزيع شد.نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اين داده ها كه توسط روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP) صورت گرفت بيانگر آن بود كه عوامل كيفيت،خدمات پس از فروش،قيمت و برند به ترتيب از بيشترين اهميت در نزد خريداران برخوردارند.به اين ترتيب فرضيه هاي1و 4 اين تحقيق تاييد و فرضيه هاي 2 و3 رد شدند .در پايان پژوهشگر پيشنهاد هايي را به تفكيك براي شركت هاي عرضه كننده ماشين آلات سنگين راهسازي و مديران بخش صنعت احداث كه در آينده ميخواهند تحقيقات مشابهي را انجام دهند، ارائه كرده است.

مقدمه

با توجه به گسترش روز افزون شهر تهران و افزايش سفرهاي شهري ترافيك شديد  شهر تهران باعث اتلاف زمان زياد شهروندان اين كلان شهر مي شود كه سبب تاثيرات منفي عميقي در ابعاد مختلف مي گردد. به اين سبب مسئولين شهرداري پايتخت بودجه كلاني را به پروژه هاي شهر تهران اختصاص داده اند كه صرف ساخت تونل ، پل ، بزرگراه و همچنين گسترش شبكه مترو مي شود.

قسمتي از متن

دربازاريابي صنعتي از لحاظ جغرافيايي بازارها شكل متمركز دارند، تعداد كمتري مشتري وجود دارد، كانالهاي توزيع كوتاهتر هستند، خريداران آگاهي واطلاعات خوبي دارند تكنيك­هاي خريد پيچيده و برمبناي مذاكره هستند وتصميمات خود برمبناي گامهاي قابل مشاهده اتخاذ مي­شود.

در بازاريابي صنعتي، كالاها و خدمات عموما از پيچيدگي­ فني بيشتري برخوردارند. موريس ويژگي­هاي محصول ارايه شده توسط عرضه كنندگان را به عنوان مهمترين عامل در تصميم گيري مشتريان (خريداران) مي­داند. (morris, 1988, 80) مشتريان براي خدمات پس از فروش اهميت بسيار زيادي قائل هستند، زيرا هرگونه تاخير و قصوري در ارائه اين خدمات، بر نحوه توليد و عمليات خريدار اثرات نامطلوبي به جا خواهد گذاشت. ويژگي­هاي ديگر كالا نظير كيفيت بر نحوه تصميم گيري اين گونه خريداران تاثير بسزايي دارد.

در بازاريابي صنعتي، قيمت يكي از عواملي است كه در تصميمات به آن توجه مي­شود. ارايه قيمت رقابتي در مذاكره بر سر قيمت معمولا در بازاريابي صنعتي مرسوم است. تصميمات قيمت گذاري محصولات صنعتي هسته اصلي هر برنامه تجاري است و تاثير مستقيمي روي استراتژي بازاريابي شركت خواهد داشت (سعيدنيا و بني اسدي، 46, 1385).

نگرش كلاسيك اقتصاد خرد[1] كه در اوايل قرن نوزدهم به وجود آمد بر الگوي كالاها و قيمتها در كل اقتصاد متمركز بود. اين نظريه كه ابتدا يك سري فرضيات را درباره ماهيت مصرف كننده ارائه مي­داد به تدريج به ايجاد يك نظريه مفيد براي تبيين عملكرد سيستمهاي اقتصادي كه متشكل از مردم بود تبديل شد، محور اصلي اين نظريه­ها نيز بر عمل خريد مصرف كننده كه جزئي از رفتار مصرف كننده بود قرار داشت، بدين گونه كه دانشمندان اقتصاد خرد، تمركز خود را بر تشريح اين كه مصرف كنندگان چه مي­خرند و به چه مقدار مي خرند گذاشته بودند و سلائق و ترجيحاتي كه منجر به خريد مي­شدند يعني اين موضوع كه چرا مصرف كننده چنين نيازها و ترجيحات گوناگوني را پيدا كرده و چگونه آنها را اولويت بندي مي­كند، ناديده گرفته مي شود اصول اوليه در اين نگرش به قرار زير است:

1-  نيازها و خواسته­هاي مصرف كننده نامحدود مي­باشد.

2-  با توجه به بودجه محدود، هدف كلي مصرف كننده تخصيص اين بودجه به نحوي است كه ارضاي نيازها و خواسته­هايش به حداكثر برسد.

3-  مصرف كنندگان ترجيحات خود را، مستقل از ديگران و بدون تاثير از آنها كسب مي نمايند و اين ترجيحات در طي زمان ثابت مي­مانند.

4-  مصرف كننده دانش كامل از مطلوبيت همه محصولات را دارد. يعني مي­داند كه آن محصولات چقدر وي را ارضا مي­نمايند.

5-  ميزان رضايت يا مطلوبيت حاصل از خريدهاي اضافي كالاهاي خاص با افزايش خريد آن كمتر خواهد شد (قانون بازدهي نزولي).

6-  مصرف كننده از قيمت كالاها تنها به عنوان معياري براي از دست دادن منابع در ازاي كسب كالا استفاده مي­نمايد و قيمت هيچ نقشي در تصميم گيري خريد ندارد.


[1]. Transaction Uncertainty  32

فهرست :

عنوان                                                                                                                     صفحه

چكيده

فصل اول : كليات تحقيق

1-1-   مقدمه............................................................................................................... 4

1-2-   بيان مساله......................................................................................................... 6

1-3-   اهميت و ضرورت تحقيق................................................................................... 7

1-4-   اهداف تحقيق.................................................................................................... 8

1-5-   چارچوب نظري تحقيق...................................................................................... 8

1-6-   مدل تحليلي تحقيق............................................................................................ 10

1-7-   فرضيه‌هاي تحقيق.............................................................................................. 11

1-8-   روش تحقيق..................................................................................................... 11

1-9-   تعيين حجم نمونه و روش نمونه‌گيري.................................................................. 12

1-1-   ابزار گردآوري داده‌ها......................................................................................... 13

1-2-   روش تجزيه و تحليل داده‌ها............................................................................... 14

1-3-   قلمرو موضوعي، زماني و مكاني تحقيق................................................................ 15

1-4-   شرح واژه‌هاي كليدي......................................................................................... 15

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه................................................................................................................. 18

2-2- ماهيت بازارهاي صنعتي........................................................................................ 19

2-2-1- كالاي صنعتي.................................................................................................. 19

2-2-2- بازاريابي صنعتي.............................................................................................. 20

2-2-3- بازاريابي صنعتي و بازاريابي مصرف‌كننده............................................................ 21

2-2-4- تقاضاي صنعتي............................................................................................... 22

2-2-5- آميخته بازاريابي صنعتي.................................................................................... 23

2-2-6- مفهوم خريد صنعتي......................................................................................... 25

2-2-7- انواع مشتريان صنعتي....................................................................................... 25

2-3- تجزيه و تحليل رفتار خريد................................................................................... 26

ث

2-3-1- بازاريابي و مصرف‌كنندگان............................................................................... 26

2-3-2- درك رفتار مصرف‌كننده.................................................................................... 26

2-3-3- اهميت درك رفتار خريداران ماشين آلات راهسازي............................................. 29

2-3-4-خريداران ماشين آلات راهسازي چگونه درباره خريد تصميم مي‌گيرند.................... 30

2-3-5- هزينه‌يابي طول عمر ماشين آلات راهسازي......................................................... 30

2-3-6- عدم اطمينان مديران ماشين آلات در فرآيند خريد ماشين آلات راهسازي................ 31

2-4- نظريه‌هاي رفتار مصرف‌كننده................................................................................. 31

2-4-1- نظريه‌هاي سنتي رفتار مصرف‌كنندگان................................................................ 31

2-4-1-1- نگرش اقتصاد خرد...................................................................................... 32

2-4-1-2- نگرش اقتصاد كلان..................................................................................... 33

2-4-1-3- نظريه كاتونا................................................................................................ 33

2-4-2- نظريه‌هاي معاصر رفتار مصرف‌كنندگان.............................................................. 33

2-4-2-1- نظريه نيكوزيا............................................................................................. 34

2-4-2-2- نظريه ويلسون............................................................................................ 35

2-4-2-3- مدل تأثير كشور مبداء يا خاستگاه نام تجاري در خريد صنعتي.......................... 35

2-4-2-4- الگوي رفتار خريد سازماني وبستر و ويند...................................................... 36

2-4-2-5- رفتار خريد صنعتي شث............................................................................... 36

2-4-2-6- نظريه انگل- بلك ول- مينارد....................................................................... 37

2-4-2-7- نظريه كاتلر................................................................................................ 38

2-4-2-8- مدل‌هاي ديگري از رفتار خريداران صنعتي..................................................... 39

2-4-2-9- بازاريابي رابطه‌مند........................................................................................ 42

2-4-2-9-1- موانع اجراي بازاريابي رابطه‌مند................................................................. 43

2-5- الگوي مورد استفاده در تحقيق............................................................................... 44

2-5-1- كيفيت............................................................................................................ 45

2-5-1-1- مفهوم كيفيت.............................................................................................. 45

2-5-1-2- كيفيت عملكردي و كيفيت انطباقي................................................................ 47

2-5-1-3- اهميت كيفيت در ماشين آلات راهسازي........................................................ 47

2-5-1-4- كيفيت و خدمت به مشتري.......................................................................... 50

ج

2-5-1-5- نقش بخش بازاريابي در كيفيت ماشين آلات راهسازي..................................... 51

2-5-2- خدمات پس از فروش..................................................................................... 52

2-5-2-1- خدمت چيست؟......................................................................................... 52

2-5-2-2- تفاوت اساسي بين كالا و خدمات................................................................. 53

2-5-2-3- عناصر مديريت يكپارچه خدمات.................................................................. 55

2-5-2-4- فرآيند خريد خدمات................................................................................... 55

2-5-2-5- اهميت خدمات پس از فروش...................................................................... 56

2-5-2-6- مديريت شبكه‌هاي خدماتي.......................................................................... 59

2-5-3- برند............................................................................................................... 59

2-5-3-1- تاريخچه برند............................................................................................. 60

2-5-3-2- برند چيست؟............................................................................................. 60

2-5-3-3- وجوه نام تجاري......................................................................................... 61

2-5-3-4- برند و جايگاه آن در ماشين آلات راهسازي.................................................... 62

2-5-3-5- قدرت برند................................................................................................. 63

2-5-3-6- نقش برند در رفتار خريداران ماشين آلات راهسازي........................................ 64

2-5-3-7- كشور خاستگاه برند.................................................................................... 65

2-5-3-8- انواع نام‌هاي تجاري بين‌المللي..................................................................... 65

2-5-4- قيمت............................................................................................................. 66

2-5-4-1- اهميت قيمت در آميخته بازاريابي.................................................................. 66

2-5-4-2- ادراك مشتريان راجع به قيمت ماشين آلات راهسازي...................................... 67

2-5-4-3- عوامل موثر بر قيمت‌گذاري ماشين آلات راهسازي

2-5-4-3-1- اهداف بازاريابي..................................................................................... 68

2-5-4-3-2- تجزيه و تحليل رابطه بين قيمت و تقاضا................................................... 69

2-5-4-3-3- تجزيه و تحليل هزينه.............................................................................. 70

2-5-4-3-4- كالاها و قيمت‌هاي رقبا........................................................................... 71

2-5-4-3-5- قيمت‌گذاري در بازارهاي مختلف............................................................................. 71

2-5-4-3-6- برداشت‌هاي ذهني خريداران ماشين آلات راهسازي.................................................... 72

2-5-4-3-7- ملاحظات سازماني............................................................................................................. 72

چ

2-5-4-3-8- ساير عوامل خارجي............................................................................................................... 72

2-5-4-4- شيوه‌هاي عمومي قيمت‌گذاري ماشين آلات راهسازي..................................................... 73

2-5-4-4-1- روش‌هاي قيمت‌گذاري براساس هزينه تمام شده........................................................... 73

2-5-4-4-2- قيمت‌گذاري براساس ذهنيت خريدار................................................................................ 74

2-5-4-4-3-  قيمت‌گذاري براساس فايده براي مشتري........................................................................ 74

2-5-4-4-4-  قيمت‌گذاري براساس نرخ‌هاي جاري.............................................................................. 74

2-5-4-4-5- روش‌هاي قيمت‌گذاري كالاهاي جديد............................................................................. 75

2-5-4-4-6- روش‌هاي قيمت‌گذاري تركيب كالا................................................................................... 75

2-5-4-4-7- روش‌هاي تعديل قيمت فروش........................................................................................... 76

2-6- ماهيت رفتار مصرف‌كننده.................................................................................................................... 78

2-6-1- عوامل تأثيرگذار بيروني................................................................................................................... 79

2-6-1-1- فرهنگ...................................................................................................... 79

2-6-1-2- موقعيت اجتماعي و سيستم طبقات اجتماعي.................................................. 80

2-6-1-3- گروه‌هاي مرجع.......................................................................................... 80

2-6-2- عوامل تأثيرگذار دروني.................................................................................... 81

2-6-2-1- ادراك........................................................................................................ 81

2-6-2-2- يادگيري..................................................................................................... 83

2-6-1-3- انگيزش..................................................................................................... 83

2-6-1-4- شخصيت................................................................................................... 85

2-7- صنعت مورد پژوهش........................................................................................... 86

2-7-1- ماشين آلات راهسازي چيست؟......................................................................... 86

2-8- مروري بر پژوهش‌هاي گذشته............................................................................... 86

فصل سوم : روش تحقيق

3-1- مقدمه................................................................................................................. 95

3-2- روش تحقيق....................................................................................................... 95

3-3- جامعه آماري و نمونه آماري.................................................................................. 96

3-4- روش گردآوري داده‌ها......................................................................................... 97

3-4-1- روايي و پايايي وسيله اندازه‌گيري...................................................................... 99

ح

3-4-1-1- روش ضريب آلفاي كرونباخ.................................................................................................... 100

3-5- روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي.................................................................................................... 101

3-5-1- اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي.............................................................................................. 103

3-5-2- مزاياي فرآيند تحليل سلسله مراتبي............................................................................................. 103

3-5-3- اصول اساسي تفكر تحليلي........................................................................................................... 104

3-5-3-1- ترسيم درخت سلسله مراتب.................................................................................................... 105

3-5-3-2- اولويت گذاري.............................................................................................................................. 105

3-5-3-2-1- روشهاي محاسبه وزن نسبي................................................................................................. 106

3-5-3-2-1-1- روش حداقل مربعات....................................................................................................... 106

3-5-3-2-1-2- روش حداقل مربعات لگاريتمي..................................................................................... 107

3-5-3-2-1-3- روش بردار ويژه................................................................................................................. 108

3-5-3-2-1-4- روشهاي تقريبي.................................................................................................................. 109

3-5-3-3- نرخ ناسازگاري............................................................................................................................. 110

3-5-4- انجام مقايسات زوجي در تصميم‌گيري گروهي....................................................................... 111

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1- مقدمه ....................................................................................................................................................... 114

4-2- تحليل توصيفي داده‌هاي پرسشنامه................................................................................................. 114

4-2-1- بررسي ترجيحات پاسخ دهندگان در مقايسه‌هاي زوجي...................................................... 115

4-3- بررسي عوامل موثر بر رفتار خريداران....................................................................................... 119

4-3-1- آزمون علامت يك نمونه‌اي........................................................................................................ 120

4-4- اولويت‌بندي عوامل با استفاده از مدل AHP ................................................................................. 121

4-4-1- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق................................................................................................................ 122

4-4-1-1- اولويت‌بندي معيارهاي كيفيت............................................................................................... 125

4-4-1-2- اولويت‌بندي معيارهاي خدمات پس از فروش................................................................... 127

4-4-1-3- اولويت‌بندي معيارهاي قيمت................................................................................................ 128

4-4-1-4- اولويت‌بندي معيارهاي برند...................................................................................................... 130

 

خ

 

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه.......................................................................................................................................... 133

5-2- خلاصه تحقيق......................................................................................................................................... 133

5-3- نتيجه‌گيري................................................................................................................................................ 135

5-3-1- كيفيت..................................................................................................................................... 136

5-3-2- خدمات پس از فروش.................................................................................................................... 137

5-3-3- قيمت...................................................................................................................................... 138

5-3-4- برند.......................................................................................................................................... 139

5-4- پيشنهادها..................................................................................................................................... 139

5-4-1- پيشنهادهايي براي عرضه‌كنندگان ماشين آلات راهسازي....................................................... 139

5-4-2- پيشنهادهايي جهت پژوهش‌هاي بعدي....................................................................................... 141

5-5- محدوديت‌هاي تحقيق.......................................................................................................................... 142

منابع...................................................................................................................................................................... 144

پيوست‌ها............................................................................................................................................................. 151

قيمت محصول : 16000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۲۱ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۰۸:۱۲

پاورپوينت درآمد، انحرافات فروش و تجزيه و تحليل سودآوري مشتري،

پاورپوينت درآمد، انحرافات فروش و تجزيه و تحليل سودآوري مشتري،

فرمت فايل : pptx

حجم : 573

صفحات : 17

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت با موضوع درآمد، انحرافات فروش و تجزيه و تحليل سودآوري مشتري، در قالب pptx و در 17 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

دسته محصولات (دسته بندي محصولات)

روشهاي تخصيص درآمد

روش منفرد تخصيص درآمد

روش هاي تفاضلي تخصيص درآمد

ساير روش هاي تشخيص درآمد

اجزاي انحرافات حجم فروش

انحرافات تركيب فروش و مقدار فروش

انحراف سهم بازار و انذازه بازار

درآمد هاي مشتري و هزينه هاي مشتري

تجزيه و تحليل هزينه هاي مشتري

گروه سلسله مراتب هزينه مشتري

هزينه مشتري

تهيه گزارش سودآوري مشتري

گرايش فرآيند به سوي تجزيه و تحليل سود آوري مشتري

كاربرد تجزيه و تحليل سود آوري مشتري

كاربرد تجزيه و تحليل سود آوري مشتري

جلوه هاي سود آوري مشتري

ارزيابي ارزش مشتري

تجزيه و تحليل سود آوري مشتري

انحرافات قيمت و كارايي مواد مستقيم

 

قسمتي از متن:

كاربرد تجزيه و تحليل سود آوري مشتري

1. ماهيت سياست هاي قيمت گذاري

2. تمديد و تعديل قراردادهاي مشتريان

3. هدايت سياست هاي مربوط به روابط با مشتريان

4. اثر گذاري به كنترل هزينه هاي مشتريان

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع" درآمد، انحرافات فروش و تجزيه و تحليل سودآوري مشتري "مي باشد كه در حجم 17 اسلايد، همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱۶ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۱۵:۱۱

 

مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سكوهاي دريايي ثابت به نيروي موج و جريان با در نظر گرفتن تعامل خاك و سازه

اين مقاله از مقالات معتبر ISIمي باشد كه به طور كامل و در13صفحه به صورت روان ترجمه شده است

دانلود مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سكوهاي دريايي ثابت به نيروي موج و جريان با در نظر گرفتن تعامل خاك و سازه

مقاله عمران ترجمه روان
دسته بندي عمران
فرمت فايل zip
حجم فايل 443 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 13

 

Response of fixed offshore platforms to wave and current loading
including soil– structure interaction

Response of fixed offshore platforms to wave and current loadingincluding soil– structure interaction

 

پاسخ سكوهاي دريايي ثابت به نيروي موج و جريان با در نظر گرفتن تعامل خاك و سازه

Abstract

Fixed offshore platforms supported by pile foundations are required to resist dynamic lateral loading due to wave forces. The response of a

jacket offshore tower is affected by the flexibility and nonlinear behaviour of the supporting piles. For offshore towers supported by clusters

of piles, the response to environmental loads is strongly affected by the pile–soil– pile interaction. In the present study, the response of fixed

offshore platforms supported by clusters of piles is investigated. The soil resistance to the pile movement is modelled using dynamicp–y

curves andt–zcurves to account for soil nonlinearity and energy dissipation through radiation damping. The load transfer curves for a single

pile have been modified to account for the group effect. The wave forces on the tower members and the tower response are calculated in the

time domain using a finite element package (ASAS). Several parameters affecting the dynamic characteristics of the platform and the

platform response have been investigated.

 

q2004 Elsevier Ltd. All rights reserved

چكيده

سكوهاي دريايي ثابت كه با پايه هاي ستوني (  پيل ) پشتيباني مي شوند براي مقاوت به نيروي جانبي ديناميك ناشي از نيروهاي امواج مورد نياز هستند . پاسخ يك برج دريايي پوشش دار ناشي از انعطاف پذيري و وضعيت غير خطي پيل هاي تكيه گاه ( پشتيبان ) تحت تاثير قرار مي گيرد . براي برج هاي دريايي كه توسط دسته اي از پيل ها ( ستون ها ) پشتيباني مي شوند ، پاسخ به نيروهاي محيطي به شدت ناشي از تعامل پيل – خاك – پيل تحت تاثير قرار مي گيرد . در مطالعه ي حاضر ، پاسخ سكوهاي دريايي ثابت كه توسط دسته هايي از ( خوشه هايي از ) پيل ها مورد پشتيباني قرار مي گيرند ، بررسي شد ، مقاومت خاك نسبت به جابجايي پيل با استفاده از منحني هاي ديناميك p – y  و  t – z  مدلسازي شد تا وضعيت غير خطي بودن خاك و پراكندگي انرژي از طريق استهلاك تشعشع نيز در نظر گرفته شوند . منحني هاي انتقال نيرو براي يك پيل واحد تغيير داده شدند تا تاثير كلي در نظر گرفته شود . نيروهاي موج وارد بر اعضاي برج و پاسخ برج در حوزه زماني با استفاده از بسته ي نرم افزاري المان محدود ( ASAS  ) محاسبه شدند.  چندين پارامتر تاثير گذار بر ويژگي هاي سكو و پاسخ سكو مورد بررسي قرار گرفتند 

دانلود مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سكوهاي دريايي ثابت به نيروي موج و جريان با در نظر گرفتن تعامل خاك و سازه

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱۶ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۱۴:۳۰

 

مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سكوهاي دريايي ثابت به نيروي موج و جريان با در نظر گرفتن تعامل خاك و سازه

اين مقاله از مقالات معتبر ISIمي باشد كه به طور كامل و در13صفحه به صورت روان ترجمه شده است

دانلود مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سكوهاي دريايي ثابت به نيروي موج و جريان با در نظر گرفتن تعامل خاك و سازه

مقاله عمران ترجمه روان
دسته بندي عمران
فرمت فايل zip
حجم فايل 443 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 13

 

Response of fixed offshore platforms to wave and current loading
including soil– structure interaction

Response of fixed offshore platforms to wave and current loadingincluding soil– structure interaction

 

پاسخ سكوهاي دريايي ثابت به نيروي موج و جريان با در نظر گرفتن تعامل خاك و سازه

Abstract

Fixed offshore platforms supported by pile foundations are required to resist dynamic lateral loading due to wave forces. The response of a

jacket offshore tower is affected by the flexibility and nonlinear behaviour of the supporting piles. For offshore towers supported by clusters

of piles, the response to environmental loads is strongly affected by the pile–soil– pile interaction. In the present study, the response of fixed

offshore platforms supported by clusters of piles is investigated. The soil resistance to the pile movement is modelled using dynamicp–y

curves andt–zcurves to account for soil nonlinearity and energy dissipation through radiation damping. The load transfer curves for a single

pile have been modified to account for the group effect. The wave forces on the tower members and the tower response are calculated in the

time domain using a finite element package (ASAS). Several parameters affecting the dynamic characteristics of the platform and the

platform response have been investigated.

 

q2004 Elsevier Ltd. All rights reserved

چكيده

سكوهاي دريايي ثابت كه با پايه هاي ستوني (  پيل ) پشتيباني مي شوند براي مقاوت به نيروي جانبي ديناميك ناشي از نيروهاي امواج مورد نياز هستند . پاسخ يك برج دريايي پوشش دار ناشي از انعطاف پذيري و وضعيت غير خطي پيل هاي تكيه گاه ( پشتيبان ) تحت تاثير قرار مي گيرد . براي برج هاي دريايي كه توسط دسته اي از پيل ها ( ستون ها ) پشتيباني مي شوند ، پاسخ به نيروهاي محيطي به شدت ناشي از تعامل پيل – خاك – پيل تحت تاثير قرار مي گيرد . در مطالعه ي حاضر ، پاسخ سكوهاي دريايي ثابت كه توسط دسته هايي از ( خوشه هايي از ) پيل ها مورد پشتيباني قرار مي گيرند ، بررسي شد ، مقاومت خاك نسبت به جابجايي پيل با استفاده از منحني هاي ديناميك p – y  و  t – z  مدلسازي شد تا وضعيت غير خطي بودن خاك و پراكندگي انرژي از طريق استهلاك تشعشع نيز در نظر گرفته شوند . منحني هاي انتقال نيرو براي يك پيل واحد تغيير داده شدند تا تاثير كلي در نظر گرفته شود . نيروهاي موج وارد بر اعضاي برج و پاسخ برج در حوزه زماني با استفاده از بسته ي نرم افزاري المان محدود ( ASAS  ) محاسبه شدند.  چندين پارامتر تاثير گذار بر ويژگي هاي سكو و پاسخ سكو مورد بررسي قرار گرفتند 

دانلود مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سكوهاي دريايي ثابت به نيروي موج و جريان با در نظر گرفتن تعامل خاك و سازه

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱۲ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۳۳:۳۶

پايان نامه مقايسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه

پايان نامه مقايسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه

فرمت فايل : doc

حجم : 419

صفحات : 85

گروه : پژوهش هاي دانشگاهي

توضيحات محصول :

پايان نامه مقايسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه

چكيده

هدف از پژوهش حاضر مقايسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه مي باشد. روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع علي مقايسه اي است جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر اردبيل كه در سال تحصيلي 94-93 مشغول به تحصيل مي باشند. نمونه آماري اين پژوهش شامل 60 (30 نفر تك زبانه و 30 نفر دو زبانه) بود كه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي پردازش اطلاعات، نظم جويي هيجان و حافظه فعال استفاده شده است. در نهايت پرسشنامه‌ها از هر دو گروه جمع‌آوري و اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده در قسمت اول از آمار توصيفي مانند ميانگين، انحراف معيار و ...، و در قسمت دوم براي آزمون فرضيه‌ها از روش تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان داد بين سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان تك زبانه و دو زبانه تفاوت معني داري وجود دارد و سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان دوزبانه بيشتر از دانش آموزان تك زبانه مي باشد. مقدار 034/1252=F و همچنين با توجه به اينكه سطح معني داري خطاي آزمون براي سطح اطمينان 99/0 كمتر از 01/0 است. بين تنظيم هيجان در دانش آموزان تك زبانه و دو زبانه تفاوت معني داري وجود دارد و تظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه بيشتر از دانش آموزان تك زبانه مي باشد. مقدار 426/4644=F و همچنين با توجه به اينكه سطح معني داري خطاي آزمون براي سطح اطمينان 99/0 كمتر از 01/0 است. بين حافظه فعال در دانش آموزان تك زبانه و دو زبانه تفاوت معني داري وجود دارد و حافظه فعال در دانش آموزان دوزبانه بيشتر از دانش آموزان تك زبانه مي باشد.

كلمات كليدي: پردازش اطلاعات، حافظه فعال، تنظيم هيجان دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه

مقدمه

طبق تعريف فرهنگ لغات آكسفورد، اصطلاح دوزبانه به فردي اطلاق مي شود كه قادر است كلام خود را به دو زبان مطرح كند و يا فردي كه دو زبان را مي داند و از آن دو استفاده مي كند (McKian, 2005). عموماً اصطلاح دوزبانه به افراد يا گروه هايي اطلاق مي شود كه توانش زباني آنها در آن دو زبان، به ويژه در بعد كلامي، در حد كاربران بومي آن دو زبان باشد. به هر حال طبق نظر باتلر و هاكوتا « دوزبانگي رفتار پيچيدة روانشناختي، زباني، و اجتماعي فرهنگي است كه ابعاد گوناگوني دارد» (Butler and Hakuta, 2006). در مورد تعريف دوزبانگي در بين پژوهشگران اتفاق نظر كاملي وجود ندارد.

از نظر روانشناسي، آموزش به زبان مادري سبب درك بهتر مطالب مي گردد و پيشرفت شناختي دانش آموزان را تأمين مي كند. از نظر اجتماعي سبب جذب راحت تر كودك در محيط اجتماعي خود مي شود و به عنوان يك عنصر اصلي فرهنگي، او را در ارتباط با گذشته فرهنگي خود قرار مي دهد. از نظر عاطفي، استفاده از زبان مادري در آموزش دانش آموزان سبب تداوم در استفاده از نمادهاي زبان شناختي مي شود و بدين ترتيب او را از گسستگي عاطفي ناشي از عدم استفاده از زبان مادري باز داشته، سبب بالا رفتن كميت و كيفيت ارتباطات درون مدرسهاي و درون كلاسي مي شود و دانش آموزان را از ابزار اصلي تفكر يعني ارتباط، برخوردار مي كند.

دانش آموزان غير فارسي زبان در بدو ورود به مدرسه، زبان مادري خود را كه در يك فرايند پيچيده و در ارتباط مستقيم با محيط پيرامون خود فرا گرفته است، در برنامه فارسي پيدا نمي كنند. چون سازماندهي محتوا و انتقال برنامه درسي به دانش آموزان بر پاية زبان فارسي است كه با مفاهيمي كه بر اساس تجارب قبلي دانش آموز به زبان مادري حاصل گرديده است و براي او بار عاطفي نيز دارد، پيوند ندارد. در حاليكه ارتباط غير رسمي درون مدرسهاي ميتواند خارج از كانال ارتباط رسمي به زبان مادري بر قرار شود. اين چنين گسستگي ميان زبان مدرسه و زبان مادري دانش آموزان، ارتباط بر پايه انگيزه فردي را با دشواري مواجه مي كند. تعارض بين مدار ارتباطي محيط اجتماعي خانوادگي دانش آموز و مدار ارتباطي رسمي مدرسه هم كيفي است و هم كمي. كيفي است زيرا كه دانش آموز غير فارسي زبان در برابر زباني قرار مي گيرد كه حاصل مجموعه، ويژگي هاي فرهنگ زيستي و خاص او نيست. كمي است زيرا از جنبه ي دستوري، واژگان و آواشناسي براي او نا آشناست. به عبارت ديگر بين زبان مدرسه و زبان دانش آموز شكاف پديد مي آيد. (كوردوا[1]، وارن[2] و گي[3]، 2005). پاسخ هاي هيجاني، اطلاعات مهمي درباره ي تجربه ي فرد در ارتباط با ديگران فراهم مي كند. با اين اطلاعات، انسان ها ياد مي گيرند كه در مواجهه با هيجانات چگونه رفتار كنند، چگونه تجارب هيجاني را به صورت كلامي بيان كنند، چه راهكارهايي را در پاسخ به هيجان ها به كار برند و در زمينه ي هيجان هاي خاص، چگونه با ديگران رفتار كنند.

حافظه فرايند ذخيره سازي تجربيات و اطلاعات براي بازيابي احتمالي، در زمان هاي آينده مي باشد (آيزنگ و كين، 2000). اين توانايي ايجاد بازيابي خاطرات، زيربناي همه جنبه هاي شناخت مي باشد و در بعد وسيع تر، توانايي خاص انسان ها براي زيستن است. تقريبا هر چيز كه افراد انجام مي دهند (از جمله ارتباطات، ادراك، تعاملات اجتماعي، تفكر و حل مسئله) وابسته به توانايي آنها در به يادگيري گذشته مي باشد (گروم، 1999).

مفهوم پردازش اطلاعات در آغاز در حوالي سالهاي 1960 ميلادي با تاثير پذيري اي نظريه اطلاعات در زمينه نظام فيزيكي ارتباطات از طرف روان شناسان شناختي به كاربرده شد و بيانگر اين بود كه ارگانيسم انساني روي تجسم هاي دروني وذهني خود عملياتي به صورت كامپيوتر انجام مي دهد. اطلاعات از لحظه ارائه به حواس در مرحله درون داد تا پاسخ هاي رفتاري در مرحله برون داد، به طور فعال كد گذاري شود و تغيير شكل و سازمان مي يابد. همچنين هاگن افراد دوزبانه را افرادي مي داند كه قدرت بيان كامل داشته باشند و بتوانند مفاهيم را به زبان ديگر بيان كنند. براساس اين تعريف، زبان آموزان مبتدي نيز دوزبانه شمرده مي شوند (هاگن[4]، 1953). ساير محققان درجات مختلفي را براي گمارش افراد مختلف به منزله افراد دوزبانه در نظر گرفته اند (مك نامارا[5]، 1967، هاكوتا[6]، 1986، والدز و فيگوئرا[7]، 1994). با اين اوصاف، دوزبانگي بر روي يك طيف در نظر گرفته مي شود.

يا توجه به مطالب مذكور پژوهش حاضر با هدف مقايسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظيم هيجان در دانش آموزان دوزبانه و تك زبانه انجام گرفت.


[1]- Korduva

[2]- Warn

[3]- Gey

[4]- Haugen

[5]- MacNamara

[6]- Hakuta

[7]- Valdes and Figueroa

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده. 1

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه. 3

1-1 بيان مسئله. 5

1-2 اهميت وضرورت پژوهش.... 8

1- 3 اهداف پژوهش.... 9

1-3-1 هدف كلي.. 9

1-3-2 اهداف جزئي.. 9

1-4 فرضيه ها 9

1-5 تعريف نظري وعملياتي متغيرها 10

1-5-1 دوزبانه. 10

1-5-2 پردازش اطلاعات... 10

1-5-3 حافظه فعال. 10

1-5-4 تنظيم هيجان. 11

فصل دوم

ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1 مقدمه. 13

2-2 زبان. 13

2-2-1 ارتباط.. 13

2-2-2 زبان به عنوان وسيله ي ارتباط.. 14

2-2-3 افراد دوزبانه. 16

2-2-4 ساختار عصبي افراد دوزبانه. 16

2-2-4-1 برتري جانبي نيم كره هاي مغز. 16

2-2-4-2 دوزبانگي و هوش... 17

2-3 پردازش اطلاعات... 17

2-3-1 مدل هاي پردازش اطلاعات... 18

2-3-1-1 مدل اتكينسون و شيفرين.. 18

2-3-1-2 مدل سطوح پردازش اطلاعات... 19

2-3-1-3 مدل هاي تحولي پردازش اطلاعات... 19

2-3-2 نظريه پردازش توزيع موازي.. 20

2-3-3 نظريه پيوند گرايي.. 20

2-3-4 يادآوري و فراموشي.. 21

2-3-5 علت حذف اطلاعات از ثبت حسي.. 21

2-3-6 علت فراموشي اطلاعات از حافظه كوتاه مدت... 21

2-3-7 علت فراموشي اطلاعات از حافظه دراز مدت... 22

2-3-8 واپس زدن. 22

2-3-9 تداخل.. 22

2-3-10 مشكلات بازيابي.. 23

2-3-11 رشد مهارت هاي كسب اطلاعات... 23

2-3-12 راهبردها در حافظه كوتاه مدت... 26

2-3-12-1 تمرين ذهني.. 26

2-3-12-2 بسط يا گسترش معنايي.. 26

2-3-12-3 سازماندهي.. 27

2-4 حافظه فعال. 29

2-4-1 حافظه ي فعال كلامي – شنيداري.. 31

2-4-2 حافظه ي فعال فضايي – بصري.. 31

2-4-3 حافظه و زمان. 31

2-3-4 حافظه‌ي بلندمدت... 32

2-4-5 بازيابي اطلاعات... 33

2-5 تنظيم هيجان. 33

2-5-1 روش تنظيم هيجان. 35

2-5-1-1 انتخاب موقعيت... 36

2-5-1-2 تعديل موقعيت... 37

2-5-1-3 تنظيم توجه. 38

2-5-1-4 تغيير شناختي.. 39

2-6 پيشينه تحقيق.. 40

2-6-1 پيشينه داخلي.. 40

2-6-2 پيشينه خارجي.. 44

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

3-1 روش پژوهش.... 47

3-2 جامعه آماري.. 47

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 47

3-4 ابزارگرد آوري اطلاعات... 47

3-5 روش گرد آوري اطلاعات... 48

3-6 روش تجزيه و تحليل داده ها 49

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها و بيان نتايج حاصل از تحقيق

4-1 مقدمه. 51

4-2 ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري.. 51

4-3 يافته هاي توصيفي.. 54

4-4 يافته هاي استنباطي.. 55

 

 

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه. 58

5-2 بحث... 58

5-3 نتيجه گيري كلي.. 60

5-4 محدوديت ها 60

5-5 پيشنهادات پژوهش.... 61

ضمائم.. 62

منابع. 68

قيمت محصول : 31900 تومان

دانلود
نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۱۰ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۱۲:۵۶

پاورپوينت سيستم مديريت هوشمند ساختمان

دانلود فايل پاورپوينت سيستم مديريت هوشمند ساختمان ، در حجم 26 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 26
حجم 8842 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

پاورپوينت سيستم مديريت هوشمند ساختمان ، در حجم 26 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.

 

بخشي از متن:
انسان همواره به دنبال ايجاد فضايي بوده كه در آن آسايش داشته باشد ودر طول تاريخ به عنوان يكي از دغدغه هاي او بوده و در دورهاي مختلف و با امكانات موجود در هر زمان سعي بر بهتر كردن فضاي زندگي و رسيدن به آسايش بيشتر داشته است.
تعريف آسايش در فرهنگهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد ممكن است ارزش وضعيت آسايشي فرهنگي در فرهنگ ديگر بي معنا باشد. به طور مثال آرايش فضايي كه يك ژاپني سنتي براي زندگي خود راحت شناخته و در آن احساس آسايش مي كند مي تواند از ديد يك فرد مدرن غربي وضعيتي دشوار و حتي عذاب آور باشد.
سيستم مديريت ساختمان (BMS ) يا سيستم اتوماسيون ساختمان (BAS ) به سيستمي اطلاق مي شود كه در يك ساختمان نصب شده و از طريق اجزاي خود كنترل قسمت هاي مختلف ساختمان و نمايش خروجي هاي مناسب را براي كاربر امكان پذير مي نمايد. قسمت هاي مختلف تحت كنترل معمولا شامل تاسيسات مكانيكي و سيستم تهويه مطبوع (HVAC) و تجهيزات روشنايي بوده كه مي تواند به سيستم هاي ايمني، آتش نشاني، تنظيم دسترسي، تامين برق اضطراري و ... نيز تسري يابد. به طور كلي هدف از استفاده از سيستم هاي BMS در يك ساختمان تطبيق شرايط كاركرد اجزاي مختلف با توجه به شرايط محيطي و نياز ساختمان در آن زمان است.
و...


فهرست مطالب:
مقدمه
آسايش انسان در درون ساختمان
موارد مهم در رسيدن به آسايش
ساختمان هوشمندbms
انواع سيستمهاي مديريت
انواع سيستمهاي اجرايي
معماري BMS
اجزاي اصلي BMS
كاربردهاي سيستم مديريت ساختمان
مزايا و معايب سيستم مديريت ساختمان
منابع

 

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 26 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.


هديه محصول:
فايل word سيستم مديريت هوشمند ساختمان (7صفحه)


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :تيم تحقيقاتي
تاريخ: ۸ دى ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۴۲:۱۳

پاورپوينت فصل دوم كتاب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دستگير و سعيدي با موضوع سيستم هاي حسابداري مديريت

پاورپوينت فصل دوم كتاب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دستگير و سعيدي با موضوع سيستم هاي حسابداري مديريت

فرمت فايل : ppt

حجم : 2510

صفحات : 31

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت فصل دوم كتاب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دستگير و سعيدي با موضوع سيستم هاي حسابداري مديريت، در قالب ppt و در 31 اسلايد، قابل ويرايش، قابل ويرايش، شامل:

 

مقدمه

جريان اطلاعاتي از بالا به پايين

ويژگي هاي سيستم بودجه براي عملكرد مناسب

بيانيه سياست هاي سازمان

اهداف و عملكرد

روش هاي تعيين اهداف دواير

جريان اطلاعاتي از پايين به بالا

مراكز مسئوليت

مراكز هزينه ، سود و سرمايه گذاري

گزارشهاي عملكرد

گردآوري داده ها

طبقه بندي وكدگذاري

كدهاي مراكز مسئوليت

كدهاي حساب

كدهاي بودجه اي

گزارشگري مالي و حسابداري سنجش مسئوليت

ساختارهاي كدگذاري

اهميت ساختاركدگذاري

انواع ساختارهاي كدگذاري

كدهاي دسته اي

كدهاي گروهي

كدهاي يادآور

 

قسمتي از متن:

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري رويدادها را شناسائي ،ثبت ،تلخيص واطلاعات حسابداري را گزارش مي كند.

استفاده كنندگان از اطلاعات درون يا برون سازماني هستند.آنها از اين اطلاعات براي سرمايه گذاري يا مديريت استفاده مي كنند.

در سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مديريت ،اطلاعات در دو مسيرجريان دارد:

الف)جريان اطلاعاتي از بالابه پايين

ب) جريان اطلاعاتي از پايين به بالا.

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينت" فصل دوم كتاب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري دكتر محسن دستگير و دكتر علي سعيدي با موضوع سيستم هاي حسابداري مديريت" مي باشد كه در حجم 31 اسلايد، همراه با توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

 

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود
[ ۱ ][ ۲ ]
تاریخ امروز
تازه ترين مطالب
پیوندهای سایت
    لينكي ثبت نشده است
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان

ابزارک ها وبلاگ